ลำดับ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือ โรงเรียน ประเภท จัดการ
0001 นายตรีชฎา เอกวงษา 95 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) เบอร์มือถือ แก้ไข
0002 นายสาโรจน์ เกื้อแก้ว 0961314236 ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา49(บ้านวงเวียน) เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0003 น.ส.ธนัญญา พรหมอินทร์ 0934746311 ธุรการ ชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0004 นางสิริมาส พลหมั่น 0879465802 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านดงน้อย เบอร์บ้าน แก้ไข
0005 นายเพลิงพันธ์ พิมพุฒิ 0918635674 พนักงานราชการบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0006 นางนภาพร สายคำภา 0862238244 พนักงานราชการบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0007 นายธีรศักดิ์ ดอนอินทร์ 0862992190 พนักงานราชการบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0008 นางสาวกาญจนา เนียมไธสง 0844283853 ครูบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0009 นางสาววิไลลักษณ์ บุตรวิไล 0973207143 ครูบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0010 นางสาววรางคณา ปานเมือง 086664544 บริษุัท อัลลายด์ดทค (ประเทศไทย) เบอร์มือถือ แก้ไข
0011 นางพัชรี สีมารักษ์ 0818715122 ครูบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0012 นางสาวจันทรา สุดหอม2 0810608213 ครูบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0013 นางวิจิตรา สำแดงไชย 0887331013 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ แก้ไข
0014 นายปรัชญา นนยะโส 0879547699 ครูบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0015 นางฉวีวรรณ ไชยโสดา 0624904154 ครูบ้ัานดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0016 นายถาวร ปานาราช 0611312346 ครูบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0017 นางละออ สิมมะลา 0857422149 ครูบ้านดงน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0018 นางจิราภรณ์ เร่งพูนสุข 0817390657 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0019 นางศศิธร ศรีน้ำย้อย 0810492356 ครูบ้ัานปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0020 นายกฤตมงคล ศรีคำ 0872272403 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0021 นายธงชัย ชัยสา 0833282167 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0022 นายเทพ ประจันตเสน 0899449053 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0023 นางดวงนภา ทาแก้ว 0854502834 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0024 นางบุญเหลือ สารวงษ์ 0833598908 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0025 นางสาวสุชาดา ลอยทอง 0862284547 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0026 นายคำปิ่น พรหมภักดี 0831434192 พนักงานบริการบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0027 นางระพีพร โสภาปิยะพงศ์ 0885401704 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0028 นางสาวจีระวรรณ พรมทา 0883006320 พนักงานราชการบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0029 นางสาวปฐมาวดี ทองสุข 0896176651 ธุรการบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0030 นางสาวอรวรรณ จินดาพงษ์ 0909286007 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0031 นางจิราภรณ์ เร่งพูนสุข 0817390657 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0032 นางสุนีย์ นามกันยา 0810523174 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0033 นางอรสุดา ศิลาสัย 0956580496 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0034 นางสาววรางคณา ศรีอรรคพรหม 0845129030 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0035 นางสาวกองแก้ว ราชพัฒน์ 0849540473 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0036 นางจิรดา แบมป์ตัน 0857481697 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0037 นางพัชนิบูลย์ โสวันนา 0862368408 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0038 นางวรรณวิภา สุวรรณคำ 0898402719 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0039 นางสาวยุพิน เคนดง 0872366367 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0040 นางสุรีย์พร ศรีมาจันทร์ 0892763285 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0041 นางสุมลรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 0880543349 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0042 นางจิราภรณ์ อุทธตรี 0819647461 ครูบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0043 นายสุระพล ศรีน้ำย้อย 0982807997 รอง ผอ.โรงเรียนบ้านปากปวน เบอร์มือถือ แก้ไข
0044 นายจงรักษ์ เทพบุตร 0930862640 ช่างไฟฟ้า บ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0045 นางสาวพรรณิภา ร่วมสุภาพ 0918346725 ครูบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0046 นายสวี ไสยันต์ 0965143969 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0047 นางสาวปิยะวรรณ บุบพันธ์ 0879772767 พนักงานราชการบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0048 นายสุรพล ตะโนนทอง 0866310337 ครูบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0049 นายนุกูล ชมเมืองมิ่ง 0849528792 ครูบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0050 นายทองพัด อดทน 0844282117 ครูบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0051 นายสิริพงษ์ หาระพันธ์ 0989708798 ครูบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0052 นายประมาณ ลิชผล 0804029377 ครูบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0053 นางสาวพาวิณี 0849541642 ครูอัตราจ้างบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0054 นางสาวสุจิตรา ชาวน้ำปาด 0973202045 ครูบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0055 นายธาราสวรรค์ เสียงเย็น 0806243886 ครูบ้านนายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0056 นายณัฐพล สอนเสริม 0887264562 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0057 นายพงษ์เดช ปทิตตานนท์ 0807475817, 0910560517 ธุรการบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0058 นายธีระวัฒน์ สิทธิไกรพงษ์ 0874381924 ลูกจ้างประจำบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0059 นางสาววรารัตน์ บงแก้ว 0810518539 ครูบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0060 นางน้ำฝน ไชยรบ 0810517927 ครูบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0061 นางดาวัลย์ บูรณะติระ 0872326533 ครูบ้ัานป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0062 นายจำรัส บงแก้ว 0844186279 ครูบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0063 นายอนูน วงษ์โสภา 0857602936 ครูบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0064 นายสมศรี บุญหนัก 0852740801 ครูบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0065 นางพิสมัย แสงชาติ 0810579558 ครูบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0066 นายอานันท์ วงศ์พนม 0862312006 ครูบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0067 นางอารุณีย์ ดีศรี 0986401637 ครูบ้านป่าบง เบอร์มือถือ แก้ไข
0068 นายวารสาร ประเสริฐ 0865436513 ครูบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0069 นายสุทธิชัย แก้วพิภพ 0810595789 ครูบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0070 นางนันทา วงษา 0999686406 ครูบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0071 นางสาวอรวรรณ แสนเยีย 0818724647 ครูบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0072 นางมยุรฉัตร เพียวิเศษ 0885345906 ครูโรงเรียนบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0073 เบอร์มือถือ แก้ไข
0074 นางสาว อมรรัตน์ ทรทึก 0847968177 นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
0075 วัลภา บุญม่วง 0624592090 0923312710 แหลมฉบัง เบอร์มือถือ แก้ไข
0076 นายทองอินทร์ โพธ์กัณฑ์ 0910605186 นักการภารโรงบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0077 นางสาวพรทิพย์ แสนสิมมา 0972495033 ธุรการบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์บ้าน แก้ไข
0078 นางสาวฝนทิพย์ นัดทะยาย 0910617383 พนักงานราชการบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0079 นายอดิสร เหล็กอ่อน 0961644732 พนักงานราชการบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0080 นางสาวเสาวพันธ์ ฮามธรรมมา 0804035819 ครูบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0081 นางสาวอัญชิษฐา พลเสนา 0916194631 ครูผู้ช่วยบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0082 นางสาวภัทรดา ซองทุมมินทร์ 0961279010 ครูบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0083 นายพฤฒิเวท ธรรมสารวรกิจ 0863534669 ครูผู้ช่วยบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0084 นางสาวกาญจนา มะโรงศรี 0894228787 ครูผู้ช่วยบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0085 นางกฤษดา ไชยบุตร 0958239263 ครูบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0086 นางสาวจันทิมา บุญเทพ 0942841589 ครูบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0087 นางรัชดา เถาโต 0970368922 ครูบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0088 นางคำปูน หาโกสีย์ 0812395740 ครูบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0089 นางสุวรรณ์ แก้วใสทอง 0874537114 ครูบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0090 นายวิชิต ภูมิวิสัย 0940420553 ครูบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0091 นางสาวชไมพร สุรภีร์ 0883009406 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0092 นางสาวจริยา อินตา 0885345024 ครูบ้่านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0093 นายสงบ พรมลี 0847954988 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0094 นายชาตรี คำสุวรรณ์ 0847922270 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0095 นางจุรีพร พุทธจง 0813698583 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0096 นางสร้อยฟ้า หล้าหนองเรือ 0621341293 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0097 นางสาวเพ็ญประกาย พรหมวัน 0817492004 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0098 นางสาวทิพวัลย์ มิ่งคำ 0934935844 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0099 นายประจักษ์ ดวนพล 0801764131 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0100 นางสาวพรรณทิพย์ นามวงษ์ 0883220056 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0101 นางสาวธัญทิพย์ รูคำ 0862244607 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0102 นางสาวจีรพา สอนสุภาพ 0934482828 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0103 นายสมศักดิ์ บูรณ์เจริญ 0892796864 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0104 นางจุฑามาศ เปรื่องธรรมกุล 0819748153 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0105 นางศรีวิลัย เฉวียงวาส 0887457678 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0106 นางกุสุมาลย์ จันทะคุณ 0843899166 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0107 นางสาวอาพัชรี แสงโสดา 0815916449 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0108 นางสาวรัญชนา ทรงไชย 0894189055 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0109 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ำ 0813692936 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0110 นางดอนจันทร์ ศรีบุญ 0981494283 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0111 นางอัจฉรา โทเล 0822290148 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0112 นางจำนงรักษ์ แสงนาโก 0872165930 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0113 นางคำสอน สายคำภา 0878623015 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0114 นายไชยยศ สินพันธ์ 0854602762 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0115 นางสาวสุปราณี พลดาหาร 0810527181 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0116 นายอดุลย์ ชัยศรี 0833441308 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0117 นายประดิษฐ์ มานะโส 0817687746 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0118 นายเจษฎา ศรีพิทูลพาทย์ 0818711170 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0119 นายไพทูรย์ ทวีทรัพย์ 0833271660 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ แก้ไข
0120 นางอภิชา แสงสว่าง 0842045762 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0121 นางสาวธัญสิริ สุขสมบัติ 0819751540 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0122 นายวรพล วันชัยสงค์ 0807457744 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0123 นายสามารถ ลุพรหมมา 0801809818 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0124 นางสาววาริธร ถาบัณฑิต 0898177806 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0125 นายธนกร แสงสว่าง 0831465242 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0126 นางพวงพยอม ตั้งสมบูรณ์ 0859462899 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0127 นางบุญชม ศิลาอุดมกิจ 0833372498 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0128 นางบุษบา ใจทิพย์ 0892780698 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0129 นางพันราศี ประชาโชติ 0850067698 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0130 นางประคอง ธุระงาน 0854531141 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0131 นางสุภาพันธ์ ซ่องผม 0817082819 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0132 นางประกอบกิจ โฮงคำอุตย์ 0878571776 ครูบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0133 นางสาวศศิลักษณ์ คำสุข 0951696245 ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
0134 นายทองสุข เพชรลือชา 0899400682 นักการภารโรง ร.ร.บ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
0135 นางสังวาร บุษบก 0971627322 ครูบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
0136 นายไพศาล นาควิโรจน์ 0908502953 ครูบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
0137 นายสมยศ สิมารับ 0973562945 ครูบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
0138 นางบัวพัฒน์ โยธะคง 0862269447 ครูบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
0139 นายประยุทธ ชาภูธร 0964300996 ครูบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
0140 นายบุญเกิด พยุหะ 0828561486 ครูบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
0141 นายวิชัย บุษบก 0970421591 ครูบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
0142 นายอัครวัฒน์ รัววิชา 0885619365 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0143 นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี 0881479545 ผอ.โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
0144 นายบุญมา สุขษาเกตุ 0885393422 นักการชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0145 นางสาวณัฐนรี ศรีแสง 0895695752 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0146 นางภัคนันท์ ปริกุล 0921463588 พี่เลี้ยงเด็กพิการชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0147 นางธนิสรา คงคุ้ม 0879516646 ธุรการชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0148 นางสาววิไลลักษณ์ นามวงษ์ษา 0988403855 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0149 นางคนึงนิจ กงภูธร 0878629311 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0150 นายสุวิจักณ์ ชัยมงคล 0817499449 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0151 นางพรทิพย์ มีดี 0872622136 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0152 นางจิตรดวง ศิริวรรณ 0893898023 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0153 นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม 0918656560 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0154 นางสาววนิดา โสมาศรี 0872368278 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0155 นายมนูญ มหาสิงห์ 0817855308 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0156 นายรังสิทธิ์ เคนทรภักดิ์ 0818717607 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0157 นางธนารัตน์ มูลอามาตย์ 0812618966 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0158 นางนันทวัน คำตุ่น 0844198887 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0159 นางจงใจ สุริยวรรณ 0883003889 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0160 นางสาวพนาลี ษรจันทร์ศรี 0818734804 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0161 นางยุภาภรณ์ บุญแสน 0817992390 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0162 นางพลอยไพลิน ประสิทธิพันธุ์ 0898427870 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0163 นายสุรพล วิสาพันธ์ุ 0878593267 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0164 นางสาวสุภาวดี พรหมหล้า 0818736336 พนักงานราชการชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0165 นางอรุณี วิสาพันธุ์ 0811582989 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0166 นางละมัย รัตนธรรมธาดา 0898427238 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0167 นางสาวอารีรัตน์ ประโยชน์มี 0854595515 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0168 นางอิ่่มใจ คำมา 0818728822 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0169 นางอัจฉรา คำจันทร์ 0892797143 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0170 นางประคอง ภูพวก 0896236498 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0171 นางสุปรีดี จันทิหล้า 0810513575 ครูชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0172 นางพิศมัย แสงสว่าง 0833842277 พนักงานราชการชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
0173 นายวีรยุทธ นาร่อง 0961375191 นักการภารโรงบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ แก้ไข
0174 นางสาวณัฎฐิณี ฐิตศุภกุล 0897775563 ครูบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ แก้ไข
0175 นางหงส์หยก ใจมั่น 0854599855 ครูบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ แก้ไข
0176 นางณฐมล ศรีหนารถ 0982686618 ครูบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ แก้ไข
0177 นายจีรศักดิ์ สีเสมอ 0610531194 ครูบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ แก้ไข
0178 นางพรรษพนิต ชาติอาษา 0935909418 ครูบ้านซำพร้าว เบอร์มือถือ แก้ไข
0179 นางบ่อเงิน แสนวอ 0931487303 ธุรการบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0180 นายวิษณุ นามวิจิตร 0857542283 นักการภารโรงบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0181 นางธิดาภา บุผู 0847896134 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0182 นางสาวเอริกา เสนา 0888738721 ครูวิกฤติบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0183 นางบุญมี สิงห์ขวา 0812604422 ครูบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0184 นางรุ่งนภา ดรพล 0879702349 ครูบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0185 นางวัชรินทร์ กินรี 0951685662 ครูบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0186 นางสาวสุพิตรา มาลาเภา 0887461236 ครูบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0187 นายชาตรี กินรี 0926733765 ครูบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0188 นางกฤษณา รัตนศิริสวัสดิ์ 0833586185 ครูบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0189 นายสมเจตน์ วงศ์ชมภู 0813696840 ครูบ้านซำกกค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0190 นายกลิ่น ภาคสังข์ 0801860477 นักการบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0191 นายปวินท์ ปลั่งกลาง 0610720458 ธุรการบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0192 นางสาวจิราวรรณ ผางมา 0833717568 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0193 นายเรืองวิทย์ สิงห์สุวรรณ 0878590306 พนักงานราชการบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0194 นางสาวธิติมา ฐานวิเศา 0848283352 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0195 นายกายสิทธิ์ วงษ์มีมา 0833373399 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0196 นางวิภาวดี แก้ววะดี 0848115338 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0197 นางสาววาสนา นามวงษา 0849558998 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0198 นายอุทัย คิดเข่ม 0821047756 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0199 นางพิชญานันท์ พิมพ์สาลี 0924049730 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0200 นายประวร จันทริไสย์ 0849564741 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0201 นางศุภามาศ กิตติธรรม 0800103344 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0202 นายทศพร เพ็งพุฒ 0801806657 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0203 นางกฤษณา พรหมมาศ 0810597385 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0204 นางภาวิณี คลังกลาง 0856966924 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0205 นายจรูญ คลังกลาง 0895769306 ครูบ้านขอนแก่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0206 นายมงคล พรหมมาหล้า 0895742480 ผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0207 นายสุขสันต์ พรหมมาศ 0812635804 ครูบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0208 นายบุญชู แดงโสภา 0887370958 นักการภารโรงชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0209 นางสาวปริศนา มะหามะณี 0847887796 ธุรการชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0210 นางสาวปทิตตา จำศักดิ์ 0883254286 พี่เลี้ยงเด็กพิการชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0211 นางสาววรนุช นิชำนาญ 0985341002 พนักงานราชการชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0212 นางเรวดี จันทร์ดา 0854615829 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0213 นางสาวสุนิสา แก้งคำ 0878160905 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0214 นายธีธัช บัวศรี 0956531616 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0215 นางปิยภรณ์ ศรีเมือง 0985863851 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0216 นางนิตยา บุพศิริ 0984846697 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0217 นางจิตรานันท์ โง๊ะบุดดา 0831514005 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0218 นางสาวภัทราวดี เทียนไสย์ 0862349136 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0219 นางสาวลมัย สุวรรณสนธิ์ 0973010781 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0220 นางสาวธารารัตน์ ไชยแสง 0872241219 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0221 นางสาวพจนีย์ ไชยพรมมา 0872321940 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0222 นางพัทยากร จริมา 0883656229 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0223 นางคำปน นามโยธี 0854439536 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0224 นางสุพรรณี วังคีรี 0630325985 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0225 นายนุรักษ์ อุปรีที 0883013552 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0226 นางสาวณัฐกาญจน์ ภักมี 0956708752 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0227 นางสุภานันท์ ทองมี 0878605252 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0228 นางพิรีรัตน์ จูมจะนะ 0862184271 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0229 นางกรรณิสา พรมใจ 0898426924 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0230 นางสุธารัตน์ สารโภคา 0892779634 0933243140 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0231 นายบัณฑิต โคกโพธิ์ 0847978309 0933201248 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0232 นางปราณี วัฒนเชื้อ 0877754012 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0233 นางสุนทร วรพันธ์ 0897138849 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0234 นางประวิน กระจ่างถ้อย 0897100643 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0235 นางบุญส่วง เชื่อมทอง 0899430013 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0236 นางวิจิตรา พลซา 0998729969 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0237 นายมลตรี เมืองจันทึก 0879514229 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0238 นายประโยชน์ สาริกา 0895769125 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0239 นางกรรณิกา สอนสุภาพ 0883312273 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0240 นางวราภรณ์ สนธิมุล 0868589092 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0241 นางยินดี ศิริเกษ 0862374543 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0242 นางสำรวย ธรรมวรรณ 0856486877 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0243 นางอรนิตย์ จันทรศิริ 0812605255 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0244 นางทิพยวัลย์ สุวรรณสนธิ์ 0819650323 0817392899 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0245 นายอนุ มาลาพันธ์ุ 0895696039 0897107979 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0246 นางมัลลิกา ศรีตนชัย 0813804902 ครูชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0247 นางปรียารัตน์ อาจแก้ว 0872208863 รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เบอร์มือถือ แก้ไข
0248 นางวิไลวรรณ หมีกุละ 0847985737 พนักงานราชการบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0249 นางวิภา คำสุข 0833342482 ครูผู้ช่วยบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0250 นายทิวานนท์ บุญเนา 0854669173 ครูผู้ช่วยบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0251 นางสาวนิตยาพร สว่างวงค์ 0828468383 ครูผู้ช่วยบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0252 นางสาวอุษณีย์ สีแก้วตู้ 0973052251 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0253 นางสาวสลักกิติ์ จันทร์พาณิชย์ 0910645587 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0254 นางเคียงขวัญ ดงภักดี 0862336176 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0255 นายเดชา สอนนวล 0819651978 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0256 นายอารีย์ บัวละคร 0821098746 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0257 นางเดือนเพ็ญ นิพวงลา 0892703564 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0258 นายเกียรติศักดิ์ นิพวงลา 0898041721 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0259 นางจุฑาพร โคตรสีเมือง 0878671648 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0260 นายจิตติ โคตรสีเมือง 0807655159 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0261 นางอมรรัตน์ บุริทัศน์ 0806645395 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0262 นางสาวจิณณพัต ป้านภูมิ 0810500061 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0263 นางกาญจนา สมีแจ่ม 0811838683 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0264 นางละมัย สีแสง 0901945418 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0265 นางทัศพร เติมทองชัย 0810540847 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0266 นางทัศพร เติมทองชัย 0810540847 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0267 นายพงษ์ศักดิ์ ธัญญประกอบ 0833364567 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0268 นางสุภาวดี พลเสน 0895700262 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0269 นายสายเมธี บุริทัศน์ 0849532398 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0270 นายเอก ถิ่นถาน 0812604499 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0271 นายชัยยศ พลเสน 0812604499 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0272 นางราตรี ป้านภูมิ 0828393023 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0273 นางรัตนาพร ทาเชาว์ 0872197528 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0274 นางสุมาลี พวงศรี 0892773860 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0275 นางณฐมน บัวระภาสิริ 0810612119 ครูบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0276 นายสมนึก ดีสุข 0833540007 รองผอ.โรงเรียนบ้านโนนปอแดง เบอร์มือถือ แก้ไข
0277 นายทองสุข ไชยหัด 0821071811 นักการภารโรงบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0278 นางสาววรรณนิภา สง่าแดง 0940198500 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0279 นายฐาปกรณ์ สาชิน 0810584510 ครูอัตราจ้างบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0280 นางสาวอรพรรณ วันทองสุข 0895767604 ครูอัตราจ้าง บ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0281 นายอโนทัย วงษา 0872379639 พนักงานราชการบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0282 นางญาณิศา ทองพูล 0810576364 พนักงานราชการบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0283 นางนันทวัน วงษ์รัตนะ 0878589308 ครูผู้ช่วยบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0284 นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์ 0956641892 ครูผู้ช่วย บ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0285 นางอภิรมย์ฤดี ภูมิภักดิ์ 0817692215 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0286 นางสุราณี ผุยขันธ์ 0934753809 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0287 นางสาวสุคนธา ศรีเชียงสา 0849460181 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0288 นางเพ็ญพักตร แสงกอง 0878660851 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0289 นายชัยชัย กรวดงาม 0878615629 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0290 นางน้ำอ้อย บทมาตย์ 0807483915 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0291 นางวราภรณ์ ยศธสาร 0857400143 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0292 นางสาวสุวิมล มาลา 0899069941 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0293 นายวิศวัฒน์ คุมภ์บุญยอ 0879546311 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0294 นายมังกร ปานาราช 0895772564 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0295 นางเยาวลักษณ์ มานาม 0817080927 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0296 นางดอกจันทร์ ศรียะ 08-5454-8391 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0297 นายทองคูณ บทมาตย์ 08-0187-3126 ครูบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0298 นายสุภชัย ไชยสงค์ 08-0742-2668 ครูบ้านหนองใหญ่ เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0299 นายสุขุม วรีฤทธิ์ 0934683347 ครูบ้านบุ่งค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0300 นางสาวนัฐมลกาญจน์ กองสิมมะ 0944303037 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
0301 นายศรีทัศน์ สารวงษ์ 0862185830 ครูบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0302 นายโสพิษ พานิช 0890045915 นักการภารโรง บ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0303 นางสาวภาเพ็ญ อินภูงา 0895227235 ลูกจ้างชั่วคราวบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0304 นางสาวสุภารัตน์ คงสิม 0854539693 ครูบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0305 นายโสภณ แตงรอด 0895704798 ครูบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0306 นายศิริ จันทร์ศรี 0964258354 ครูบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0307 นางศุภางค์ ใต้ชัยภูมิ 0895773066 ครูบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ แก้ไข
0308 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัศมี พรม 0986088621 ธุรการบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0309 นายวิสิทธิ์ สิงห์พันธ์ 0821089824 ช่างไฟฟ้า บ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0310 นางภัทรพร ยะใจ 0872266701 ครูพี่เลี้ยงบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0311 นายเอกพงษ์ สาศรี 0955245404 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0312 นางภัทรวดี บุตรวงษ์ 0887291384 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0313 นางสาวธัญญารัตน์ เทียมเพ็ง 0822296019 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0314 นางสาวอนินทิกา อินทรา 0821081491 พนักงานราชการบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0315 นายทศวรรษ เสงี่ยม 0874235611 ครูผู้ช่วยบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0316 นางสาวนภรเพ็ญ อุตวงษ์ 0890221017 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0317 นายพุฒิพงษ์ อุทธบูรณ์ 0981783749 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0318 นายธวัชชัย ธรรมกุล 0862305902 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0319 นางดวงนภา พันสอน 0933809769 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0320 นางทองเรียบ จุตโน 0895777523 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0321 นางเปรมจิตร ยศสภา 0951695603 0862334603 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0322 นายสุรเชษฐ์ ป้านภูมิ 0812608748 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0323 นางอำพรรณ ธรรมกุล 0879496190 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0324 นางอารี นนทะโคตร 0885729403 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0325 นางนิอร นามศรี 0872172312 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0326 นางบัวทอง ธรรมกุล 0872149083 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0327 นางนุชเนตร บุตตะนาม 0878528692 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0328 นายชุมพล สิทธิชัยจารุเมธี 0981628647 0856471935 ครูบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0329 นายสมหมาย สาศรี 0887487850 รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0330 นางทิพาภร ทองบัวบาน 0852446864 ธุรการบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0331 นางสุรีพร วงศ์โคกสูง 0810522491 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0332 นางวิไลลักษณ์ ไชยต่อม 0610965884 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0333 นางปาริชาต ขันคำ 0817399251 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0334 นายศุภนัส อ้วนนวน 0872324794 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0335 นางสุธาสินี คำโอ 0885731141 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0336 นางสาวณัฐณิชา วงศ์สุวรรณ 0885176799 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0337 นางสาวเจมจีรา เชื้อบุญมี 0828584226 ครูอัตราจ้างบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0338 นายโกวิทย์ นามวงษา 0961897779 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0339 นายวสันต์ โคตรมงคล 0898627468 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0340 นายสายัณต์ พันธ์สิงห์ 0610303072 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0341 นายธัชพงษ์ สุขเสน 0866461578 นักการภารโรงบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0342 นางปริยาภัทร จตุพรม 0956632810 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0343 นางวัลภา แสนพงษ์ 0973027319 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0344 นางคำฟอง จำปาสิม 0878538417 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0345 นายทนงศักดิ์ จันทนา 0878142929 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0346 นางทองรินทร์ ศรีอินทร์ 0801904953 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0347 นางวิราสินี ทองจำรูญ 0893430609 ครูบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
0348 นางศิรินาถ แสนบุ่งค้อ 0892755544 พนักงานราชการบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0349 นายยุทธพงศ์ ตันติปทุม 0883091671 ครูบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0350 นางอุไร มะละโยธา 0813825044 ครูบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0351 นางละออ พันธุ์รัตน์ 0817687780 ครูบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0352 นางประครอง สิทธิชัยจารุเมธี 0869096879 ครูบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0353 นางวิไลวรรณ ธาตุทาสี 0852943145 ครูบ้านหนองอีเก้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0354 นายสุพัฒน์พงศ์ แสงสุวรรณ 0856807836 ธุรการบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0355 นางทัศนีย์ นาคครุฑ 0847879885 ครูบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0356 นางสุดารัตน์ เหล่ามะลอ 0933200245 ครูบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0357 นายภัทรวุฒิ เกษทองมา 0878552861 ครูบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0358 นายอารุณ อุปรีที 0828397017 ครูบ้านห้วยสีเสียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0359 นายทองหนัก แสนอินทร์อำนาจ 0879504398 ช่างไฟฟ้า 3 บ้านนาฝายนาโพธิ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0360 นางจุฬาภรณ์ แสนอ้วน 0936251990 ครูบ้านนาฝายนาโพธิ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0361 นางสาวอรัญญา สุพลทอง 0878528568 ครูบ้านนาฝายนาโพธิ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0362 นายวิชาญ ชุมพล 0610186894 ครูบ้านนาฝายนาโพธิ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
0363 นางภูสมญาศ์ สะใบ 0878653739 ครูบ้านโพนงาม เบอร์มือถือ แก้ไข
0364 นางสาวสกาวเดือน ทองวัน 0898629333 พนักงานราชการชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0365 นางสาวพนิดา ศรีอินทร์ 0883006308 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0366 นายภัทรพล คำสวนมอน 0857536394 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0367 นางสิริกัญญามญฐ์ สายใหญ่ 0951695066 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0368 นายเชาวฤทธิ์ เดชศักดา 0807523453 พี่เลี้ยงเด็กพิการชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0369 นางนงเยาว์ จันทร์ธรรม 0879472121 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0370 นางสาวชลธิดา ธาตุทาสี 0807542123 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0371 นางสาวอรุณ พงสะพุง 0882343708 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0372 นางสาวสุภาพร ธรรมวงษ์ 0861989236 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0373 นายธีระยุทธ จิตกลาง 0810471745 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0374 นางสาวกันยากร แก้วอาสา 0896365217 ครูอัตราจ้างชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0375 นายสมภาส เกษทองมา 0854609470 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0376 นางสาวปวีณา ศรนะรา 0880554558 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0377 นายสถิต จำปีพรม 0847931737 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0378 นางพัทธกานต์ แสงคำภา 0933299448 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0379 นางสุมาลี เป็นสุข 0895744908 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0380 นายชัยชาญ สีหะวงศ์ 0895718489 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0381 นางวิจิตรา สีหะวงศ์ 0857463148 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0382 นางนภา ช่วยศิริ 0857573112 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0383 นางสมถวิล สุวรรณสิงห์ 0862366518 ครูชุมชนบ้านหนองคัน เบอร์มือถือ แก้ไข
0384 นางสุพัฒตา มูลชมภู 0830006790 ครูอัตราจ้างบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ แก้ไข
0385 นางสาวจริยาภรณ์ ศรีทอนซิน 0862184864 ครูผู้ช่วยบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ แก้ไข
0386 ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์ 0962074788 ครูบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ แก้ไข
0387 นางพนมวรรณ์ วิริยะผล 0918105567 ครูบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ แก้ไข
0388 นายเหลี่ยง แสนสมศักดิ์ 0832829437 ลูกจ้างประจำบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0389 นางพรศิริ ขวัญงอน 0898625845 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0390 นายวัชระพล บรรเทาพิษ 0927256648 ครูบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0391 นางพิมพ์ญาดา กนกภักดีขจร 0878561688 ครูบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0392 นายเสนี กัณหา 0862206258 ครูบ้านนาน้อยแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0393 ว่าที่ ร.ต.รัศมี พรหมศรีธรรม 0862214515 ธุรการบ้านหนองเขียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0394 นายสาคร ขันชุมพล 0935391607 ช่างไฟฟ้าบ้านหนองเขียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0395 นายประนูน ศรีบุญมี 0878537912 ครูบ้านหนองเขียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0396 นายณัฐพงษ์ อินทะสอน 0895714819 ครูบ้านหนองเขียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0397 นายวิเชียร มินทะขัด 0819656883 ครูบ้านหนองเขียด เบอร์มือถือ แก้ไข
0398 นายอรรถวิทย์ บุญปัน 0610866715 ่ช่างไฟฟ้าบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
0399 นางสาววรรณิศา ศรีสวัสดิ์ 0850957170 ครูอัตราจ้างบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
0400 นางสาวรุ่งนภา บุญตาสุทธิ 0934267419 ครูบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
0401 นางอังศนา จันทเมือง 0872293697 ครูบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
0402 นายโคม ผงบุญตา 0852948440 ครูบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
0403 นายสนวน สุวรรณสนธ์ 0833599702 ลูกจ้างชั่วคราวบ้านผาน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0404 นางวัชนีย์ บริหาร 0973194697 ครูบ้านผาน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0405 นางจันทร์เพ็ญ ชินบุบผา 0844289626 ครูบ้านผาน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0406 นายชัยณรงค์ ไตรฟื้น 0898425933 ครูบ้านผาน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0407 นายกิตติพงษ์ พิมคีรี 0878578213 ครูบ้านผาน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
0408 นางจรรยา บัวสาย 0900926629 ธุรการบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ แก้ไข
0409 นายสุพล พิมผล 0999395277 นักการบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ แก้ไข
0410 นางสาวจินตนา พิมผล 0986827773 ครูพี่เลี้ยงบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ แก้ไข
0411 นางสาวมัลลิกา พวงไพวัลย์ 0885636588 พนักงานราชการบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ แก้ไข
0412 นายกฤษ พาเชียงคูณ 0962102643 ครูผู้ช่วยบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ แก้ไข
0413 นางดรุณี จันทิหล้า 0610963811 ครูบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ แก้ไข
0414 นางสุมาลี ไชยแสน 0801890456 ครูบ้านหนองหมากแก้ว เบอร์มือถือ แก้ไข
0415 นายพงษ์เดช ปทิตตานนท์ 0807475817 , 0910560517 ธุรการบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0416 นายทนงศักดิ์ สารวงษ์ 0874322550 ลูกจ้างประจำบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0417 นายวราวุฒิ นางสา 0933203134 ครูบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0418 นางสาวเพ็ญศิริ มณฑาประดิษฐ์ 0844283852 ครูบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0419 นายสุจิตร น้อยดี 0836660861 ครูบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0420 นางธิดาพร วรรณโรจน์ 0892753445 ครูบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0421 นายสายันต์ ทัพซ้าย 0862382112 ครูบ้านขอนยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0422 นายนิคม แก้วกงพาน 0841119112 นักการภารโรง บ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0423 นายธันวา ทองวรรณ 0810616800 ครูบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0424 นางมลิวัลย์ ศรีภูมิ 0998466294 ครูบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0425 นางสำเนียง คณะแพง 0899423955 ครูบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0426 นางกุลยารัตน์ ทองจันทร์ 0973189644 ครูบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0427 นางวนิดา มณีกันตา 0849533389 ครูบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0428 นางอรุณ แก้วศิริ 0817992210 ครูบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0429 นายสมร ใจภักดี 0950659533 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกุล เบอร์มือถือ แก้ไข
0430 นางสำอางค์ แก้ววัฒนะ 0846030515 ครูบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0431 นายสราวุธ ยอดพุทธ 0918639866 ผอ.โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี เบอร์มือถือ แก้ไข
0432 นางสุดาวัลย์ ศรีเลาวงค์ 0862392525 ครูบ้านโคกใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0433 นางบุญธรรม รามศิริ 0930900085 ครูบ้านโคกใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0434 นายแปะ จอมศรีประเสริฐ 0943766284 ลูกจ้างชั่วคราวชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0435 นางสุรินทร มีเหมือน 0854655114 ะุรการชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0436 นายชินกร คำภูธร 0981028017 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0437 นางสุภรณ์ กะไรยะ 0899470362 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0438 นางสุภาภรณ์ แสงสว่าง 0956681074 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0439 นางกีรติ ศรีวิพัฒน์ 0884770128 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0440 นายโสภณ คำภูธร 0921348663 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0441 นายประเสริฐ ภูโอ 0993298597 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0442 นายอนุสรณ์ นิลโฉม 0805682840 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0443 นางเยาวรี รุ่งศรี 0876425698 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0444 นางพานทิพย์ สุวรรณบริบูรณ์ 0862310539 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0445 นายวัชรินทร์ แพงอ่อน 0930680526 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0446 นายอร่าม ลีล้าน 0935710540 ครูชุมชนบ้านผานกเค้า เบอร์มือถือ แก้ไข
0447 นางพรทิพย์ แสนสิมมา 0972495033 ธุรการบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ แก้ไข
0448 นางสำราญ อำไธสงค์ 0917302668 ครูพี่เลี้ยงบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ แก้ไข
0449 นางสาวนฤมล ดานุรักษ์ 0878653937 พนักงานราชการบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ แก้ไข
0450 นางสาวจิตวะดี ซาเสน 0860821061 ครูผู้ช่วยบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ แก้ไข
0451 นายสมชัย ตะนุมงคล 0970367769 ครูบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ แก้ไข
0452 นายขุน ทองทัย 0918213234 นักการภารโรงบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0453 นายสาคร วันณา 0999468070 ครูบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0454 นางเอวิกา จันทวงษ์ 0957012310 ครูบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0455 นางณัฎฐวริน สีทาสังฆ์ 0968616635 ครูบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0456 นายกฤตยภัทร สีทาสังฆ์ 0956601688 ครูบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0457 นางสิรัญญา ศรีภูธร 0963168853 ครูบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0458 นางสาวพเยาว์ รมณีย์พิกุล 0909293082 ครูบ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0459 นายกระสันรัก แก่นมา 0956525339 ช่างไฟฟ้า 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
0460 นางนันทิพร พันเงิน 0821027359 ครูบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0461 นางเฉลิมศรี นิพวงลา 0898405093 ครูบ้านาดินดำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0462 นางลัดดา ราชวงษา 0885342387 ครูบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0463 นายจรัญ แสนวงษ์ 0817176588 ครูบ้านนาดินดำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0464 นายสุวิทย์ โคตรแก้ว 0812563251 ช่างไฟฟ้า บ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ แก้ไข
0465 นายพิศณุ คำคุณนา 0914215218 0971526083 ธุรการบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ แก้ไข
0466 นางสาวภัคภัทร์ โคลา 0934622391 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ แก้ไข
0467 นางบุณยวีร์ จิตตะ 0973018085 ครูบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ แก้ไข
0468 นางประภาวรรณ สีตะริสุ 0981578364 ครูบ้านหมากแข้งกกกอก เบอร์มือถือ แก้ไข
0469 นายบุญสูง มูลที 0805953139 ครูบ้านหมากแข้งฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0470 นางสาวภคมน แสงไสย์ 0940160872 ครูบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0471 นายทวีวัฒน์ แน่นอุดร 0935695917 ครูบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0472 นายสุขสันต์ ยศธสาร 0870815822 ครูบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0473 นางนัยนา ธรรมกุล 0908479616 พนักงานราชการบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0474 นายคำคิด คามะดา 0862353046 พนักงานราชการบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0475 นายวงษ์ทอง ดีลุนชัย 0810471563 นักการบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0476 นางณัฎฐดาณี ศรีบุญมี 0818714643 ครูบ้านปวนพุ เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0477 นายชัยนุวัฒน์ ล่ามสมบัติ 0810497742 ธุรการบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0478 นางสุธารัตน์ แก้วอุดร 0986356445 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0479 นางสาววิชุดา กุลเสน 0980824385 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0480 นางรมณีย์ ศรีทองแท้ 0862407142 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0481 นางบรรจง ผงสุข 0819753748 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0482 นางวนิดา คำมงคุณ 0836675979 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0483 นางสาวทิพย์สุดา จดสมบูรณ์ 0914686957 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0484 นางพรศิริ ช่างเรือง 0836675979 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0485 นายภานุพงศ์ สาวิยะ 0872230175 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0486 นางหฤทัย วงษ์อนันต์ 0612648789 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0487 นายสากล คำภูธร 0892765707 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0488 นางสาวสังเวียน อินทร์ชัยศรี 0807591261 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0489 นางศิรินาถ โคชา 0935303544 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0490 นายเกรียงศักดิ์ คำมงคุณ 0611622099 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0491 นายมนูญ แก้วโวหาร 0854504687 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0492 นายมนูญ สถาลา 0821742423 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0493 นางพิสมัย สอนแสง 0874909455 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0494 นายพวง หมั่นหินลาด 0818722573 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0495 นางสิริพร คำภูธร 0887305912 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0496 นางปานา แถลงกัณฑ์ 0883880800 ครูบ้านปวนพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
0497 นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องศรี 0861196892 ธุรการบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0498 นางสาววัลภา คำมุงคุณ 0880588466 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0499 นางสาวปวีณา ปลั่งกลาง 0811845981 พนักงานราชการบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0500 นางสาวอรวรรณ ปัตตังทานัง 0856697276 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0501 นางสาวถวิลหา ประเสริฐ 0898298644 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0502 นายสมศักดิ์ คณะแพง 0895851187 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0503 นายอิษติพงษ์ พลซา 0894175729 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0504 นางสาววิไล นวลสวาท 0857568215 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0505 นางนัฐนันท์ อาจมนตรี 0817399511 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0506 นางสาวประรัชญา พลซา 0847859210 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0507 นางประรัชญา พลซา 0847859210 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0508 นางสาวพัทธิยา มุงคุณ 0847983447 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0509 นางสาวจินตนา ลัมยศ 0911175763 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0510 นางเบญจวรรณ ศรีบุรินทร์ 0811173089 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0511 นางธิดา โสมคำ 0817399319 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0512 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุรินทร์ 0811173089 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0513 นางวิไลรัตน์ บุญปัน 0862182154 ครูบ้านไร่พวยฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0514 นายสมหมาย พรมดี 0840276614 ครูบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 เบอร์มือถือ แก้ไข
0515 นางสาวสุรีพร ศรีสุนทร 0885627527 ธุรการบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0516 นางสาวจินตนา จันทร์ดิษฐ์ 0934346965 ครูพี่เลี้ยงบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0517 นางสาวภัทราภรณ์ คำขวา 0956650587 ครูวิกฤตบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0518 นางสาวธิติยา ทิพย์จันทร์ 0839334880 พนักงานราชการบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0519 นางสายลม สุวรรณสิงห์ 0862243714 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0520 นายศุภชัย อินทร์สุระ 0985854738 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0521 นายณกรณ์ สาวิยะ 0895729580 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0522 นางจันทร์หอม ศรีสุนทร 0878623625 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0523 นางบุษบงกช ขันทะศรี 0801813255 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0524 นางจันทร์เพ็ญ ลำคำ 0833341529 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0525 นางพรประภา วงศ์แก้ว 0818722865 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0526 นายวรวิทย์ ศรีสุนทร 0872185278 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0527 นายชาญชัย ชาติแพงตา 0872220823 ครูบ้านผาขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0528 นายเอกชัย ศรีชอบสุข 0970725662 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0529 นางนวลอนงค์ เทวดา 0967411507 0833484210 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0530 นางวิลาวัลย์ คลังกลาง 0941656943 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0531 นางอุดสา สายสิงห์ 0982019996 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0532 นางสาวหทัยรัตน์ ชัยณา 0895745757 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0533 นายกรณ์สกนธ์ สาวิสัย 0967166053 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0534 นายสุบัน ประทุมทอง 0828395232 0951699974 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0535 นายพนม เวียงอินทร์ 0918625330 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0536 นายวัฒนา เนาว์แก้งใหม่ 0910579936 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0537 นางสาวจิรนันท์ บุญตาสุทธิ 0973026117 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0538 นายบุญเลิง เรืองเสมา 0955821396 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0539 นายวานิช ทาจิต 0954967608 ครูบ้านห้วยไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0540 นายศตวรรษ คำตันบุญ 0908479794 พนักงานราชการบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
0541 นางชลิตา พรมดี 0884770139 ครูบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
0542 นางชฎารักษ์ คำมา 0878320189 ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
0543 นางจันทนา รัตนมงคล 0818726392 ครูบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0544 นางสาวสุนิศา คำผา 0898439901 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0545 นายพิกุล ศรีเมือง 0845452084 0957693903 ครูบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0546 นางสุวรรณ ศรพรหม 0876368206 ครูบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0547 นางจีรพรรณ พิมพุฒิ 0862378626 ครูบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0548 นางอภิญญา แสงศรี 0935376111 ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0549 นางอรพิน ผิวบาง 0812633621 ครูบ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0550 นางสาวอนุสรา กองแก้ว 0821592099 ครูวิกฤต บ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0551 นายศราวุธ สอนสุภาพ 0951699245 พนักงานราชการ บ้านห้วยทรายคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0552 นางสุพรรณี วงษ์จันทร์ 0848759137 ช่วยราชการบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0553 นางสาววันดี วันนิทร์ 0984315334 ครูอัตราจ้างบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0554 นางสาวพัชรี ศิริธร 0932672693 พนักงานราชการบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0555 นายกิตติศักดิ์ แก้วพิภพ 0842625221 ช่างไฟฟ้า ซ.4 บ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0556 นางดรุณี วิจิตรปัญญา 0862376477 ครูบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0557 นายศักดิ์ชัย ขันแสง 0892790754 ครูบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0558 นางจินตนา จันทร์อ้วน 0862203026 ครูบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0559 นายคุธทรัพย์ วงษ์จันทร์ 0820440614 ครูบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0560 นางสวัสดิ์ ประทุมทอง 0821018073 ครูบ้านโนนกกข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0561 นางสาวพรชนก แดงสีดา 0810545427 ครูบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0562 นางสมควร ศรีโยธา 0931042719 ครูบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0563 นางเสาวนีย์ มีชิน 0847943056 ครูบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0564 นายสมนึก สายคำภา 0883346445 ครูบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0565 นายสุพริบ สอนสุภาพ 0844204712 ครูบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0566 นายศักดิ์ชาย ประทุมทอง 0817994745 ลูกจ้างบ้านห้วยเดื่อเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
0567 นางสาวนิชานันท์ แสนเยีย 0840612044 พนักงานราชการบ้านห้วยเดื่อเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
0568 นางสาวสุมาลี ศรีอินทร์ 0847934072 ครูบ้านห้วยเดื่อเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
0569 นางสาวรัติยา ธรรมมา 0872331568 0968640488 ครูบ้านห้วยเดื่อเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
0570 นางสาวรัตนพรรณ บุตรโคตร 0857450594 พนักงานราชการบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0571 นางยุวลักษณ์ ฐานขันแก้ว 0954464562 ครูบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0572 นางอนุธิดา อามาตหิน 0874584831 ครูบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0573 นายมรกต แจ่มใส 0874584832 ครูบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0574 นายปริทัศน์ เกาะน้ำใสสุภานนท์ 0810505641 ครูบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0575 นายหนูบน น้อยลา 0885333023 ครูบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0576 นายโอเหลี่ยง พงษ์สระพัง 0807552787 ช่างไฟฟ้า ซ.4 เบอร์มือถือ แก้ไข
0577 นางคำภักดิ์ สอนพรหม 0801788178 พนักงานราชการบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0578 นางสาวปิยะรัตน์ มนัญชัย 0612596748 ครูบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0579 นางกชมาศ จันทมาตย์ 0862238878 ครูบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0580 นางรัชนี แก้วพิลารมย์ 0850101308 ครูบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0581 นายเฉลิมพงษ์ ศรีบุญวงษ์ 0868571119 ครูบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0582 นายอุทิศ สิงห์ไธสง 0956614685 ครูบ้านทุ่งใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0583 นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทุม 0910493079 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0584 นางสาวอรนงค์ จันเส 0857417740 ธุรการบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0585 นางสาวชลทิชา เพ็ชรสวัสดิ์ 0883385356 ครูผู้ช่วยบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0586 นายเรืองศักดิ์ สุวรรณ์ 0876920136 ครูบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0587 นายรังษี สุพรมอินทร์ 0954780945 ครูบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0588 นางพัชรี โปรณะ 0973189283 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0589 นายประยูร นวลจัน 0885524216 ลูกจ้างชั่วคราวบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0590 นางดวงมาลัย การะเกษ 0872131906 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0591 นางวรรณคำ คุณฟอง 0894121787 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0592 นางอมรวรรณ โคตรวงษา 0801859551 ครูบ้านาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0593 นายอรุณ โคตรวงษา 0935342790 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0594 นายยุทธภัณฑ์ ตันติปทุม 0895732072 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0595 นายชัยยุทธ เทพดุลย์พัฒน์ 0816650072 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0596 นายยุตา มิ่งแก้ว 0934352364 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0597 นายนิเวศน์ ระนาด 0929199653 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0598 นายจินดา ทองจันทร์ 0986505236 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0599 นายสุรินทร์ แต่งภูเขียว 0878773907 0934261875 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0600 นางเฉลิมลักษณ์ ตันติปทุม 0819645723 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0601 นางสุภิญญา พลศักดิ์ซ้าย 0885497520 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0602 นายมานิตจร ศรนารา 0899373185 ครูบ้านนาวัว เบอร์มือถือ แก้ไข
0603 นายจารุพันธ์ ธัญญประกอบ 0860066466 ช่างไฟฟ้า ซ.4 เบอร์มือถือ แก้ไข
0604 นางวาสนา แสงงาม 0910655909 ครูบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
0605 นางเยาวธิดา ศิริวิเศษ 088534970 ครูบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
0606 นายสันทัด ปัดชากาว 0895762426 ครูบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
0607 นายชินดนัย สาระฤทธิศักดิ์ 0630046671 ครูบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
0608 นายไมตรี ทวีชัย 0812606384 ครูบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
0609 นางสาวนงลักษณ์ กรรณลา 0810872590 ธุรการบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0610 นางจารุณี สุรทิพย์ 0830303005 พนักงานราชการบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0611 นางสาวนันทพร ภานุเวศ 0879479124 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0612 นางรุ่งนภา นนทธานี 0918636317 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0613 นางรัชนี อินทมาตย์ 0874203377 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0614 นางประสิทธิ์ ภาคำตา 0895774463 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0615 นายเนาว์ เสือพาดกลอน 0887090824 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0616 นายชุติพนธ์ บุตตะเกิด 0847979270 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0617 นายวรวิทย์ พิมตระการ 0801872803 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0618 นายพยุงศักดิ์ ศรีทิม 0945063273 ึครูบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา เบอร์มือถือ แก้ไข
0619 นายธวัชชัย โคตรชนะ 0821078757 ครูบ้านร่องป่าไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0620 นางวิมลวรรณ นัดทะยาย 0819659382 ครูบ้านร่องป่าไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0621 นางราณี บุตรราช 0823818475 ครูบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0622 นายกนก บุตรราช 0813917669 ครูบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0623 นางสาวปรีดา ปัตถา 0879945483 ครูบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0624 นางทิพย์พาพร ภูพาดนา 0861293294 ครูบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0625 นางปุณยวีร์ นาราษฎร์ 0614745193 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เบอร์มือถือ แก้ไข
0626 นางสาวอมรัตน์ ทรทึก 0910648187 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0627 ว่าที่ ร.ต.หญิงอาริยา พิมพ์เขต 0854524785 ธุรการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0628 นายศรศักดิ์ บุญศรี 0816708286 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0629 นางนัยนา ผุยแสงพันธ์ 0862290180 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0630 นางนิ่มนวล ดวงกลาง 0857539388 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0631 นางทิพยาภรณ์ สาตาชนม์ 0883094683 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0632 นางบุญเทียบ นนทโคตร 0818713862 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0633 นางพิมล หล้ามาชน 0897151856 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0634 นางจันทร์ศรี คำดี 0851178592 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0635 นางเรวดี คามะดา 0971324849 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0636 นางสำลี คำดี 0879220911 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0637 นางวราภรณ์ บุญศรี 0854643077 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0638 นายกฤตภาส สายทองดี 0810472322 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0639 นายเชาวฤทธิ์ นนทโคตร 0980048881 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0640 นายชาญวิทย์ ไตรยนต์ 0807424414 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0641 นายราเชนทร์ นนทโคตร 0895752081 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0642 นายวุฒิชัย คำดี 0931045909 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0643 นายสุรพล สาตาชนม์ 0810492275 ครูบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0644 นายพิเศษ คำดี 0862409562 ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
0645 นายบัญชา สำคัญ 0883354436 ธุรการบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0646 นางสุชาดา สุนทองห้าว 0956623703 ครูบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0647 นางสาวประกายวรรณ สิงห์ผาสุข 0845989652 ครูผู้ช่วยบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0648 นางนิยม เที่ยงผดุง 0982813045 ครูบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0649 นายปฏิภาน นามวงษ์ 0897144190 ครูบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0650 นายพิทยากร สุนทองห้าว 0611675193 ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0651 นางสาวพันธิตรา พลซา 0610618280 ธุรการโรงเรียนบ้านผาสามยอด (ภูกระดึง) เบอร์มือถือ แก้ไข
0652 นางศิรินันท์ สมศิริ 0852386213 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0653 นายอุดม ฝอดสูงเนิน 0831256997 ช่างไฟฟ้า 4 บ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0654 นางสาวศุภลักษณ์ หล้าบ้านโพน 0900244121 ครูผู้ช่วยบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0655 นางสาวมณีรัตน์ ชัยภูมิ 0832848160 ครูผู้ช่วยบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0656 นางสาวกัญญภัส ผิวมะลิ 0818720985 ครูบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0657 นางปิยมาภรณ์ ฤทธิมนตรี 0866435775 ครูบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0658 นางกัลยา จิตนอก 0836738606 ครู ชพ.บ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0659 นายประสิทธิ์ จิตนอก 0930811986 ครู ชพ.บ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0660 ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่ 0801989302 0941206838 ผอ.โรงเรียนบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0661 นายสมชาย ศรีจันทวงษ์ 0966450391 ช่างไฟฟ้า 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
0662 นางจิราภร มังคะโล 0862295761 ครูอัตราจ้างชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0663 นายชูสกุล จันทรมณี 0895729030 พี่เลี้ยงเด็กพิการชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0664 นางจันทา จันทรมณี 0872297584 ครูชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0665 นางขวัญใจ ตรีหทัยกุล 0800903684 ครูชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0666 นางนวลใย แต่งภูเขียว 0892791522 ึีครูชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0667 นางลัดดาวัลย์ รัสมี 0885186980 ครูชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0668 นายนิตย์ ขาวดา 0885509248 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0669 นางอุรารัตน์ คัมภ์บุญยอ 0821161553 ครูชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0670 นางจริญญา คัมภ์บุญยอ 0922598126 ครูชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0671 นางนิตยา เพ็งสุข 0847429725 ครูชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0672 นางกาญจนา พุทซาคำ 0817087975 ครูชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0673 นายอิทธิพงษ์ ตรีหทัยกุล 0810523416 ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0674 ว่าที่ ร.ต.เสถียร พยุงตน 0986369165 ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์มือถือ แก้ไข
0675 นายคำใส ผิวกลม 0890157036 ครูบ้านเหว่อฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0676 นายมนูญ ศรีจันทร์ 0862363674 ครูบ้านเหว่อฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0677 นายมังกร จันทรมณี 0934284805 ครูบ้านเหว่อฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0678 นายสุรศักดิ์ สุรินทร์ 0934084117 ครูบ้านเหว่อฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0679 นายพินิจ นามกันยา 0862228954 ครูบ้านเหว่อฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0680 นางจงกิต บุตรเต 0956652239 0611637723 ผอ.โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เบอร์มือถือ แก้ไข
0681 นางประทุมรัตน์ มาตรา 0856434529 ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัว,บ้านเหว่อฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0682 นายสุรพล สะไบ 0878653739 ครูบ้านน้ำค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0683 นายสมพาน พลศักดิ์ซ้าย 0862361428 ครูบ้านน้ำค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0684 นายพิพัฒน์ กัลยา 0877650974 ครูบ้านน้ำค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0685 นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา 0621685468 ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0686 นายวิจารณ์ อาจมนตรี 0852961099 ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0687 นางอารีรัตน์ บุญเนตร 0856323313 ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0688 นายรังสรรค์ แสนสุรินทร์ 0846035514 ครูบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0689 นางเพชรธิดา สายลาด 0956594675 ครูบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0690 นางมณเทียร ทองดีเวียง 0979241288 ครูบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0691 นายทองอินทร์ ทองดีเวียง 0867176710 ครูบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0692 นายชัยณภัธค์ กูลครองชัยณัจ 0981219749 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง เบอร์มือถือ แก้ไข
0693 ลัดดาไชยสุข ไม่รู้ เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0694 นายเวียงชัย ยาวงษ์ 0883248048 นักการภารโรงบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0695 นางสาวกุศลส่ง กุลวงศ์ 0833838963 พี่เลี้ยงเด็กบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0696 นายเสกสันต์ จันทวัน 0872256246 ธุรการบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0697 นางภัสราภรณ์ บุญแก้ว 0872581519 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0698 นางทองเรียน ทานิล 0847982538 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0699 นายชัยวัฒน์ แสงชัย 0903365849 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0700 นางศีระดา หินสูงเนิน 0857515225 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0701 นางเยาวลักษณ์ ปั้นเหน่งเพชร 0814715591 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0702 นายเรืองเดช ผิวฝาด 0849567803 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0703 นายธนชาต คัมภ์บุญยอ 0879445944 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0704 นายลำพอง คายทอง 0872168576 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0705 นายมานะ ป้องกัน 0899439551 ครูบ้านกกซ้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
0706 นายผ่านฟ้า สุดคิด 0813201457 ช่างไฟฟ้า โคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0707 นายสัญติ สิงห์บุญมา 0897148310 พนักงานราชการโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0708 นางสาวนภาพร พรหมมาวัย 0894217644 พนักงานราชการ โคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0709 นางสาวทัศนีย์ วะเศษสร้อย 0854559747 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0710 นางสาวนิตยา ทองดี 0804144245 0821153004 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0711 นางอนงค์ เหง่านี 0878349822 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0712 นางเพ็ญศรี ยศปัญญา 0819645909 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0713 นางละออ ตาดี 0803740058 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0714 นางสมฤทัย ศิริหล้า 0821884737 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0715 นางปราณี บุตรวิไล 0862339658 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0716 นางยุภาวรรณ ทองทิพย์ 0981572942 ครูโคกสง่า เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0717 นางสาวจินดา นันทะคำ 0872189113 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0718 นางสุนันทา รังดิษฐ์ 0887113515 ครูโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0719 นายสมภาร รังดิษฐ์ 0885480418 ครูบ้านโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0720 นายสายันต์ พลสวัสดิ์ 0862400404 ครูบ้านโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
0721 นางสาววราลักษณ์ ไชยเสือ 0828476855 ธุรการบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0722 นายสงวน อุทธบูรณ์ 0804162201 ช่างไฟฟ้า บ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0723 นายกระบวน อุทธบูรณ์ 0846045548 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0724 นายมงคล ประภูชะกา 0610268971 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0725 นายปฐวี พรมมาปี 0810554079 0934725949 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0726 นางธีรธิดา วิสิทธิพงค์ 0854566717 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0727 นางเกษดา อุทธบูรณ์ 0885184605 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0728 นางสุดใจ สุวรรณสิงห์ 0807494846 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0729 นางถาวร เกษทองมา 0857500667 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0730 นางรจนา สิงห์พันธ์ 0908604057 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0731 นางนิจภรณ์ ประภูชะกา 0862362006 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0732 นางเยี่ยมลักษณ์ ไชยเสือ 0622595691 ครูบ้านอุ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
0733 นางรัตนกูล มืดจันทร์ 0958608475 ธุรการบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
0734 นางภูวนาลักษณ์ โคกโพธิ์ 0878536214 พนักงานราชการบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
0735 นายเฉลิม พรมวาศรี 0810575200 ลูกจ้างประจำ บ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
0736 นางจิราพร พรมวาศรี 0810575200 ครูบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
0737 นางจารุณี ทุมสงคราม 0951699149 ครูบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
0738 นางบานเย็น สุภาวรรณ์ 0612495710 ครูบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
0739 นายวัฒนศักดิ์ สุภาวรรณ์ 0612495710 ครูบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
0740 นายเสกสรร 0872256246 ธุรการ บ้านโพนทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0741 นายอรุณ ก้านพลู 0933458352 นักการภารโรงบ้านโพนทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0742 นางฐนินันท์ แกะริมาฐิพัฒน์ 0931262745 ครูบ้านโพนทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0743 นางปิยะภา คัมภ์บุญยอ 0879445944 ครูบ้านโพนทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0744 นายอภัย วรีฤทธิ์ 0844189198 ครูบ้านโพนทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
0745 นางสาวขวัญฤทัย พิมยะมาตร 0956822146 ธุรการบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0746 นางสาวขวัญตา แสนดา 0879541983 พนักงานราชการบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0747 นางนันทิยา นามวงษ์ 0871127256 พนักงานราชการบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0748 นางสาวอรภัทร ลอง 0897370267 ครูบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0749 นางปัญญดา ยศทะสาร 0613064696 ครูบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0750 นางสไบทิพย์ บุญอุดม 0804075925 ครูบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0751 นายส่งจิต พฤกษาหอม 0828466863 ครูบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0752 นายกิตติพงษ์ เทวดา 0871086185 ครูบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0753 นายส่งจิต พฤกษาหอม 0828466863 ครูบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0754 นายสุรนิตย์ บุญอุดม 0908507963 ครูบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0755 นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์ 0833391109 ครูบ้านผาสามยอด เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0756 นายพงษ์ศิลป์ แสงพันธ์ 0934725671 ครูบ้านผาสามยอด เบอร์มือถือ แก้ไข
0757 นายอุทัย เหนือศรี 0871298776 นักการภารโรงบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0758 นางสาวพัชรี จันทร์ศรี 0982169193 ครูพี่เลี้ยงบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0759 นางสาวนิภาพร นครขวาง 0931045936 ครูอัตราจ้างบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0760 นายคัคนินทร์ ภารบาล 0807421397 พนักงานราชการบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0761 นางสุนันทา สุนา 0872266851 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0762 นายฉัตรชัย จันทะมาตย์ 0803555786 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0763 นายสิทธิพงศ์ ถามะณีศรี 0887375729 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0764 นางจรูญรัตน์ พันธ์ฟอง 0883195806 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0765 นางปิยมาภรณ์ ทองเพชร 0892747362 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0766 นางสาวนิรมล เนธิบุตร 0810614526 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0767 นางสาวอุทัยวรรณ สาวิสัย 0862203933 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0768 นางดอกไม้ บริกุล 0862203357 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0769 นางอินปัน พันธุ์บุญศรี 0854610599 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0770 นางบัวลอย ติยาภักดิ์ 0804046304 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0771 นายคำดี สอนสียา 0862219323 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0772 นายสุทิน เพียภู 0862254649 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0773 นายสามารถ ไชยภูมิ 0613196133 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0774 นายทรงเดช สุวรรณคำ 0915395592 0903341387 ครูบ้านวังเลาฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0775 นายภิญโญ กางนนท์ 0885156919 ครูบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
0776 นายสุรศักดิ์ อ่อนสาท้าว 0962490165 นักการภารโรงบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0777 นางสาวมิตติกา ด้วงเกต 0955140097 ธุรการบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0778 นายมารุต พันธ์ชมภู 0986217526 ครูอัตราจ้างบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0779 นายศักดิ์ชัย สิงห์สกล 0995324140 ครูอัตราจ้างบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0780 นางสาวเพ็ญพักตร์็ สิงห์ปั้น 0878622642 พนักงานราชการบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0781 นางสาวรัชนีกรณ์ นามจริง 0878529415 พนักงานราชการ บ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0782 นางสาวธันยนันท์ เดี่ยวผา 0883283885 ครูผู้ช่วยบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0783 นางสาวรัชฎาภรณ์ นาแพงรัตน์ 0895316974 ครูผู้ช่วยบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0784 นางวรัชญา มีนา 0848182176 ครูบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0785 นางสาวมะลิ ไชยชนะ 0892289691 ครูบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0786 นายวสันต์ เริงนิสัย 0986153007 ครูบ้านหนองแต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
0787 นายพานิชย์ สิงยะเมือง 0913580728 ครูบ้านหนองแต้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0788 นายทองคำ อุตระพรม 0850527484 ลูกจ้างชั่วคราวบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0789 นางจารุณี สุรทิพย์ 0857456646 พนักงานราชการบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0790 นางสาวนันทพร ภานุเวศ 0905942824 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0791 นางรุ่งนภา แทนธานี 0918636317 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0792 นางรัชนี อินทมาตย์ 0862191218 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0793 นางประสิทธิ์ ภาคำตา 0883397347 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0794 นายเนาว์ เสือพาดกลอน 0885631430 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0795 นายชุติพนธ์ บุตตะเกิด 0847979270 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0796 นายวรวิทย์ พิมตระการ 0801872803 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0797 นายพยุงศักดิ์ ศรีทิม 0879190776 ครูบ้านโนนสว่างโสกฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0798 นายสมจิตร สาโยธา 0895453146 ช่างไฟฟ้า บ้านห้วยกาบเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
0799 นางวัฒนา ศรีเกตุุ 0873743327 ครูบ้านห้วยกาบเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
0800 นายประภาท ศรีเกตุ 0815455020 ครูบ้านห้วยกาบเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
0801 นายคณิต มูลละ ุ0812607417 ครูบ้านห้วยกาบเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
0802 นางสาวนงลักษณ์ กรรณลา 0810872590 ธุรการบ้านนาล้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
0803 นายสุกรรณ์ อินทมาตย์ 0862214978 ช่างไฟฟ้า บ้านนาล้อม เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0804 นางวิวรณ์ โกมาสถิตย์ 0956645736 ครูบ้านนาล้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
0805 นายภานุมาศ ขันทมูล 0913609592 ครู บ้านนาล้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
0806 นางสาวกมลวรรณ ดอนพันเมือง 0849484598 พนักงานราชการบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0807 นางธดาภรณ์ จันทะนัด 0849484598 ครูผู้ช่วย บ้านแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0808 นายอธิราช พานนนท์ 0828550905 ครูบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0809 นางปวีณา พรมดี 0893948364 0759194578 ธุรการบ้านศรีวิไลฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0810 นายสัมภาษ บุณสิน 0849071723 นักการภารโรงบ้านศรีวิไลฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0811 นางบุษราคัม สุตัน 0611175579 ลูกจ้างชั่วคราว บ้านศรีวิไลฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0812 นางสาวนุชริน แก้วโวหาร 0850150190 ลูกจ้ัางชั่วคราว บ้านศรีวิไลฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0813 นางสาวทิพยวัลย์ บรรยงค์ 0887401081 พนักงานราชการบ้านศรีวิไลฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0814 นางรัชฎากร อันทชัย 0616761941 ครูบ้านศรีวิไลฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0815 นายสุพจน์ ผ่านภูเขียว 0862251827 ครูบ้านศรีวิไลฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0816 นายรัศมี ร่องบุตรศรี 0879535045 นักการภารโรง บ้านโนนสมบูรณ์ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0817 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์พานิชย์ 0872237716 พนักงานราชการบ้านโนนสมบูรณ์ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0818 นายจิรานุวัฒน์ ดรพล 0828579878 ครูบ้านโนนสมบูรณ์ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0819 นางสุวรรณี พาภักดี 0800120135 ครูบ้านโนนสมบูรณ์ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0820 นางศิริพร ซุ่มสูงเนิน 0878701662 ครูบ้านโนนสมบูรณ์ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0821 นางวรรณา ลีแวง 0831411550 ครูบ้านโนนสมบูรณ์ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0822 นางวิชชุลดา นามวิจิตร 0942900605 ครูบ้านโนนสมบูรณ์ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
0823 นางกัลยา แก้วพิภพ 0857529561 ครูบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ แก้ไข
0824 นางงสาวประภัสสร สิทธิสินธุ์ 0986145957 ครูอัตราจ้างบ้านวังม่วง เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0825 นางสาววัชรี กองเงิน 0993418580 ครูอัตราจ้างบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0826 นางสาวสุชาดา พรมราช 0924628598 พนักงานราชการบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0827 นางเอมอร ไชยนุ 0833462290 ครูบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0828 นายภูวดล บำรุงสำราญ 0833414279 ครูบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0829 นางยุภา จันทะบุตร 0856476312 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0830 นายทยากร จันทะบุตร 0812620707 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0831 นางแสงจันทร์ จันทราช 0885193919 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0832 นางพลประสิทธิ์ จันทราช 0810487785 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0833 นางสุคล พันยา 0833516167 ครูบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0834 นางวิมลรักษ์ สุจันทร์ศรี 0817493505 ครูบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0835 นางบุณยวีร์ เนาวราช 0924634624 ครูบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0836 นางระวีวรรณ วงษ์ศรีวอ 0828362568 ครูบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0837 นายถนอม สอนสุภาพ 0872365751 ครูบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0838 นางธันยนันท์ จันทนา 0981803205 ครูบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
0839 นางสาวขวัญฤทัย พิมยะมาตร 0956822146 ธุรการ บ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0840 นายบุญส่ง บัวทุม 0897509685 นักการภารโรงบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0841 นางสาวอลิษา บุษดา 0621048493 ครูวิทย์-คณิต บ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0842 นายกิตติพงษ์ สุขเสน 0895740903 พนักงานราชการ บ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0843 นางสุรินทร์ทิพย์ โยธาธรรม 0883406175 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0844 นางรัชฎาภรณ์ ศิริสุทธิ์ 0940420910 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0845 นางสาวสุวรรณี เกษสาลี 0845140058 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0846 นางนุชราพร ฮามพิทักษ์ 0982138499 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0847 นางสาวจิราภรณ์ เหลาเจริญ 0939619914 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0848 นางสาวหทัยทิพย์ จัตุเรศ 0910608919 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0849 นางอรช ระวะรักษ์ 0842762441 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0850 นายพิสิษฐ์ วงศรีเทพ 0885728551 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0851 นางจิตตานันท์ นันทะ 0922741297 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
0852 นางจันทร์นภา โสภา 0833439045 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0853 นางสาวบัวหวาน โสภากุล 0957310494 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0854 นางอรุณรัตน์ ศรีหริ่ง 0847982419 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0855 นางสาวธิดารัตน์ สนธิพงษ์ 0955355711 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0856 นางสาวเพ็ญประกาย พรหมวัน 0817492004 ครูอัตราจ้างบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0857 นางอารยา อาจวิชัย 0879495469 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0858 นายประสริฐ ศรีหริ่ง 0810557097 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0859 นายสุภชัย ตองหว้าน 0895776540 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0860 นางสาววิภารัตน์ บำรุงสำราญ 0862353655 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0861 นางสาวปัทมกร พิมพ์พงษ์ 0810515407 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0862 นางจันทิมา พลสวัสดิ์ 0856454129 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0863 นางสาวกนิฎฐา โนราช 0817299871 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0864 นางอรุณศรี จันทบุบผา 0934598075 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0865 นายสุระชัย ไชยสงค์ 0807422668 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0866 นางอุษณีย์ ไชยสงค์ 0807422896 ครูบ้านหนองใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
0867 นางสาวอริยาภรณ์ ซาภักดี 0854583971 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0868 นางสาวนันทนา ชายเจริญ 0887889920 พนักงานราชการบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0869 นายประสิทธิ ไชยพรมมา 0896189016 พนักงานราชการบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0870 นางสาวจรินทร์พรรณ ศรีสันต์ 0828536269 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0871 นางโสภาพร บำรุงสำราญ 0872271029 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0872 นางชูจิญานนท์ สินพันธ์ 0862408721 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0873 นางวิภาพร โพธิ์ศิริ 0833359056 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0874 นางเสวย บุตรวงศ์ 0892147990 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0875 นางปิยาภรณ์ พลซา 0878570850 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0876 นางอัจฉรียา ประทุมเม 0878608288 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0877 นางราตรี อนุอัน 0905769578 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0878 นายวิทยา ศรีเมืองแก้ว 0857615155 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0879 นายณรงค์ศักดิ์ คำถาถิรกุล 0892772911 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0880 นายบัณฑิต เพียปลัด 0868501127 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0881 นายสนธยา แก้วไชยะ 0913740833 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0882 นายสัมฤทธิ์ ธุระงาน 0801886020 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0883 นายเศรษฐพงษ์ จันทอง 0847934464 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0884 นายคเชนทร์ มูลที 0828503722 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0885 นายบุญเทียน ธนะสูตร 0810548007 ครูบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
0886 นางโศรยา ธัญญประกอบ 0810505550 ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
0887 นางสายสุรีย์ แปลงศรี 0861951737 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯสพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
0888 นางสาวขวัญจิรา พรมใจ 0909867290 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
0889 นางสาวจุไลวัลย์ สมสุข 0887343004 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
0890 นางสาวเริงจุฬา กลางเสนา 0813892511 ครูบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0891 นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา 0862420464 ครูบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0892 นางรำพึงใจ ช่วยบำรุง 0892793369 ครูบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0893 นางฉวีวรรณ ธีระเดชากุล 0945239284 ครูบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0894 นางวิไลรัตน์ คุณทะวงษ์ 0810503175 ครูบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
0895 นางอุมรินทร์ จิตต์ดำรงค์ 0912711319 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0896 นางสาวปพิมพา ประเสริฐถาวรศิริ 0997284340 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0897 นายพยัพ พรหมมิ 0956729504 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0898 นางบัวบาน พรหมมิ 0879542779 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0899 นางบัวบาน พรหมมิ 0879542779 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0900 นางวรรษรวี แสงชมภู 0857425685 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0901 นางราตรี ดานุรักษ์ 0812601385 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0902 นางสุภาวดี โนวยุทธ 0912601798 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0903 นางกรรณิกา จรัสโภคธำรง 0956713450 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0904 นางกนกภรณ์ แก้วสาลาภูมิ 0973206395 ครูบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
0905 นายคำไมล์ บุญธรรม 0885401835 ครูผู้ช่วย เจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0906 นายนครินทร์ เชื้อจีน 0981325696 ธุรการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0907 นางสาวขวัญกมล สินตูม 0807460301 ครูพี่เลี้ยงเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0908 นายปฏิเวช บัวโคกรัง 0801812011 ครูอัตราจ้างเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0909 นางวัชราภรณ์ คำตันบุญ 0828452166 ครูผู้ช่วยเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0910 นางสมหวัง พิมเขตร 0848951034 พนักงานราชการเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0911 นางสาวสิริพร กั๊กสูงเนิน 0981039478 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0912 นางปวีณรัตน์ พฤคณา 0616915329 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0913 นางหนูอร โคตรชนะ 0847427119 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0914 นางเกวรีย์ โภคานิตย์ 0956638384 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0915 นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรี 0862279585 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0916 นางยุวดี ดีสร้อย 0810501549 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0917 นางวิรวัลย์ สาลารัตน์ 0872261375 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0918 นางสาวกัญญ์วรา พรมภักดิ์ 0942861844 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0919 นางสาวอุมา ประภูชะเนย์ 0900587899 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0920 นางสาวดวงสมร ผ่านสำแดง 0902377044 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 แก้ไข เบอร์มือถือ แก้ไข
0921 นางสาวมะลิวรรณ จันทะมา 0910639909 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
0922 นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจ 0872272932 ครูเจียรวนนท์อุทิศ3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0923 นางทัศนีย์ พลพาน 0819642551 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 3 เบอร์มือถือ แก้ไข
0924 นางเกิดสุรีย์ เครือสุข 0860175150 ธุรการบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0925 นายศิวนนท์ วรรณพงษ์ 0854511647 นักการภารโรงบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0926 นางสาวพงศ์พนิช พันสนิท 0981794309 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0927 นายธีรพันธ์ อาญาเมือง 0943944264 ครูอัตราจ้างบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0928 นางสาวพัทริยา หมื่นจิตร 0884515152 ครูคณิตฯบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0929 นางสาวสมฤทัย ชัยศิริ 0883075114 พนักงานราชการบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0930 นางสาวอนงลักษณ์ เหล่าพิลัย 0933359713 พนักงานราชการบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0931 นางสาวสุกัญญา ประจันทร์นวล 0915698657 พนักงานราชการบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0932 นางสาวสุนทรี ชุมพล 0879449211 พนักงานราชการบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0933 นางกิติยาภรณ์ พลนิกาย 0891712399 ครูผู้ช่วยบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0934 นางสาวเนตรชนก มะนู 0807894084 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0935 นางสาววรุณรุ่ง จันทนาม 0857527806 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0936 นางวนิดา ดีแป้น 0862183746 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0937 นางกาญจนา ซ่องผม 0892733253 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0938 นางพรพิมล กุศลชู 0887042981 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0939 นางสมควร กิตติพิชญางกูร 0821240603 0986680496 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0940 นายยศ พันสนิท 0890304116 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0941 นางพิชชานันท์ พันสนิท 0932190756 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0942 นางรัตนา พันสนิท 0847923937 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0943 นายศิริวัฒน์ ขุนศรี 0895754152 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0944 นายจงจิตร พันสนิท 0801922698 ครูบ้านนาแปน เบอร์มือถือ แก้ไข
0945 นายสีออ วงไชยา 0833502832 ลูกจ้างประจำ บ้าพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0946 นายบพิตร จันทร์อ้วน 0862403873 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0947 นางมะลิวัลย์ โบราณมูล 0956692141 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0948 นายยุทธศักดิ์ สายคำภา 0847940779 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0949 นางสิริณี สุนทราวิรัตน์ 0810580031 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0950 นางทองใบ คำปิ่น 0862189993 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0951 นางอมร สะท้านบัว 0833513432 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0952 นายสำเริง สุนทราวิรัตน์ 0875871676 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0953 นายนิมิตต์ สุติยะวัน 0812603538 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0954 นายวุฒิชัย ดานะ 0872295655 ครูบ้านพวยเด้งสันติสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
0955 นายเถาว์ มาตา 0880545579 นักการภารโรงอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0956 นายสุนันท์ สิทธิผล 0815440887 ช่างไฟฟ้าอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0957 นางสาวแขขวัญ กาบบัวงาม 0942859566 ธุรการอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0958 นางสาวพิมพ์นภา แก้วประเสริฐ 0996872790 ครูวิกฤต อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0959 นางรุจิรา ฝ่ายผนอม 0933289449 ครุูผู้ช่วย อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0960 นางสาวสุภาวดี ฆ้องคำ 0930541729 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0961 นางพรทิภา พรมดี 0824265012 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0962 นางสาววิกัญญา วิระกุล 0918673891 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0963 นางรัชนี ทิพย์รักษ์ 0931598877 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0964 นางสุรูป แสนขันธ์ 0892746009 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0965 นายมิตรชัย พลซา 0854619732 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0966 นายนคร ศรึจำปา 0857608842 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0967 นายระเบียบ สิมสวน 0946393011 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0968 นายคำพันธ์ พันตระกูล 0898404932 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ แก้ไข
0969 นายชัยวัฒน์ ลุนสา 0960524020 ครูอัตราจ้างอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0970 นางสุภัค ทองโคตร 0828597186 พนักงานราชการอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0971 นางสาวณภัทร คงนวล 0918629749 พนักงานราชการอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0972 นางสาวศศิร์ธา นามวิจิตรคุณธนา 0885614642 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0973 นางสาวขนิษฐา แก้วมูลมุข 0854571319 ครูผู้ช่วยอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0974 นางสาวนันทนา มองบุญ 0895239902 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0975 นายพีระพล สุคโต 0909171716 ครูผู้ช่วยอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0976 นางสาวสาวิตรี หล่มธรรมมา 0935276033 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0977 นางสาวลัดดาวัลย์ ชาลีสมบัติ 0835629786 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0978 นางราลินี ศรีคำ 0995897941 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0979 นางอรชุมา เกื้อแก้ว 0849343867 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0980 นางสัมพันธ์ ศรีเมือง 0810593713 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0981 นางสาวพรชนก เพชรพิชัย 0892741253 พี่เลี้ยงเด็กพิการอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0982 นางอริสา คำคุณนา 0857826907 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0983 นางภิรดา อังมีพิษ 0615721181 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0984 นายพิษณุวาธี มาอ้วน 0872328619 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0985 นายบุญเลิศ หาโกสีย์ 0956632006 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0986 นางพิสมัย ขุนศรี 0899400691 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0987 นางปรียากมล พันตระกูล 0610302645 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0988 นางสาวเพ็ญศรี เพิ่มพูล 0807675331 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0989 นางวิภาพรรณ กิ่งมณี 0862185332 ่ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0990 นางไพจิตร สิงห์ไธสง 0956529511 ครู อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0991 นางสาวณิชานันท์ จันโทมุข 0960524020 ครูอัตราจ้างอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0992 นางรัตนา วัฒนรุจิราพันธ์ 0997423382 พนักงานราชการอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0993 นางนุชนาฎ ทองเวียง 0897147241 พนักงานราชการอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0994 นางจุฑารัตน์ ขันทะชา 0614730409 ครูอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0995 นางบุญเลศ คงสิลา 0862237071 ครู อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0996 นางรักษณี คามเขต 0980970542 ครู คศ.2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0997 นางวารี พระคุณ 0817178594 ครู คศ.3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0998 นางเทวา เพ็งหาพันธ์ 0878566250 ครู คศ.3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
0999 นายภิญโญ ทองอิน 0833386368 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ แก้ไข
1000 นายสรกฤช สิงห์งาม 0895748223 ผอ.ร.ร.บ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1001 นายทองใบ ภูดวงดาษ 0941864565 ลูกจ้างประจำบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1002 นางรัตนกูล มืดจันทร์ 0958608475 ธุรการบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1003 นางยุพิน ยศปัญญา 0967056015 ครูบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1004 นางบุญเทียบ ฮามพิทักษ์ 0958156477 ครูบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1005 นายสุนทร อ่อนศรีไพร 0971015608 ครูบ้านบึงสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1006 นายบุญธรรม นาดี 0833517546 ช่างไฟฟ้าบ้านผานางผาเกิ้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1007 นางสาววิชุลลดา ศิริเกษ 0885954858 ธุรการบ้านผานางผาเกิ้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1008 นางสาวปรีญานุช จันทร์เหลือง 0933101602 พนักงานราชการบ้านผานางผาเกิ้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1009 นางสมบุญ อนุชน 0899373184 ครูบ้านผานางผาเกิ้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1010 นายอภิชาติ สุดาชม 0918620330 ครูบ้านผานางผาเกิ้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1011 นายปรัชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร 0892797773 ครูบ้านผานางผาเกิ้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1012 นายอนุพงษ์ ปริบาล 0810551630 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1013 นายอุทัย ศรียอด 0843262105 ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1014 นายวินัย ผองแก้ว 0878630189 นักการภารโรงบ้านสวนห้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
1015 นางสาวนันตพร ฉัตรสุวรรณ 0844055283 ธุรการบ้านสวนห้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
1016 นางปาริชาติ แก้วอุดร 0807415592 พนักงานราชการบ้านสวนห้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
1017 นางจารุวรรณ คำมุงคุณ 0624070114 พนักงานราชการบ้านสวนห้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
1018 นายประหยัด อุ่นคำ 0819543685 ครูบ้านสวนห้อมฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1019 นายจรูญ พยัคประโคน 0810142201 ครูบ้านสวนห้อมฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1020 นายเทิดศักดิ์ ไชยบุตร 0000000000 ครูบ้านสวนห้อมฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1021 นายเทิดศักดิ์ ไชยบุตร 0000000000 ครูบ้านสวนห้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
1022 นางสาววิไลลักษณ์ ปลัดทุม 0895914887 ครูบ้านสวนห้อมฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1023 นางสุมานี ฉัตรสุวรรณ 0980928329 ครูบ้านสวนห้อมฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1024 นางวิไลวัลย์ คำมา 0828496561 ครูบ้านสวนห้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
1025 นายสมหมาย ขวกเขียว 0878638392 ครูบ้านสวนห้อม เบอร์มือถือ แก้ไข
1026 นายบุญชู แก้วศิริ 0883212726 ครูบ้านสวนห้อมฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1027 นายบรรหาร ดานุรักษ์ 0833737988 ครูบ้านสวนห้อมผางาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1028 นายทองดี บุตรรอด 0892785123 ช้างไฟฟ้า บ้านแก่งหินฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1029 นายมนูญ พรมมนตรี 0811966422 ครูบ้านแก่งหินฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1030 นายพิทักษ์ สีตะริสุ 0897133201 ครูบ้านแก่งหินฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1031 นายอุทัย ทองวรรณ 042804512 ครูบ้านแก่งหินฯ เบอร์บ้าน แก้ไข
1032 นางจิราภรณ์ สายจันทร์ 0862289241 ครูบ้านหนองงิ้วฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1033 นายพรชัย สอนสุภาพ 0819653738 ครูบ้านหนองงิ้วฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1034 นางอาภรณ์ บุษบา 0895143241 ครูบ้านแก่งหินฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1035 นางสมกมล นนทะจันทร์ 0817686626 ครูบ้านแก่งหินฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1036 นายตัน ศรีทอง 0933213250 ครูบ้านแก่งหินฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1037 นายสมหมาย ธีระนันท์ 0812630651 ครูบ้านแก่งหินฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1038 นายสมศักดิ์ บำรุงภักดี 0952955208 ครูบ้านแก่งหินฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1039 นายไพวรรณ กั้วพิจิตร 0811944209 นักการภารโรง บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1040 นางขวัญเมือง กุลเกลี้ยง 0887143204 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1041 นางถนอมจิต กาญจนาจินดานันต์ 0872274156 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1042 นางพิราวรรณ ธารเจริญ 0899427796 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1043 นางพัณณิตา วงค์คำโสม 0833376789 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1044 นางสาวนัทวรรณ ธีระนันท์ 0818722070 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1045 นางดวงจันทร์ ผุยมาตย์ 0847973695 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1046 นางสุธาสินี จันทนา 0823076285 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1047 นางมณีรัตน์ บุตระมี 0981017732 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1048 นางเพชรี สีลาพัฒน์ 0981351413 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1049 นายสุพรรณ จันทนา 0936704075 ครูบ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1050 นางจงกล ดรวิชา 0811840891 ครูพี่เลี้ยง บ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1051 นายไวยวิทย์ สารมโน 0933790893 ครูอัตราจ้างบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1052 นางสาววิมาลา แสนบุตร 0879474533 พนักงานราชการบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1053 นางสาวชฃธิชา ทิพย์โชติ 0819435467 ครูผู้ช่วยบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1054 นางสาวกนกวรรณ หวานจิต 0980962513 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1055 นางวราลักษณ์ คำมุงคุณ 0956602172 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1056 นางกนกวรรณ บุตรธนู 0807767733 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1057 นางสาววาสนา คำบุยา 0847863608 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1058 นางเพียงใจ กรรณลา 0872226993 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1059 นางอำนวย แก้วพิภพ 0878540373 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1060 นางมลระวี ปานทอง 0872252320 ครูบ้านท่่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1061 นางเกษร สีหา 0885125523 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1062 นางสมยุทธ แก้วพิภพ 0610865525 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1063 นางมณฑาทิพย์ ไกรศรีวรรณธนะ 0833397624 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1064 นางปราณี นนท์ขจี 0872280946 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1065 นายยงยุทธ ศรีชัย 0852688269 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1066 นายไพฑูรย์ จริมา 0878629846 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1067 นายประดิษฐ์ แก้วพิภพ 0872224980 ครูบ้านท่าช้างคล้องฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1068 นายสฤษดิ์ สีหา 0872295208 ครูบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย เบอร์มือถือ แก้ไข
1069 นายสังวาล ดุจดา 0895709672 นักการภารโรง บ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1070 นางสาวพรพรรณ ศรีระดี 0807482413 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1071 นางนภาวรรณ หาญชนะ 0986621368 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1072 นางสุพัตรา สะท้าน 0952343250 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1073 นางเยาวภา สร้อยจันดา 0810617355 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1074 นายสุริยันต์ สะท้าน 0810522492 ผอ.โรงเรียนบ้านซำบุ่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1075 นายกฤติพัน กฤตสกุล 0956574669 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1076 นางนราภรณ์ คำแหงพล 0898625845 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1077 นายอนันต์ คำดี 0870140133 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1078 นางวิมลรัตน์ เนริบุตร 0918646246 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1079 นางสาวชมาภรณ์ จันดา 0878673121 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1080 นางเนาวนิต เหง่าศรี 0862277087 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1081 นางหล่าน เสนสุนทรชัย 0862301041 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1082 นางสาววัชรียา พรมทา 0810530280 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1083 นางสาวพุดตาล โยธาภักดี 0935609009 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1084 นายบุญโฮม วันนา 0862309501 ครูบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1085 นางสาวสุกัญญา ทองศรี 0850084654 ธุรการบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1086 นายพงศกร เกษทองมา 0862312541 ช่างไฟฟ้า บ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1087 นางจารุณี พิลา 0862216069 ครูบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1088 นางผาณิต เชื้อบุญมี 0943654599 ครูบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1089 นายไกรศรี โกมาสถิตย์ 0810566833 ครูบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1090 นางอนงลักษณ์ คามะดา 0878410089 ครูบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1091 นายชัยชาญ เชื้อบุญมี 0892791588 รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1092 นางสาวมณีรัตน์ พรมโคตดำ 0857568417 พี่เลี้ยงเด็ก บ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1093 นายเอกทนต์ บุตรนัย 0836656698 ลูกจ้างประจำ บ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1094 นางประภาพร ศรีบุญเรือง 0857453821 ครูบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1095 นางสาวสมจิต บัวระภา 0810565408 ครูบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1096 นายนิพัทธ์ ศักดาพิทักษ์ 0896190959 ครูบ้านนาอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1097 นางสาวนันทพร แัตรสุวรรณ 0844055283 ธุรการบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1098 นายสาคร เภาพรม 0847920133 ช่างไฟฟ้า บ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1099 นางสาววนานีล พรมดี 0934969733 ครูจ้างสอน บ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1100 นางสาวไสวพร แก้วโวหาร 0857454104 ครูวิทย์-คณิต บ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1101 นางประไพวรรณ มาพงษ์ 0872261328 ครูบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1102 นางสาวอภิญญา ชมภูพาน 0862334478 พนักงานราชการบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1103 นายสังคม อุ่นอุดม 0872354830 ครูบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1104 นายวีรวัฒน์ ศรีบุญมี 0908601614 ครูบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1105 นายเรืองกิตติ์ โสดามา 0879916133 ครูบ้านห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1106 นายถนอม ล่ามสมบัติ 0862387538 0629859156 รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ อ.หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1107 นางสาวเกษสุดา โพธิ์ชัย 0821158484 ครูผู้ช่วยบ้านหนองตูม อ.เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1108 นางสาวจุฬารัตน์ กุระจันเพ็ง 0810614154 ครูบ้านหนองตูม อ.เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1109 นายไพรบูรณ์ บุญสาร 0878829775 ครูบ้านหนองตูม อำเภอเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1110 นางสุปราณี บุญสาร 0813206985 ครูบ้านหนองตูม เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1111 นายคำมี นามจุมจัง 0929134898 รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตูม เบอร์มือถือ แก้ไข
1112 นางสาวสุพัตรา อุ่นเวียง 0843907574 พี่เลี้่ยงเด็กพิการบ้านโคกมน เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1113 นางสาวนฤมล อินทรง 0887420087 ธุรการ บ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1114 นายวิโรจน์ สุวรรณสนธิ์ 0862353440 ช่างปูน บ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1115 นายวีระยุทธ บุตระมี 0857422860 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1116 นางตุรณี พลซา 0862388942 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1117 นายอวยพร สอนสุภาพ 0801954545 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1118 นางสมัย เขียนศรีอ่อน 0898625207 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1119 นางประภารัตน์ อินทรตระกูล 0895727449 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1120 นางสุปราณี ดวงชัย 0862189883 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1121 นางสาวลักษมี ธีสุมา 0807558278 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1122 นางสาวแตงอ่อน น้อยมี 0878593258 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1123 นางสุภาวดี เพียภู 0847432859 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1124 นางสุกานดา สอนผึ้ง 0872143536 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1125 นางพรรณพิศ จินุสรณ์ 0899429685 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1126 นางภัทริยา ศรียางค์ 0898403287 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1127 นางวิไลวรรณ บุตระมี 0862355389 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1128 นางขวัญนภา ปราชญาวิริยะ 0887312978 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1129 นายอารีชน สอนผึ้ง 0833513393 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1130 นางนวพร เสริฐศรี 0885341566 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1131 นายวิวาห์ พลซา 0898638947 ครูบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1132 นายสมาน สร้อยตา 0870871564 รอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1133 นางสาวจิดาภา ฐานขันแก้ว 0854525550 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1134 นางสาวปิยนาฎ เป็นสุข 0817297776 ธุรการ บ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1135 นายก้าน จันทรลีวรรณ 0857469715 นักการภารโรงบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1136 นางสาวกมลวรรณ นวลน้อย 0933790592 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1137 นางวาสนา แสนแก้ว 0878761032 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1138 นายสุรศักดิ์ สายชารี 0800108551 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1139 นายสมยศ ถมปัด 0898407872 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1140 นายสุนทร วัฒนราช 0813805049 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1141 นางชลธิชา วัฒนราช 0878662504 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1142 นางศิริขวัญ ดวงกุลสา 0872158230 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1143 นางอรวรรณ ปิ่นทอง 0879463676 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1144 นางจิดาภา สุวรรณคำ 0833412052 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1145 นายทวน ปิ่นทอง 0885090982 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1146 นางพิชญาภัค โคตรมงคล 0895693056 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1147 นางนนทลี อาจแก้ว 0801825868 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1148 นางกองเพชร มีดี 0895748406 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1149 นายณัฐวุฒิ มีดี 0878525407 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1150 นางศิวาพร แสวงผล 0899436725 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1151 นางอรดี ชูลิขิต 0807547824 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1152 นางฐิติมน ทองเจริญ 0892793279 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1153 นางประภารัตน์ นนลือชา 0908431349 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1154 นางพรพรรณ์ กิตติรัตน์วรโชติ 0810496829 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1155 นายสุวิทย์ ป้องสุภาพ 0998083195 ครูบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1156 นายสกล บางประอินทร์ 0856454314 รอง ผอ.โรงเรียนบ้านเพิ่ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1157 นางสาวบุบผา พันสนิท 0986044299 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1158 นายกิตติศักดิ์ ไสยันต์ 0898638497 ช่างครุภัณฑ์ บ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1159 นางสาวจุไรรัตน์ ศรีจันทวงศ์ 0810509811 พนักงานราชการบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1160 นางมนัญชญา สมบัติทอง 0910602791 พนักงานราชการบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1161 นางพูลสุข ศรีสวัสดิ์ 0872286595 พนักงานราชการบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1162 นางสาวนันทวรรณ์ นิรัญชัย 0800990669 ครูผู้ช่วยบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1163 นางสาวดารุณี แส่วภูเขียว 0908171597 ครูบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1164 นายเกษม ภาษี 0999744049 ครูบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1165 นางสิริมาต ธรรมรัง 0842713105 ครูบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1166 นางสาวณัฐภาพรรณ์ กุดกัญญา 0957712858 ครูบ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1167 นางนิษฐา ดอกจันทร์ 0985857668 ครู บ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1168 นายเริงชัย อาญาเมือง 0901273329 ครู คศ.2 บ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1169 นางบงกช ภาจันทร์ลา 0878611867 ครู คศ.2 บ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1170 นางเยาวลักษณ์ ติยะบุตร 0862354183 ครู คศ.3 บ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1171 นางระนอง ทองเทียม 0801864838 ครู คศ.3บ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1172 นายเจตวิศิษฎ์ ซ่องผม 0898635648 ครู คศ.3 บ้านอีเลิศ เบอร์มือถือ แก้ไข
1173 นายสุภา แหลมคม 0878572457 นักการภารโรงบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1174 นางสาวสุพิน แสงตาปัน 0833840623 พี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1175 นางสาวมัตติกา ด้วงเกต 0885347585 0955140097 ธุรการ บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1176 นายสังคม บุตรลำภู 0810493863 ครูอัตราจ้างบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1177 นายนิเวศน์ ถาบุตร 0997194464 พนักงานราชการบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1178 นางสาวสุชาดา เพ็งเที่ยง 0820492338 ครูผู้ช่วยบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1179 นางสาววิยดา กันนะลา 0892261440 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1180 นางสาววิภาพร มาลาเพชร 0819624581 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1181 นางเอ็มอร สิมทอง 0986261636 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1182 สิบเอกจักรกฤษณ์ สิทธิพรมมา 0810739892 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1183 นางสุนันทินี ศรีบุรินทร์ 0885487958 0956705433 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1184 นายเกียรติชัย ทองสุข 0971965351 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1185 นางเสาวนีย์ ดานะ 0878552528 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1186 นางสาวอิศราภรณ์ สิงห์เพียง 0935451069 0897159788 ครูบ้านนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1187 นางพิไลพร มานัส 0843920347 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1188 นายเวชยันต์ ฮามธรรมา 0879509573 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1189 นางรัตนาพร นวนมา 0872299949 ครูบ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1190 นางวิไลลักษณ์ วรรณประภา 0818716019 ครู บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1191 นายจักรกริช วรรณประภา 0862420941 ครู ชพ.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1192 นางสาวสุกัญญา ทองศรี 0850084654 ธุรการบ้านหนองขาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1193 นางสาวนารีรัตน์ โพธิ์โน 0844281767 ลูกจ้างชั่วคราว บ้านหนองขาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1194 นายไพรโรจน์ ตันผา 0868639414 ช่างไฟฟ้า บ้านหนองขาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1195 นางมังคุธ โสมชาติ 0611342187 ครู ชพ.บ้านหนองขาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1196 นางประไพวัลย์ โพธิ์โน 0897426725 ครู ชพ.บ้านหนองขาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1197 นางสมพร อุตรมาตย์ 0810594629 ครู ชพ.บ้านหนองขาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1198 นายบุญส่ง จันทิมา 0981108669 นักการภารโรง บ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1199 นางสาวศิริญาพร ประดิษฐ์แท่น 0827401724 พี่เลีึ้ยงเด็กพิการ บ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1200 นางอุทิศ พิลาฤทธิ์ 0810477457 ครูบ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1201 นางสาวปราณี พรมดี 0810558821 ครูบ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1202 นางสาวพูนศรี หล้าภูเขียว 0878522705 ครูบ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1203 นางรัตนา สิงห์สถิต 0843912275 ครูบ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1204 นายสมทรง พรมดี 0810519813 ครูบ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1205 นายรังสรรค์ ผาสุข 0885304304 ครูบ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1206 นายชาญเดช สิงห์สถิต 0861703246 ครูบ้านเหล่าใหญ่ หนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1207 นางสาวเพ็ญนภา พรมลี 0879499274 ธุรการบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ แก้ไข
1208 นางจิตรลดา มาลาศรี 0986416506 ครูบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ แก้ไข
1209 นางละมุล โคกศรี 0878615408 ครูบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ แก้ไข
1210 นายบุญทัน จัตุเรศ 0872360920 ครูบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ แก้ไข
1211 นายบุญถม พลบูรณ์ 0801951199 ครูบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ แก้ไข
1212 นายบรรจบ มาลาศรี 0986426957 ครูบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ แก้ไข
1213 นางสาววัชราภรณ์ สมอ่อน 0899419324 ครูบ้านซำไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
1214 นางบุษบา ศรีจันทวงษ์ 0871597834 พนักงานราชการบ้านซำไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
1215 นางสิริรักษ์ ศรีชอบสุข 0952955485 ครุบ้านซำไคร้ เบอร์มือถือ แก้ไข
1216 นางสาวพชรพร วงษ์ไกรสร 0878542331 ครูอัตราจ้างบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1217 นางสาวปริศนา ปานทอง 0815463731 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1218 นายวีระ ศรัทธาคลัง 0629837415 ช่างไฟฟ้า บ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1219 นางสาวจารุวรรณ ชินอ่อน 0992063887 ครูบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1220 นายนันทวัฒน์ คำเมือง 0895373451 ครูบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1221 นางพรสวรรค์ จริมา 0872172993 ครูบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1222 นายเหรียญชัย กรรณลา 0895756875 ครูบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1223 นายสมบุญ แก้วพิภพ 0862348034 ครูบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1224 นางเกิดสุรีย์ เครือสุข 0860175150 ธุรการ บ้านวังยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1225 นายทักษิณ พันสนิท 0935828660 ช่างไฟฟ้า บ้านวังยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1226 นางสาวพรเพชร มัชฌิมา 0933292910 พนักงานราชการบ้านวังยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1227 นางสาวพิพิทยา มีมะจำ 0895730959 ครู บ้านวังยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1228 นายนิคม จอมตะผา 0883364326 ครูบ้านวังยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1229 นายดุสิต สาที 0613419036 ครู ชพ.บ้านวังยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1230 นายสุพัฒน์ ส่วยลี 0913534199 ช่างไฟฟ้า บ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1231 นายยืนยง นนทวิศรุต 0843472395 ครูอัตราจ้างบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1232 นางสาวดาราณี ศรีประเสริฐ 0982363298 พนักงานราชการ บ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1233 นายสมปอง ใจวงค์ 0956597984 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1234 นายวิรัตน์ ป้องนาลา 0931050254 พนักงานราชการบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1235 นางสาวศศิธร อินทรชัยศรี 0957310604 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1236 นางพรรณชุพร เค้าแคน 0856087805 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1237 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลุนวิรัตน์ 0879559455 พนักงานราชการบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1238 นางวิไลลักษณ์ ทุมสวัสดิ์ 0833546389 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1239 นางชลดา ขันตี 0956647286 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1240 นางนงนาฎ เพชรล้ำ 0956494882 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1241 นางเพ็ญพโยม ทองอ่อน 0872148128 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1242 นางภทรกมล พุฒตาล 0872200105 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1243 นายพรสิทธิ์ เป็นสุข 0806564539 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1244 นายภูมินทร์ เป็นสุข 0611314890 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1245 นายทองสุข ตุลาเนตร 0898406364 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1246 นายประมวล ทวีไสย์ 0817686729 ครูบ้านสวนปอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1247 นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ 0812615842 พนักงานราชการบ้านกกบก เบอร์มือถือ แก้ไข
1248 นายบัวพัน พงไพวัลย์ 0872110324 ช่างไฟฟ้า บ้านกกบก เบอร์มือถือ แก้ไข
1249 นางเมตตา แสนพิลา 0846021936 ครูบ้านกกบก เบอร์มือถือ แก้ไข
1250 นางวรรณา ภักมี 0828581814 ครูบ้านกกบก เบอร์มือถือ แก้ไข
1251 นางสุพจนีย์ ก้อนพิลา 0817688442 ครูบ้านกกบก เบอร์มือถือ แก้ไข
1252 นางสาวพัชราภรณ์ อุบลบาล 0877234710 ธุรการ บ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1253 นวลศรี บุญมี 0862247990 ช่างไฟฟ้า บ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1254 นายศตวรรษ ดีแล้ว 0834101465 พนักงานราชการบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1255 นางสาวพิชญ์สิณี สีใจปั๋ง 0835691402 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1256 นางสมภาร หล้าแก้ว 0816520698 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1257 นางวรรณศิริ พรพิบูลย์ 0872215992 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1258 นางวลัยพร ราคาแพง 0857608140 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1259 นางสมบัติ เสือพาดกลอน 0955268098 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1260 นางละเอียด กุดโอภาส 0818721795 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1261 นางณัฐนรี อินทสิทธิ์ 0967027099 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1262 นายไสว บุญสาร 0812628501 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1263 นายรังสรรค์ มุกขะกัง 0945406051 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1264 นายวิชัน ทองคำแสน 0819744601 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1265 นายปริญญา ศรีสมัย 0856936087 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1266 นายสุรศักดิ์ สุขสร้อย 0963566821 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1267 นายคมกริช กุดโอภาส 0817992258 ครูบ้านโนนป่าซาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1268 นายอนุมาศ นนทวิชัย 0903573537 ธุรการ บ้านโคกสว่างฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1269 นางสาวสุพัตรา นามคุณ 0800278979 ครูอัตราจ้าง บ้านโคกสว่างฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1270 นายนิรุต สีทำมา 0610257807 ครูผู้ช่วยบ้านโคกสว่างฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1271 นางนิรมล จะโรงสูงเนิน 0810589991 ครูบ้านโคกสว่างฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1272 นางปิยวรรณ เนาวบุตร 0899375043 ครู ชพ.บ้านโคกสว่างฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1273 นายธนูศิลป์ ยศบุญเรือง 0899433342 ครู ชพ.บ้านโคกสว่างฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1274 นางชูศรี สุวรรณราช 0985840609 ครู ชพ.บ้านโคกสว่างฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1275 นายอนุสรณ์ สุวรรณราช 0872341371 ครู ชพ.บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1276 นายปวินท์ ปลั่งกลาง 0610720458 ธุรการบ้านขอนแก่นฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1277 นายดุสิทธิ์ บุตรศรี 0857425502 ช่างไฟฟ้า บ้านขอนแก่นฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1278 นายณิชคุณ ตรียะเวชชานนท์ 0610593677 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านขอนแก่นฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1279 นางสาวกาญจนา ภูเงิน 0810592658 พนักงานราชการ บ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1280 นางสาวนิโลบล โปรณะ 0945467435 ครูบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1281 นางนวรัตน์ แก้วบุดดี 0885605288 ครูบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1282 นางสาวสิริกาญจน์ จริมา 0810492947 ครูบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1283 นายสุชาติ ผุยมาตย์ 0897106115 ครูบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1284 นางสุภาภรณ์ สารวงษ์ 0878539933 ครูบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1285 นายโชคชัย สอนสุภาพ 0631943633 ครูบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1286 นายสมดวง สอนสุภาพ 0998829258 ครูบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1287 นางวันทนีย์ พาณิชย์ 0818727541 ครูบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1288 นายชวลิต พาณิชย์ 0828581009 รอง ผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1289 นางสาวช่อลัดดา สุวรรณะ 0951698385 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1290 นางสาวสุกัญญา ทองศรี 0850084654 ธุรการ บ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1291 นายพงศกร เกษทองมา 0862312541 ช้างไฟฟ้า 3 บ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1292 นางจารุณี พิลา 0862216069 ครูบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1293 นางผาณิต เชื้อบุญมี 0943654599 ครูบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1294 นายไกรศรี โกมาสถิตย์ 0810566833 ครูบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1295 นางอนงลักษณ์ คามะดา 0878410089 ครูบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1296 นายชัยชาญ เชื้อบุญมี 0892791588 รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1297 นายฉลอง ไทยสา 0807582318 นักการภารโรง บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1298 นางสาววงเดือน สิงห์บัว 0862300794 ธุรการ บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1299 นางสาวพัชรินทร์ รัตนภักดี 0610279915 ครูคณิตศาสตร์บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1300 เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1301 นางพัชรินทร์ บำรุงสำราญ 0872152471 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1302 นายยนต์เทียน พาบุ 0885614128 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1303 นางเพียรลดา สิงห์ลอ 0878673759 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1304 นายจักรพันธ์ สิงห์ลอ 0878579844 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1305 นางพัชราวไล มนตรี 0847117042 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1306 นางจันทิมา จิตมั่น 0918642983 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1307 นางคำสุดา อาจหาญ 0981620075 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1308 นางอวยใจ อาจปาสา 0819652166 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1309 นายสามารถ พลซา 0895735987 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1310 เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1311 เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1312 นางวีรยา เกษทองมา 0892734547 ครู บ้านวังแท่่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1313 นางหวานใจ สุทธิสอน 0878521638 ครู ชพ.บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1314 นางอวยใจ อาจปาสา 0819652166 ครู ชพ.บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1315 นาบสามารถ พลซา 0895735987 ครู ชพ.บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1316 นางพิศมัย นามวงศ์ 0819745095 ครู ชพ.บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1317 นางพิสมัย นามวงศ์ 0819745095 ครูบ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1318 นายณรงค์ชัย ศิวิไล พรเพรชยโสธร เบอร์มือถือ แก้ไข
1319 นางเพ็ญประภา ศิริชัย 0813690201 ครู ชพ.บ้านวังแท่น เบอร์มือถือ แก้ไข
1320 จันทร์ลอย สุรภีร์ 0613699863 เบอร์มือถือ แก้ไข
1321 นางสาวบัวไหล มืดขุนทด 0995208148 พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล เบอร์มือถือ แก้ไข
1322 นายไชยณะรงค์ ถิ่นคำบง 0800138989 ธุรการบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1323 นายพรประเสริฐ บงแก้ว 0619426768 พนักงานราชการบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1324 นายนพรัตน์ สมุทรโคตา 0910605416 ครูบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1325 นางสมคิด พงษ์ดี 0898424844 ครูบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1326 นายสุรเนตร ศรีนนท์ 0821108863 ครูบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1327 นางสาววงษ์จันทร์ สุริยาวานิช 0847224057 ธุรการโรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย เบอร์มือถือ แก้ไข
1328 นางสายันต์ คิดเข่ม 0833579206 ครูบ้านบุ่งตาข่าย เบอร์มือถือ แก้ไข
1329 นางสิริกร ก้อนวิมล 0849567294 ครูบ้านบุ่งตาข่าย เบอร์มือถือ แก้ไข
1330 นายทรงศักดิ์ โปรณะ 0862420757 ครูบ้านบุ่งตาข่าย เบอร์มือถือ แก้ไข
1331 นายวีระศักดิ์ นามวงษ์ 0892791481 ครูบ้านบุ่งตาข่าย เบอร์มือถือ แก้ไข
1332 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 042870163 โรงรียน เบอร์บ้าน แก้ไข
1333 นายไพฑูรย์ ทวีทรัพย์ 0847372326 นักการภารโรง บ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1334 นางสาวหนึ่งฤทัย ธนะบุตร 0611561471 ธุรการ บ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1335 นางสาววาสนา เพ็งจางค์ 0986531496 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1336 นายคมกริช สมเทศ 0941693778 ครูอัตราจ้างบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1337 นายสุทิน อินทร์เจริญ 0862424210 พนักงานราชการบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1338 นางสาวหนูเล็ก ถมมา 0981421136 0961045296 พนักงานราชการบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1339 นายกฤษณศักดิ์ พลหงษ์ 0956624796 พนักงานราชการ บ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1340 นางสาวนภาลัย ดิใจ 0880668761 ครูผู้ช่วยบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1341 นางสาวปัญจพร เทียนสวัสดิ์ 0852687967 ครูผู้ช่วยบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1342 ว่าที่ ร.ต.ธนสาร เห็มนัด 0821171874 ครูผู้ช่วยบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1343 นายสุชาพจี นิภาดำรงค์ 0956601610 ครูบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1344 นางสาวสุกัญญา ศรียงยศ 0857848430 ครูบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1345 นางสาวกัญธิณี สายคำภา 0854531131 ครูบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1346 นางจุฑามาศ พรมลา 0956593617 ครูบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1347 นางสาวณัฐพร ทองตัน 0862568849 ครูบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1348 นางสาวสุพัตรา ทองภูบาล 0979858294 ครูบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1349 นางสาวพัชรินทร์ จุมพลน้อย 0956711514 0961045296 ครูรรบ้านวังผา สพป1 เบอร์มือถือ แก้ไข
1350 นางราตรี อนุสุเรนทร์ 0818720857 0951693846 ครูบ้านนาตาดฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1351 นายวิทยา โสมนัสสิริกุล 0862376878 ครูบ้านนาตาดสมสะอาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1352 นางสาวพัชราภรณ์ อุบลบาล 0877234710 ธุรการ บ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1353 นายพานิตร ภูประพันธ์ 0872136060 นักการภารโรง บ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1354 นางสาวศิริธร สร่างโศก 0817301316 บุคลากรวิทยาศาสตร์ บ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1355 นางสาวศรัญญา ไกรยารัตน์ 0910565881 พนักงานราชการ บ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1356 นางสาวประมาวดี เคนจันทา 0801916315 พนักงานราชการ บ้านห้วยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1357 นายสำราญ โตเปี่ยม 0857467956 ครูบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1358 นายสุริยันต์ อินทร์ชัยศรี 0871246719 ครูบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1359 นายธีระกุล ดานะ 0995435592 ครูบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1360 นายสมใจ สีแก้วตู้ 0951690987 ครูบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1361 นางสาวพิชญา สิงยะเมือง 0956597479 ครูบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1362 นายพิชิต สิงยะเมือง 0933965859 ครูบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1363 นายวีระ โคตรธรรม 0918671160 ครูบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1364 นางอรพินท์ สุโกสิ 0872146329 ครูบ้านห้วยยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1365 นางสาวจินตนา วรีฤทธิ์ 0892774208 ครูโรงเรียนวังน้ำพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
1366 นางชมภู บ่อคำ 0819542579 ครูโรงเรียนวังน้ำพุ เบอร์มือถือ แก้ไข
1367 นายปรีชา คำอยู่ 0883140836 ธุรการ บ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1368 นางบุษกร พงษ์นาม 0988754987 พนักงานราชการ บ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1369 นางสาวสุพรรณี วุฒิสาร 0951680876 ครูบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1370 นายวีระยุทธ ปาจี 0807570349 ครูบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1371 นายศราวุธ ชนสิทธิ์ 0843362680 ครูรักษาการ ผอ.บ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1372 นายสัญญา ศรีตานาค 0827223441 นักการภารโรง บ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1373 นางเยาวลักษณ์ 028657889 โรงเรียนขอนแก่นวิทยา เบอร์มือถือ แก้ไข
1374 นางสาวนาฏยา จันทพิทักษ์ 0849766021 ครูผู้ช่วย บ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1375 นางอรทัย เชื้อชาติ 0983379705 ครูบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1376 นางสาวพุทรา สารีบุตร 0926646228 ครูบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1377 นางสาวลักคณา เพลียฤทธิ์ 0930383467 ครูบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1378 นางสาวบังอร ศรีึชมษร 0895749542 ครูบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1379 นางสาวพรรณธิการ์ สาวิสัย 0817494686 ครูบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1380 นางสาวปฤษนา ศรีหาคำ 0872201092 ครูบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1381 นางอรอุมา พรมเวียง 0862267875 ครูบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1382 นางสุคนธ์ นิลายน 0819541318 ครูบ้านห้วยคะมะ เบอร์มือถือ แก้ไข
1383 นายชัชวาล จันทิหล้า 0880601050 ช่างไฟฟ้า บ้านผาฆ้อง เบอร์มือถือ แก้ไข
1384 นายมนูญ มนัสวีวิจิตร 0621729918 ครูบ้านผาฆ้อง เบอร์มือถือ แก้ไข
1385 นางชุดานันท์ ภูมิกระจาย 0819651870 ผอ.โรงเรียนบ้านผาฆ้อง เบอร์มือถือ แก้ไข
1386 นางสาวอารีรัตน์ บุญเนตร 0856323313 0918631501 ธุรการบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1387 นายชัยวัฒน์ บัวระภา 0990375802 นักการภารโรง บ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1388 นางสาววรรณวิภา ชัยภูมิ 0918146266 ครูบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1389 นายสุครไทย กรมลี 0862359769 ครูบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1390 นายกฤตย์ ตะนุมงคล 0899423939 ครู เบอร์มือถือ แก้ไข
1391 นางมะลิจันทร์ อาจแก้ว 0845110915 ครูบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1392 นายสถิตย์ อาจแก้ว 0956594130 ครูบ้านซำบ่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1393 นายสนั่น วรรณะ 0918636635 ช่างไฟฟ้า บ้านซำไฮ เบอร์มือถือ แก้ไข
1394 นางสาวอัญญณี พรมศรีจันทร์ 0934683875 พนักงานราชการบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ แก้ไข
1395 นางจินดารัตน์ รัตนวิชัย 0850057664 ครูบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ แก้ไข
1396 นางธนัชพร บุญปัน 0847949460 ครูบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ แก้ไข
1397 นายสำราญ สิงห์ทองลา 0872337480 ครูบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ แก้ไข
1398 นายสงกรานต์ จันดาเวียง 0845906661 0990414406 นักการภารโรงบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1399 นางเพ็ญจรีพร ศรีพุทธา 0845146519 พนักงานราชการบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1400 นางวิลาวัลย์ ทะเพชร 0973027284 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1401 นางสาวนพัช บุญโฮมมงคลกุล 0982624744 ธุรการบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1402 นายเทิดทูน ปรือปรัง 0879460442 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1403 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา 0850108309 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1404 นางสาววิชุดา กาพล 0951105010 ครูผู้ช่วยบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1405 นางสาวเกษสุรีพร แสนบุญ 0895715934 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1406 นางสุพิชฌาย์ หงษ์สามารถ 0815853775 ครูผู้ช่วย บ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1407 นางสาวอทิยา ศรียัง 0985914889 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ บ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1408 นางสาวกิ่งกาญจน์ ก้านสุวรรณ 0862244313 ครูผู้ช่วย บ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1409 นางสาลี ลิชผล 0823116796 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1410 นางละออง พิมแหวน 0931053595 พนักงานราชการ บ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1411 นางละออง พิมแหวน 0931053595 พนักงานราชการบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1412 นายเอนก แก้วผาง 0807257598 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1413 นายปริวัฒน์ ปฏิทานาโต 0816019658 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านนาโก เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1414 นายวีระ ซาภักดี 0897853137 พนักงานราชการ บ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1415 นายรณกฤต ไชยคีนี 0816620063 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1416 นางสาวยุวภี ดาหาญ 0834166906 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1417 นายพงษ์ชัย สีสาผา 0804110922 ครูอัตราจ้าง บ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1418 นางสาววิภาพร ท่ีน้อย 0849346275 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1419 นายทองปิ่น คำมา 0941673488 ครู บ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1420 นางภัทริน คำแพงแก้ว 0897846007 ครูบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1421 นางสาวนพัทร บุญโฮมมงคลกุล 0982624744 ธุรการ บ้านส่งป่าเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
1422 นายกลม ถิ่นถาน 0934594082 ช่างไฟฟ้า บ้านส่งป่าเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
1423 นางพรรณธิพา แก้วผาง 0872324092 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านส่งป่าเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
1424 นางสาวอารีรัตน์ กันทุ 0963299434 ครูผู้ช่วยบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
1425 นาวสาววาธินี แก้วยาศรี 0833286283 ครูผู้ช่วย บ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
1426 นางสาวนันตพร ฉัตรสุวรรณ 0844055283 ธุรการโรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1427 นางสาวอรอนงค์ พรหมมาศ 0879455515 บุคลากรวิทย์ บ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1428 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไกรพล 0990765299 พนักงานราชการ บ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1429 นางสาวจริมา สิมาชัย 0870225245 ครูบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1430 นางศกุนตลา เสนา 0942943680 ครูบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1431 นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพฤาตรี 0821116524 ครูบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1432 นางจินนารี เจียมภูเขียว 0821312809 ครูบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1433 นางสาวถาวร ฉัตรสุวรรณ 0945017872 ครูบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1434 นายกิติชัย พรมดี 0000000000 ครูบ้านผาหวาย เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1435 นางสาวโสภิณ สุริยวรรณ 0815449327 ครูบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1436 นายสุวิทย์ หวังสว่างวงศ์ 0827351141 ครูบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1437 นายบุญรมย์ คำมา 0990309875 0872184919 รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านผาหวาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1438 นายกฤษฎา คำมา 0930656835 นักการภารโรง บ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1439 นางสาวสุมิตรา กะไรยะ 0874380074 ครูพี่เลี้ยง บ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1440 นางสาวอุษา ขันแข็ง 0862347364 ครูบ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1441 นางพรทิพา แตงโสภา 0844289721 ครูบ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1442 นางศุภิศรา ผุยมาตย์ 0906065208 ครูบ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1443 นางกชกร คำมา 0817176613 ครูบ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1444 นางรัชนีพร สินทร 0903376911 ครูบ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1445 นางภาวดี คุณประทุม 0862319362 ครูบ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1446 นายประดิษฐ์ สินทร 0903376911 ครูบ้านภูทองลานมันฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1447 นายสมพงษ์ ช่วยปรุง 0862237785 ครู บ้านภูทองลานมันหลัก 160 เบอร์มือถือ แก้ไข
1448 นางสาวนินิยา ผงบุญตา 0887377199 ธุรการ บ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
1449 ถวิลหา 0966374469 พนักงานราชการ บ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
1450 นางณัฐกฤตา สอนสุภาพ 0810483391 ครูบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
1451 นางสาวเจนรักษ์ คำภูธร 0957791430 ครูบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
1452 นางยุวดี ทรทึก 0807458621 ครูบ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
1453 นางไกรษร บุตะเขียว 0815456027 ครู บ้านห้วยเดื่อน้อย เบอร์มือถือ แก้ไข
1454 นายสุรชัย ช่างเรือง 0851555897 ช่างไฟฟ้า ช.4 บ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1455 นายอนัสพงษ์ แสนมะเพ็ง 0833462096 ครูวิทย์ บ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1456 นันตพร. คำสงคราม 0885153455 พนักงานราชการ บ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1457 นายทรงกลด สิทธิมงคล 0810556785 ครูบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1458 นางสาวบุษบา จำปามี 0928068139 ครูบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1459 นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์สุวรรณ 0973156369 ครูบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1460 นางสาวสุมาลี พรหมศิริ 0810559343 ครูบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1461 นาวเพชรา พิมพ์พัฒน์ 0895721299 ครูบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1462 นางอภืญญา การะพันธ์ 0872222805 ครูบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1463 นายภาษิต แสวงผล 0813808990 ครูบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1464 นายประเสริฐ พรมเพิก 0896184470 ครูบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1465 นางสาวศิริลักษณ์ พวงศรี 0861196892 ธุรการ บ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1466 นายศักดิ์ดา อยู่สุข 0943179606 นักการภารโรง บ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1467 นางสาวรัตนา เจริญสุข 0936013998 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1468 นางจารุณี โทรัตน์ 0897548983 พนักงานราชการ บ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1469 นางสาวกันต์กนิษฐ์ นันทะรัตน์ 0885627538 ครูบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1470 นางหัตถพร สุราสา 0947753228 ครูบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1471 นางภาวิณีย์ สารสม 0877744338 ครูบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1472 นางจันทิมา ศรศักดิ์วรากุล 0878680176 ครูบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1473 นายมงคล สุราสา 0872234707 ครูบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1474 นายครุฑภรักษ์ จันทาคำ 0878042675 ครูบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1475 นายสาคร พิมพ์วรไมตรีกุล 0895773096 ครูบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1476 นายเหรียญทอง สุขใจ 0899405635 ครูบ้านตาดข่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1477 นางสาวจรรยา บัวสาย 0900926629 ธุรการ บ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1478 นายเดช บับภาเอก 0854609884 นักการภารโรง บ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1479 นางจินตนา หัตถศิลป์ 0862313329 ครูบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1480 นายสุวิทย์ นิลโชติ 0878521905 ครูบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1481 นายสุวิจักษณ์ คุระนันท์ 0895710985 ครูบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1482 นายสรกฤช ศรีภูมิ 0818739332 ครูบ้านห้วยเป้าเหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1483 นางสาวอนงลักษณ์ จริมา 0860655720 ธุรการ บ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1484 นายแอ๊ด หาทรัพย์ 0874379252 นักการภารโรง บ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1485 นางสาวปณิตดา ก้องเวหา 0801767370 ครูบ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1486 นางสาวศิริธร เมืองมิ่ง 0862101846 ครูบ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1487 นางพิมพ์ชลดา ดีปัน 54/4ม.4ต.ปากกางอ.ลองจ.แพร่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1488 นางสาวอนงค์ลักษณ์ จริมา 0860655720 ธุรการ บ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1489 นางเกียรติคุณ มหารา 0825639798 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1490 นางสาวนริศรา สายนวล 0879159182 ครูอัตราจ้าง บ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1491 นางสาวอารีรัตน์ ผิวฝาด 0807323884 ครูบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1492 นางวิจิตร การะเกษ 0860274471 ครูบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1493 นายศิริโรจน์ ไมคะ 0985957448 ครู บ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1494 นายบดินทร์ บำรุงภักดี 0860114352 ครู บ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1495 นางวงเดือน อุทธบูรณ์ 0934608521 ครูบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1496 นางสาวอภิรดี ศรนารา 0885605856 ครูบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1497 นางสุภาวดี ธรรมกุล 0973015762 ครูบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1498 นายยุทธยง แดนไธสง 0862553538 ครูบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1499 นายวิชัย ไชยคีรี 0899436620 ครูบ้านโคกศรีเจริญ เบอร์มือถือ แก้ไข
1500 นายทองเสี่ยน พันสอน 0986040795 ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1501 นางสาวเพียงพธู บิดาศรี 0833284358 ธุรการ เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1502 นายเกียรติศักดิ์ มาลาศรี 0985876937 ครูอัตราจ้าง เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1503 นางสาวกัลยกร กำมาทอง 0847911192 พนักงานราชการ เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1504 นายจีระศักดิ์ ธรรมกุล 0982368909 พนักงานราชการ เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1505 นางภาวิไล อุทาทิน 0885638847 ครูผู้ช่วย เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1506 นางสาววินา สุทธิโพธิ์ 0959249559 ครูผู้ช่วย เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1507 นางสาวปรียาภรณ์ ทองแบบ 0972315995 ครู เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1508 นายปรัชญา มะโนรส 0935055063 ครู เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1509 นายวิทยา วรีฤทธิ์ 0956691877 ครู เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1510 นางสาวอรวรรณ บุราณรัตน์ 0847967983 ครู เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1511 นางเบญจมาพร จันนา 0611641773 ผอ.บ้านวังลานวังทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1512 นายทรงกรด ยศสภา 0872280984 ครู ขพ.เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1513 นางสาวศิราณี เกษทองมา 0844286094 ครู ชพ.เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1514 นายวิชัย แสงทอง 0901930073 ครู ชพ.เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1515 นางสาคร อุทธบูรณ์ 0896229416 ครู ชพ.เลยวังไสย์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1516 นางสาวเพียงพธู บิดาศรี 0833284358 ธุรการ เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1517 นางสาวชลลดา นนทโคตร 0883029103 ครูอัตราจ้าง เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1518 นายสุเทพ อินทร์ชัยศรี 0910658909 พนักงานราชการ เลยตาดโนนพัฒนาร เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1519 นายวุฒิพงศ์ รัตนมงคล 0866895939 พนักงานราชการ เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1520 นายพรประเสริฐ สิทธิศรี 0828591992 ครู เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1521 นางสาวสุรางค์ แสงสุก 0940739108 ครู เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1522 นายสุรสิทธิ์ นนทโคตร 0956369640 ครู เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1523 นายวิพุธ สมศรี 0909599576 ครู เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1524 นางรำพิน ผาดไธสง 0971890892 0954617640 ครู เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1525 นายสุรชัย ผาดไธสง 0955155017 ครู เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1526 นางนงค์รักษ์ เจริญ 0933205745 ครู ชพ.เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1527 นางพรเพ็ญ ปลีกล่ำ 0970178510 ครู ชพ.เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1528 นายปุริม คัมภ์บุญยอ 0951686016 0810534303 ครู ชพ.เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1529 นายปรีชา ไปแดน 0801872676 097318976 ครู ชพ.เลยตาดโนนพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1530 นางสาวดวงเดือน แพงคำศรี 0621768143 ลูกจ้าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1531 นางวงษ์จันทร์ อานแดง 0817145169 ธุรการ บ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1532 นายทินกร รัตนภักดี 0828730907 ช้างไฟฟ้า บ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1533 นางสิริยาพร แก้ววงษา 0982415461 พนักงานราชการ บ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1534 นายนิวัฒน์ วรรณชัย 0819543692 ครูบ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1535 นายอัจฉริยมนตรี จันทร์สะอาด 0862331999 ครูบ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1536 นายยงยุทธ ศรีสอาด 0895700281 ครูบ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1537 นายสงกรานต์ สารวงษ์ 0819657404 ครูบ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1538 นางอรุณรัตน์ จันทิหล้า 0898616276 ครูบ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1539 นางสาววงเดือน สิงห์บัว 0862300794 ธุรการ บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1540 นายประพจน์ จงกรด 0872193457 ช้างไฟฟ้า ระดับ 4 บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1541 นางสาววิชชุณี โทมนตรี 0804180277 พนักงานราชการ บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1542 นางศศิประภา คำภูอ่อน 0843932651 พนักงานราชการ บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1543 นางสาวทองมี ศิริสุวรรณ์ 0899424693 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1544 นางสุปัญญา ผาบสิมมา 0818717321 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1545 นางอมร เชาวชิระนันท์ 0849533359 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1546 นางวศินี สิงห์ทอง 0885521365 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1547 นางจริยา สุวรรณศรี 0872153804 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1548 นางสุปราณี แสนนางชน 0818726070 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1549 นายทวช วันหากิจ 0819541418 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1550 นายยุทธนา ศรีพุทธา 0801947674 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1551 นางสาวพนมไพร สารวงษ์ 0872338065 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1552 นางนิโรยศรี สุธรรมมา 0897158942 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1553 นางธนัชพร ผิวเหลือง 0815445294 ครูบ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1554 นางศิริพันธ์ บำรุง 0985850950 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1555 นางสาวนันทนิจ มีศิลป์ 0854611614 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1556 นายวุฒิพงศ์พันธ์ ศิริเกษ 0817390356 ครู ชพ.บ้านกุดแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1557 นางพะยอม เหมือนอินทร์ 0847985797 แม่บ้าน บ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1558 นางสาวชฎาภรณ์ สอนใส 0934263214 ธุรการ บ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1559 นายอำพล บุญหนัก 0810507100 นักการภารโรง บ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1560 นางยุภาพร กองลาแซ 0935709760 ครูอัตราจ้างบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1561 นางสาวบังอร คำพิชชู 0862410531 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1562 นางอังคณา สุนาคำ 0847438262 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1563 นางนวรัชน์ อินทร์มณี 0898415753 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1564 นายนิโรธ วรีฤทธิ์ 0916851194 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1565 นางสมสุข ศรีบุญเรือง 0817994367 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1566 นางธิดารัตน์ สิมมาสุด 0986439728 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1567 นางวิลาสินี อุทธตรี 0892781710 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1568 นางรัชนีกร จันทนิตย์ 0817085461 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1569 นางวันดี ตะคามจันทร์ 0849573538 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1570 นายสุพัฒน์ กงภูธร 0930792394 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1571 นางประถม อุปรีที 0885413070 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1572 นางสาววิลัย วรีฤทธิ์ 0810530836 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1573 นางวิรุณ อุทธตรี 0812602348 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1574 นางชลนิชา ศรีสวัสดิ์ 0846020965 ครูเลยวิทยา เบอร์มือถือ แก้ไข
1575 นางสินินาฎ โสภารักษ์ 0812619545 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1576 นายสำราญ สิงห์ศิริ 0895112129 ครูบ้านนาแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1577 นางสาววงษ์จันทร์ อานแดง 0847224057 ธุรการบ้านกุดโง้งวังเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1578 นางสาวทับทิมสยาม จันพิลา 0988400844 พนักงานราชการบ้านกุดโง้งวังเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1579 นางลำจวน มูลเจริญพร 0899405289 ครูบ้านกุดโง้งวังเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1580 นางสมสุข นามวงษ์ 0933214151 ครูบ้านกุดโง้งวังเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1581 นายทองสุข โยธาภักดี 0896186442 ครูบ้านกุดโง้งวังเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1582 นางสาวมณีรัตน์ แพงวิเศษ 0854673299 พี่เลี้ยงเด็ก บ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1583 นางวัชราภรณ์ คำตันบุญ 0828452166 ครูวิทย์ บ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1584 นางสาวนิตยา ศรีหาภูธร 0879247388 ธุรการ บ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1585 นางสุภาพร ชินพันธ์ 0869027715 ครูบ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1586 นางอมรรัตน์ โสมมนัส 0613427494 0895153235 ครูบ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1587 นางจิราภรณ์ สร้อยสน 0812627192 ครูบ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1588 นายชัยวุฒิ เตศิริ 0957902440 ครูบ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1589 นายมนูญ พรมดี 0613102019 ครูบ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1590 นายอุเทือง ไชยชนะ 0984307874 ครูบ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1591 นายสนอง นาตรีชน 0818735193 ครูบ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1592 นายชำนาญ แสงชาติ 0899378588 ครูบ้านลาด เบอร์มือถือ แก้ไข
1593 นายปวินท์ ปลั่งกลาง 0610720458 ธุรการ บ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1594 นางอัญญารัตน์ รัตนโชคไพศาล 0872176748 พี่เลี้่ยงเด็กพิการ เบอร์มือถือ แก้ไข
1595 นางประยงค์ สุวง 0857518840 พนักงานราชการ บ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1596 ธิติสรร 096009940 พนักงานธุรการ บ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1597 นายประสบ อุปรีที 0810493934 ครูบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1598 นา่งบุญสม หลอดสว่าง 0847123100 ครูบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1599 นายสำราญ นิรมิตร 0857524832 ครูบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1600 นางสาวสุภาวรรณ มูลคำ 0847863699 พนักงานธุรการ เบอร์มือถือ แก้ไข
1601 นายบันเทิง ทองปั้น 0933453978 ช่างไฟฟ้า 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1602 นางสาวนันทภรณ์ สติปัญญาภรณ์ 0878649817 พนักงานราชการ เจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1603 นางสาวยุพิน อามาตย์ 0807508088 พนักงานราชการ เจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1604 นางสุมาพร ประเสริฐ 0807644308 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1605 นายทองเลื่อน คำยัง 0956693865 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1606 นายสุริยะ เดชะธนสารสมบัติ 0872480554 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1607 นางสาวธนาภรณ์ จำปานิล 0968755242 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1608 นางสาวจารุดา อภัยสุวรรณ 0879650142 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1609 นายมงคล พันธบัวศรี 0817498745 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1610 นางพรทิภา ทองจันทร์ 0981033818 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1611 นายไพฑูรย์ จิตตะ 0872275244 ครูเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1612 นางสาวพิมประไพ คัญศรี 0801986290 ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 เบอร์มือถือ แก้ไข
1613 นางวันเพ็ญ หาทอน 0812606766 ครูบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1614 นางศรีสะอาด อินทรง 0630485009 ครูบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1615 นายอดุลย์ อินโยธา 0872373817 ครูบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1616 นายณรงค์ อินทรง 0809148385 ครูบ้านน้ำจันทร์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1617 นางสาวสุภาวิกา เกษเกษร 0934693808 พี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1618 นางสาวอัจฉรา จันทร์จิตร 0813639349 ธุรการบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1619 นางสาวเกณิกา วิสิฐคุณกร 0981484265 ครูอัตราจ้างบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1620 นางสาววิภาวรรณ ฉายดิลก 0941429804 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1621 นางสาววิรัชดา ทานิล 0846854757 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1622 นางสาวบุญหลาย วันทอง 0892736939 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1623 นางกุสุมาลย์ บุญประเสริฐ 0819755513 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1624 นางปัญญานุช วงษ์จันทร์ 0828567093 ครูอัตราจ้างวิกฤตบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1625 นางวรรณภา ไชยวัน 0916248007 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1626 นางกัญจนา เมืองจันทึก 0899419986 ครูบ้านวังไหโนนสมบุรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1627 นางละคร บรรพลา 0858559740 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1628 นายธาดา ภูพวก 0832846676 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1629 นายพิพัฒน์ งามชัยภูมิ 0879534489 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1630 นายอนุพงษ์ เกษทองมา 0956694342 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1631 นายฉลอง คูณคำ 0872354324 ครูบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1632 นายเอกลักษณ์ เชื้อบุญมี 0870593308 ธุรการบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1633 นายธีรพัฒน์ อุทธกรี 0847902138 ครูอัตราจ้างบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1634 นายยันตรี ดอกไม้ 0833578592 ครูอัตราจ้าง บ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1635 นางสาวนิตยา โกมาสถิตย์ 0862252202 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1636 นางสาวปิยดา ยาผา 0985856973 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1637 นางแก่นจันทร์ โคตะนนท์ 0862288494 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1638 นางรวมเล็ก สีมาขจร 0898423031 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1639 นางนิชนิภา พลซา 0817497899 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1640 นางนิตยา รอดคำดี 0856592260 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1641 นางสุวิสรรค์ เหตุเกษ 0872157043 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1642 นางจารุวรรณ จันทนิตย์ 0843891876 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1643 นางวัชรี ดอกจันทร์ 0862369806 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1644 นางจินดารัตน์ วงษ์โสภา 0611427066 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1645 นางพิสมัย จักร์สาน 0872138453 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1646 นางสุคนธ์ทิพย์ อุทธกรี 0878560849 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1647 สุนันทา นิตยะประภา 0883288830 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1648 นายวิเนตร พรหมอินทร์ 0817390991 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1649 นายสุนันท์ จุลกองฮ้อ 0846045429 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1650 นายเลิศชัย สอนสุภาพ 0812632322 ครูบ้านนาดอกไม้ฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1651 นางเกยูรรัตน์ ศักดาพิทักษ์ 0910637360 ครู บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120 เบอร์มือถือ แก้ไข
1652 นางสาวสุพาภรณ์ สาริยา 0857905203 ลูกจ้างชั่วคราวบ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ แก้ไข
1653 นางสาวนฤมล อินทรง 0887480087 ธุรการ บ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ แก้ไข
1654 นายประยุทธ สิงห์ทองลา 0893958343 ช้างไฟฟ้า ระดับ 4 บ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ แก้ไข
1655 นายเฉลิม เกษทองมา 0819653691 ครู ชพ.บ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ แก้ไข
1656 นางจำปี ศรีเชียงสา 0815449478 ครู ชพ.บ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ แก้ไข
1657 นางอุไรวรรณ บัวระภา 0862410818 ครู ชพ.บ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ แก้ไข
1658 นางกุลธิดา เกษทองมา 0878549346 ครู ชพ.บ้านโคกแฝก เบอร์มือถือ แก้ไข
1659 นายอนุชิต พิลา 0813699930 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนอ เบอร์มือถือ แก้ไข
1660 นางมุลที แก่งจำปา 0942403063 นักการภารโรง เบอร์มือถือ แก้ไข
1661 นางอทิฐฎญา สอนสุภาพ 0819650074 ครูบ้านห้วยผุก เบอร์มือถือ แก้ไข
1662 นางรัตนา สดสะอาด 0611031484 ครูบ้านห้วยผุก เบอร์มือถือ แก้ไข
1663 นางศรีจันทร์ สอนสุภาพ 0892747224 ครูบ้านห้วยผุก เบอร์มือถือ แก้ไข
1664 นางละอองรัตน์ โสกัณฑัต 0899444903 ครูบ้านห้วยผุก เบอร์มือถือ แก้ไข
1665 นางโสภาพรรณ จันทิหล้า 0819745040 ครูบ้านห้วยผุก เบอร์มือถือ แก้ไข
1666 นายประยูร โสกัณฑัต 0833514881 ครูบ้านห้วยผุก เบอร์มือถือ แก้ไข
1667 นายกิตติภณ ธารเจริญ 0810533142 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผุก เบอร์มือถือ แก้ไข
1668 นางนภาภรณ์ น้อยดี 0801949026 ครูบ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1669 นายวิชาญ เฮืองใสส่อง 0818721884 บ้านโนนสว่าง เบอร์มือถือ แก้ไข
1670 นายธนารัตน์ อุทธา 0885302499 ่ครูบ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1671 นายพิพัฒน์ ภักดิ์มี 0879266951 นักการภารโรง เบอร์มือถือ แก้ไข
1672 นางสาวรัตติยา สาระวงษ์ 0956695171 ธุรการ นาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1673 นางสาวอภิญญา มะสิโกวา 0956710715 พี่เลี้ยงเด็ก นาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1674 นางสาวสุรีพร สืบสาย 0981515051 ครู(โครงการวิทย์-คณิต)นาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1675 นายวิบูลย์ ไมตรีสวัสดิ์ 0899424222 ครูนาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1676 นางพนิดา ศรีทอง 0810482670 ครูนาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1677 นางกองเพชร คณะแพง 0810602880 ครูนาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1678 นายเวียงชัย โสกัณฑัต 0872178935 ครูนาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1679 นายสมทบ นามวงษ์ 0898620249 ครูนาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1680 นายสุวรรณ ขันคำ 0878653531 ผอ.โรงเรียนบ้านนาซำแซง เบอร์มือถือ แก้ไข
1681 นางสาวจิตติมา โคกยะสุพรม 0892762199 ธุรการบ้านโนนกกจาน เบอร์มือถือ แก้ไข
1682 นางสาวเกื้อกูล นามวงษ์ ครูวิกฤตบ้านโนนกกจาน 0817498914 เบอร์มือถือ แก้ไข
1683 นางกาญจนา นามโพธิ์ 0872253174 ครูบ้านโนนกจาน เบอร์มือถือ แก้ไข
1684 นายวัฒนกรณ์ ผาภูธร 0833522074 ครูบ้านโนนกกจาน เบอร์มือถือ แก้ไข
1685 นายบรรจบ ศรีหินกอง 0899417627 อบต. หนองตูม เบอร์มือถือ แก้ไข
1686 นายสุรชัย สวัสดิพงษ์ 0903438322 ครูบ้านโนนกกจาน เบอร์มือถือ แก้ไข
1687 นายประยูร นามโพธิ์ 0847899020 ครูโรงเรียนบ้านโนนกกจาน เบอร์มือถือ แก้ไข
1688 นายนฤพล พรหมมาศ 0847855417 ครู โรงเรียนบ้านโนนกกจาน เบอร์มือถือ แก้ไข
1689 ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ มุ่งต่อม 0813693162 ผอ.โรงเรียนบ้านโนนกกจาน เบอร์มือถือ แก้ไข
1690 นางสาวฐิติยากร คำภูเวียง 0883299199 วิทยากรท้องถิ่นบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1691 นางสาวศรัญญา ต้นตระภา 0872225774 พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1692 นางสาวอัจฉรา จันทร์จิตร 0813639349 ธุรการบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1693 นายวิเศษศิลป์ พรมทา 0883242039 ช่างไฟฟ้าบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1694 นายภูชัย อินเจริญ 0857584239 พนักงานราชการบ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1695 นางสาวเตือนใจ สันหา 0807495345 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1696 นางสาวปุูริดาก์ อยู่วราโชติ 0986399415 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1697 นางสาวจุฑารักษ์ บุ้งทอง 0878602064 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1698 นางสุภาฑิกา จันทร์สม 0801950533 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1699 นายประเทือง พุฒพิมาย 0813801379 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1700 นางจิตลัดดา บุญผึ้ง 0895699930 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1701 นางเพ็ญคำ เหล่าศรีชัย 0847100051 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1702 นางกอบทอง มั่นพรหม 0813201488 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1703 นางกฤษณา ยมสีดำ 0847901858 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1704 นางสมนึก พลซา 0821205771 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1705 นายจักรรินทร์ ศรีสุธรรม 0856831631 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1706 นายทินกร โคตะนนท์ 0935386295 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1707 นายทองยศ ยมสีดำ 0872347902 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1708 นายโชคดี อุ่นคำ 0895754391 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1709 นายปฏินันท์ พลซา 0810509773 บ้านวังกกเดื่อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1710 นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย 0812518391 - เบอร์มือถือ แก้ไข
1711 นางสาววรรณิศา ศรีสวัสดิ์ 0850957170 ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
1712 นายบัญชา สำคัญ 0883354436 ธุรการโรงเรียน เบอร์มือถือ แก้ไข
1713 นายอรรถวิทย์ บุญปัน 0833407033 ช่างไฟฟ้าโรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
1714 นางอังศนา จันทเมือง 0872293697 ครูโรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
1715 นายนิตย์ ขาวดา 042076130 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เบอร์บ้าน แก้ไข
1716 นายไพรบูรณ์ บุญสาร 0878829775 โรงเรียนบ้านหนองตูม (เอราวัณ) เบอร์มือถือ แก้ไข
1717 นางสุปราณี บุญสาร 0813206985 โรงเรียนบ้านหนองตูม (เอราวัณ) เบอร์มือถือ แก้ไข
1718 นายสุพล มานาม 0953046869 ผอ.โรงเรียนบบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1719 นายณัฐพงษ์ อินทะสอน 0895714819 โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 12) เบอร์มือถือ แก้ไข
1720 นางขวัญนภา ปราชญาวิริยะ 0887312978 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1721 นายวีรยุทธ บุตระมี 0857422860 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1722 นายอารีชน สอนผึ้ง 0833513393 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1723 นางนวพร เสริฐศรี 0885341566 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1724 นางตุรณี พลซา 0862388942 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1725 นายอวยพร สอนสุภาพ 0801954545 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1726 นายสมาน สร้อยตา (รองฯ ผอ.) 0870871564 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1727 นายสมพร ไชยแสง (ผู้อำนวยการฯ) 0819642075 โรงเรียนบ้านโคกมน เบอร์มือถือ แก้ไข
1728 นายอภิชาติ สุดาชม 0918620330 โรงเรียนผานางผาเกิ้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1729 นายไพวรรณ กั้วพิจิตร 0811944209 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1730 นางเพชรี สีลาพัฒน์ 0981351413 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1731 นายสุพรรณ จันทนา 0936704075 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1732 นางสาวนัทวรรณ ธีระนันท์ 0818722070 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1733 นางดวงจันทร์ ผุยมาตย์ 0847973695 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1734 นางมณีรัตน์ บุตระมี 0981017732 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1735 นางถนอมจิต กาญจนาจินดานันต์ 0872274156 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1736 นางพิราวรรณ ธารเจริญ 0899427796 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1737 นางพัณณิตา วงค์คำโสม 0833376789 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1738 นายสุภาพ จันทิหล้า 0985867397 0953246081 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1739 นางขวัญเมือง กุลเกลี้ยง 0887143204 บ้านเล้า เบอร์มือถือ แก้ไข
1740 น.ส.เกษสุดา โพธิ์ชัย 0821158484 บ้านหนองตูม อ.เอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1741 นางวรรณภา ไชยวัน 091 624 8007 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1742 น.ส.อัจฉรา จันทร์จิตร 081 363 9349 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1743 นายธาดา ภูพวก 083 284 6676 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1744 นางปัญญานุช วงษ์จันทร์ 082 856 7093 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1745 น.ส.วิรัชดา ทานิล 084 685 4757 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1746 นายชาญชัย นารี 080 012 8641 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1747 นางสาวศุภลักษ์ หล้าบ้านโพน 0900244121 บ้านผาสามยอด อำเภอภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
1748 นางสาวมณีรัตน์ ชัยภูมิ 0832848160 บ้านผาสามยอด อำเภอภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
1749 นางสาวกัญญภัส ผิวมะลิ 0818720985 บ้านผาสามยอด อำเภอภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
1750 นางปิยมาภรณ์ ฤทธิมนตรี 0866435775 โรงเรียนบ้านผาสามยอด อำเภอภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
1751 นายประสิทธิ์ จิตนอก 0902154983 บ้านผาสามยอด อำเภอภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
1752 นางกัลยา จิตนอก 0836738606 โรงเรียนบ้านผาสามยอด อำเภอภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
1753 นางวราภรณ์ ยศธสาร 0857400143 ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1754 นางสาวสุพรรณี ชามนตรี 0930878820 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
1755 นายสุพรรณ กล้าหาญ 0817259008 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
1756 นางสาวภคมน แสงไสย์ 0903175720 ครู โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
1757 นายทวีวัฒน์ แน่นอุดร 0854672778 0935695917 ครู โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
1758 นายสุขสันต์ ยศธสาร 0870815822 ครู โรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
1759 นายเรืองศักดิ์ สุวรรณ์ 0972383707 ครูโรงเรียนบ้านโคกผักหวาน เบอร์มือถือ แก้ไข
1760 นายสุภา แหลมคม 0878572457 นักการภารโรง ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1761 นางสาวสุพิน แสงตาปัน 0833840623 พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1762 นายสังคม บุตรลำภู 0810493863 ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1763 นางสาวศิรินาฏ พานเมือง 0929152311 พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1764 นายวิเวศน์ ถาบุตร 0898611132 พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1765 สุวิจักขณ์ ชัยมงคล 0817499449 โรงเรียนชุมชนหนองหิน เบอร์มือถือ แก้ไข
1766 นางเอ็มอร สิมทอง 0986261636 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1767 นางสาววิยดา กันนะลา 0892261440 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1768 นางสาววิภาพร มาลาเพชร 0819624581 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1769 สิบเอกจักรกฤษณ์ สิทธิพรมมา 0810739892 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1770 นางสุนันทินี ศรีบุรินทร์ 0885487958 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1771 นายเกียรติชัย ทองสุข 0971965351 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1772 นางเสาวนีย์ ดานะ 0878552528 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1773 นางสาวอิศราภรณ์ สิงห์เพียง 0935451069 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1774 นางพิไลพร มานัส 0843920347 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1775 นายเวชยันต์ ฮามธรรมา 0879509573 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1776 นางรัตนาพร นวนมา 0872299949 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1777 นางวิไลลักษณ์ วรรณประภา 0818716019 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1778 นายจักรกริช วรรณประภา 0862420941 ครู ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข
1779 นายสุรศักดิ์ อ่อนสาท้าว 0962490165 นักการภารโรง ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1780 นายมารุต พันธ์ชมภู 0986217526 ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1781 นายศักดิ์ชัย สิงห์สกล 0995324140 ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1782 นางสาวเพ็ญพักตร์ สิงห์ปั้น 0878622642 พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1783 นางสาวรัชนีกรณ์ นามจริง 0878529415 พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1784 นางสาวธันยนันท์ เดี่ยวผา 0883283885 ครู ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1785 นางสาวรัชฎาภรณ์ นาแพงรัตน์ 0895316974 ครู ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1786 นางวรัชญา มีนา 0848182176 ครู ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1787 นางสาวมะลิ ไชยชนะ 0892289691 ครู ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1788 นายวสันต์ เริงนิสัย 0986153007 ครู ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1789 นายพานิชย์ สิงยะเมือง 0913580728 ครู ร.ร.บ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1790 นางสาวรัตนพรรณ บุตรโคตร 0910649438 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1791 นายหนูบน น้อยลา 0621041535 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1792 นายสมชาย เรืองแสง 0806842405 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1793 นางยุวลักษณ์ ฐานขันแก้ว 0954464562 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1794 นางอนุธิดา อามาตหิน 0910523231 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1795 นายมรกต แจ่มใส 0874584832 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1796 นายแอ๊ด หาทรัพย์ 0874379252 บ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1797 นางสาวปนิตดา ก้องเวหา 0801767370 บ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1798 นางสุนันทา ชัยบุรินทร์ 0898690233 บ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1799 นางอาภรณ์ บุษบา 0895143241 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน เบอร์มือถือ แก้ไข
1800 นายตัน ศรีทอง 0933213250 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน เบอร์มือถือ แก้ไข
1801 นายสมศักดิ์ บำรุงภักดี 0952955208 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน เบอร์มือถือ แก้ไข
1802 นางสมกมล นนทะจันทร์ 0817686626 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน เบอร์มือถือ แก้ไข
1803 นายสมหมาย ธีระนันท์ 0812630651 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน เบอร์มือถือ แก้ไข
1804 นายเสรี บุตระมี 0862277454 โรงเรียนบ้้านแก่งหินกกสะทอน เบอร์มือถือ แก้ไข
1805 นายอัจฉริยมนตรี จันทร์สะอาด 0862331999 0922874888 โรงเรียนบ้านโนน เบอร์มือถือ แก้ไข
1806 นายไพโรจน์ ยายืน 0610843979 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1807 นายวสันต์ โคตรมงคล 089 8627468 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1808 นางทองรินทร์ ศรีอินทร์ 080 1904953 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1809 นางสุรีพร วงศ์โคกสูง 081 0522491 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1810 นางคำฟอง จำปาสิม 087 8538417 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1811 นางวัลภา แสนพงษ์ 090 8394869 097 3027319 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1812 นายโกวิทย์ นามวงษา 098 1471217 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1813 นางวิราสินี ทองจำรูญ 095 6596414 089 8430609 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1814 นายสายัณต์ พันธ์สิงห์ 0929198874 0879522592 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1815 นางสุธาสินี คำโอ 0885731141 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1816 นางปรียาภัทร จตุพรม 0956632810 095 6489541 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1817 นางวิไลลักษณ์ ไชยต่อม 0610965884 0818737450 0973016019 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1818 นายทนงศักดิ์ จันทนา 087 8142929 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เบอร์มือถือ แก้ไข
1819 นางนวรัตน์ แก้วบุดดี 0885605288 ครูโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เบอร์มือถือ แก้ไข
1820 นางบุญธรรม รามศิริ 0930900085 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1821 นางสุดาวัลย์ ศรีเสาวงค์ 0862392525 ครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1822 นายไพบูลย์ ดีสร้อย 0862497234 0933560575 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา เบอร์มือถือ แก้ไข
1823 นายคณิตภูมิ ภูมิ่งศรี 0857436449 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข เบอร์มือถือ แก้ไข
1824 นางสาวรุ่งนภา บุญตาสุทธิ 0934267419 ครูโรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง เบอร์มือถือ แก้ไข
1825 นายอวยพร สอนสุภาพ 0986233597 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูม(เอราวัณ) เบอร์มือถือ แก้ไข
1826 นายสมใจ โพธิ์ศรี 0813801278 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เบอร์มือถือ แก้ไข
1827 นายสุพรรณ กล้าหาญ 0817259008 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
1828 นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 0828402963 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1829 นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 0828402963 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1830 นายบุญสูง บุษบา 0898436156 ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1831 นายก้องนเรนทร์ พลซา 0934936195 , 0812632696 ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม เบอร์มือถือ แก้ไข
1832 นายสุรวุฒิ บุตรธนู 0924548333 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำไฮ เบอร์มือถือ แก้ไข
1833 นางสาวกัญญุตา เย็นรัตน์ 0847160850 ผู้อำนวยการโรงเรีียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ แก้ไข
1834 นายมนต์ชัย ลีวงศ์ศักดิ์ 0963279069 ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1835 นายพานิช เครือสุข 0898281286 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีรักษา เบอร์มือถือ แก้ไข
1836 ว่าที่ ร.ต.เผด็จ ขนุนใหญ่ 0801989302 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) เบอร์มือถือ แก้ไข
1837 นางลำดวน ศรีพรม 0836747504 รอง ผอ.โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1838 นายภิญโญ ทองอินทร์ 0833386368 รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง เบอร์มือถือ แก้ไข
1839 นาย ศักดา ชนะกฤตย์ 0999877278 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
1840 นายแหลมทอง หามณี 0810476683 ผู้อำนวยการบ้านบุ่งตาข่าย เบอร์มือถือ แก้ไข
1841 นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา 0621685468 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1842 นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์ 0973127595 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำนกจิบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1843 ป้านภูมิ เบอร์มือถือ แก้ไข
1844 อรดา 34104010249 เบอร์มือถือ แก้ไข
1845 นายสมใจ โพธิ์ศรี 0813801278 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยป่าน เบอร์มือถือ แก้ไข
1846 ธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ 0883350789 โรงเรียนบ้านหนองตานา เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1847 นางสาวกัญญดา เย็นรัตน์ 08-4716-0850, 09-5669-6615 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ แก้ไข
1848 นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์ 0810473233 ผอ.โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1849 นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 0954055215 ผอ.ร.ร.บ้านสงป่าเปลือย เบอร์มือถือ แก้ไข
1850 นายสมพร ศรีนรจันทร์ 09 - 5835 - 2516 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ เบอร์มือถือ แก้ไข
1851 นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ 0822292445 กลุ่มนิเทศฯ , ศูนย์เทคโนฯ เบอร์มือถือ แก้ไข
1852 นายอนุพงษ์ เกษทองมา 0956694342 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1853 นายถนอม ล่ามสมบัติ 0862387538 โรงเรียนห้วยไผ่เหนือ เบอร์มือถือ แก้ไข
1854 ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์ 0962074788 ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมาก เบอร์มือถือ แก้ไข
1855 นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐ์ รร.วัดศรีจัทร์ประดิษฐ์ (ในพระบรมราชานุเคราะ) เบอร์มือถือ แก้ไข
1856 นายส่งพงศ์ บงแก้ว 0922879888 ผอ.โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1857 นายทองสุข เพชรลือชา 0899400682 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1858 นางสาวเพ็ญนภา พรมลี 0852012278 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1859 นางสังวาร บุษบก 0930902407 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1860 นางบัวพัฒน์ โยธะคง 0862269447 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1861 นายประยุทธ ชาภูธร 0964300996 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1862 นายไพศาล นาควิโรจน์ 0908502953 0981056353 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1863 นายวิชัย บุษบก 0862258684 0970421591 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1864 นายบุญเกิด พยุหะ 0828561486 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1865 นายสยศ สิมารับ 0973562945 โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1866 นางคนิษฐา สายจันทร์ 081-9658335,061-1180459 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
1867 นางสาววิภาวรรณ ฉายดิลก 0941429804 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1868 นายวัฒนศักดิ์ สุภาวรรณ์ 0872363775 โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1869 นางกฤษดา ไชยบุตร 0958239263 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ เบอร์มือถือ แก้ไข
1870 นางกนกภรณ์ แก้วสาลาภูมิ 0973206395 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เบอร์มือถือ แก้ไข
1871 นายเด่นชัย ชาวตุ้ม 0899448424 ผอ.โรงเรียนบ้านผานางผาเกิ้ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1872 นายสุรนิตย์ บุญอุดม 090-8507963 โรงเรียนบ้านผาสามยอด (เอราวัณ) เบอร์มือถือ แก้ไข
1873 นางสาวสุนิสา บุญปัน 042810905 ธุรการกลุ่มอำนวยการ เบอร์บ้าน แก้ไข
1874 กลุ่มนโยบายและแผน 042810905ต่อ 21 กลุ่มนโยบายและแผน เบอร์ภายใน สพป. แก้ไข
1875 นายสมิง ไสยันต์ 098-5840425 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม เบอร์มือถือ แก้ไข
1876 นายชาญวิชัย บุญมีพิทักษ์ 0833459412 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1877 นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย 0813801281 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1878 นายกานนท์ แสนเภา 0895693405 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1879 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ 0836712632 รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1880 นายสุภชัย จันปุ่ม 0899445567 ผอ.สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1881 นายไชยเชษฐ์ คูเมือง 0885196289 ยาม สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1882 นายวิจิตร พรมมาศ 0821003013 ยาม สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1883 นายเอกลักษณ์ เชื้อบุญมี 0870593308 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1884 นายสมร จิตกล้า 0883097042 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1885 นายชัยยงค์ รามศิริ 0831459124 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1886 นายวรวุฒิ พรมมี 0862334366 สพป.เลย เขต2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1887 นายศักดา พิมพ์เสนา 0897129822 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1888 นายวุฒิชล บุญปัน 0810575270 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1889 นางสาวณัชชา อินปัญญา 0818879834 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1890 นางสาวภรัณยา คลังกลาง 0898107355 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1891 นางกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน 0894248265 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1892 นางกฤตยากร วิชาเดช 0807636939 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1893 นางมณิภา ป้องศิริ 0831408904 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1894 นางณัฐรดา เรืองโชติวัฒน์ 0840271696 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1895 นางสาวพนมวรรณ์ ชูพันธ์ 0895770945 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1896 นางสุพรรณี หมอแพทย์ 0847998232 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1897 นางสาวมณัสนันท์ ศรีจันทวงศ์ 0812604263 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1898 นางสาวปัฐสุธีกาญจน์ มูลกองศรี 0879127615 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1899 นางวนิดา ศรีไตรภพ 0866340133 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1900 นางฐิติมา วันทอง 0812607243 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1901 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุนันทา ทาโบราณ 0819657236 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1902 นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ 0896205075 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1903 นางมยุรี ปลั่งกลาง 0883145248 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1904 นางสิริมา ปรีดี 0896206137 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1905 นายอนุวัตร์ แสงวัน 0804613010 ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาง เบอร์มือถือ แก้ไข
1906 นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์ 0819229134 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1907 นายณัฎฐ์คเณศ สุรดีวิราพันธ์ 0858568304 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1908 นายธเรศ สวนสุวรรณ 0831501559 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1909 นายเจริญศักดิ์ บรรพลา 0857473366 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1910 นายคณิศร มาตย์ผล 0898436761 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1911 นางสาวศรินรัตน์ ตาพา 0893763537 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1912 นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม 0883050828 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1913 นางนพลักษณ์ นานวน 0833603281 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1914 นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี 0819757426 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1915 นางสวาท จันทร์สวัสดิ์ 0817291540 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1916 นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร 0854536509 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1917 นางนันทนา ราชเฉลิม 0991972303 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1918 นางสาววัชรี ก้องเกรียงไกร 0899436090 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1919 นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ 0822292445 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1920 นายมหิทธา พรหมลิ 0819656705 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1921 นายพานิชย์ ทันตาหะ 0854512075 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1922 นายสันทวี ศรีเมือง 0910608575 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1923 นางพัชรนันท์ ศรีเชียงเพ็ง 0898630698 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1924 นายสิทธิชัย ร่วมจิตร 0973185554 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1925 นายสิทธิชัย ร่วมจิตร 0973185554 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1926 นายกฤษณพงษ์ เหมบุรุษ 0880339379 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1927 นางฐานันดร นครขวาง 0610636590 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1928 นายสายชล เป้าสูงเนิน 0987958062 ผอ.โรงเรียนบ้านพองหนีบ เบอร์มือถือ แก้ไข
1929 นางนวลศรี สีแป้ 0857446679 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1930 นางนุชรินทร์ อันทะระ 0890520016 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1931 นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 0890423474 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1932 นางาวนัฐทมลกาญจน์ กองสิมมะ 0850610236 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1933 นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต 0805500173 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1934 นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา 0817293069 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1935 นางสาวศุภนิศ เพิ่มพูล 0847868079 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1936 นางกาญจนา เต็มหลวง 0862405126 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1937 นายทนงค์ อนุชน 0986592197 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1938 นางกาญจนา จันปุ่ม 0800073021 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1939 นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์ 0858527888 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1940 นายประทีป จิตต์งามขำ 0896191355 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1941 นางสาวภัสณญา บ่อแก้ว 0819543173 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1942 นางสาวกุลธิดา สนธิมูล 0903458991 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1943 นางกุสุมา แก้วไชยะ 0918684544 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1944 นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ 0896221959 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1945 นายประยงยุทธ ธีระนันท์ 0898636895 สพป.เลย เขต 2 เบอร์มือถือ แก้ไข
1946 นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 0962676193 ผอ.โรงเรียนบ้านผาสะนา เบอร์มือถือ แก้ไข
1947 นายจันทร์ลอย สุรภี 0812615842 ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เบอร์มือถือ แก้ไข
1948 นายยงยุทธ วงษ์จันทร์ 0899437994 ผอ.โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120 เบอร์มือถือ แก้ไข
1949 นางสิริสมถวิล สิทธิสอน 0810542368 ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เบอร์มือถือ แก้ไข
1950 นายสุพล มานาม 0953046869 ผอ.โรงเรียนบ้านนาอุดม เบอร์มือถือ แก้ไข
1951 นางจุฑามาศ ทองอ่อน 0817399473 ผอ.โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
1952 นายขวัญชัย บัวโคกรัง 0819750309 ผอ.โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เบอร์มือถือ แก้ไข
1953 นายนิติรัฐ โสระสิงห์ 0810604391 ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (เอราวัณ) เบอร์มือถือ แก้ไข
1954 นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ 0833387902 ผอ.โรงเรียนบ้านวังม่วง เบอร์มือถือ แก้ไข
1955 นางอุไรวรรณ สุรภีร์ 0817293711 ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เบอร์มือถือ แก้ไข
1956 นายเทวา โฮงคำอุตย์ 0872366413 ผอ.โรงเรียนโคกสง่า เบอร์มือถือ แก้ไข
1957 นายวิมล ศรีพรม 0842624862 รอง ผอ.โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1958 นายอนุกูล ศรีสมบัติ 0813803390 ผอ.โรงเรียนบ้านเอราวัณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1959 นางจิราลักษณ์ ปลัดกอง 0892773962 ครูบ้านนาอ่างคำ เบอร์มือถือ แก้ไข
1960 นายประนอม ศรีโยธา 0833507761 ผอ.โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เบอร์มือถือ แก้ไข
1961 นายพิชาติ ไชยวงค์ 0843932035 ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก เบอร์มือถือ แก้ไข
1962 นายดิเรก ศรีโยธา 0899438358 ผอ.โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ เบอร์มือถือ แก้ไข
1963 นายอดุลย์ สาวิยะ 0892797141 ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ เบอร์มือถือ แก้ไข
1964 นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ 0883350789 ผอ.ร.ร.บ้านหนองตานา เบอร์มือถือ แก้ไข