คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการทำบัตรข้าราชการ

คู่มือการขอคัดสำเนา ก.พ.7

คู่มือการขอหนังสือรับรองสถานภาพ คุณสมบัติ ประวัติ และข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต 2

คู่มือการให้บริการงานจัดสรรตำแหน่งมากกว่าตำแหน่งที่เกษียณ

คู่มือการให้บริการงานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการให้บริการงานวิทยฐานะ
คู่มือการให้บริการงานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการให้บริการงานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการอนุมัติ

คู่มือการให้บริการงานปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง

คู่มือการให้บริการงานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง

คู่มือการให้บริการงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

คู่มือการฝึกอบรม

คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ One Stop Service

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนงานสารบรรณกลาง ขั้นตอนงานสวัสดิการและสวัสภาพครู ขั้นตอนงานสรรหา
ขั้นตอนงานประสาน ขั้นตอนมาตรฐานสำนักงานเขต แผนผังบริการขออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ออกนอกสถานที่
ขั้นตอนการบริการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นตอนการให้บริการสารสนเทศ ขั้นตอนบริการ One Stop service
ขั้นตอนงานเลขานุการ ขั้นตอนงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขั้นตอนงานสนับสนุนงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา