เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์

 
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ 
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล”

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (National Stra)   นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล  ภายใต้การประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง  เสมอภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ดังนี้
อุดมการณ์  (Ideology)  
          “องค์กรมาตรฐาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สร้างเครือข่ายการทำงาน บริการประทับใจ”
ค่านิยม (Core  Values)
          “รับผิดชอบ  สร้างสรรค์  สามัคคี  มีจิตอาสา”
วิสัยทัศน์   (Vision)
          “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล”
พันธกิจ  (Mission)
1. เร่งรัดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
5. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

 
^