การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน

การมีส่วนร่วมด้านการบริหารงบประมาณ

การมีส่วนร่วมด้านบริหารงานบุคคล

การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล