กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฏหมายและคดี

นายสายัณห์ ทองแท้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี