กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายมหิทธา พรหมลิ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายพานิชย์ ทันตาหะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางนันทนา สาระกิจจานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางนพลักษณ์ นานวน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววนิดา สิมพล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางจริยา สุวรรณศรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑาพร โคตรสีเมือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวหงส์มณี ประสานทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา สมีแจ่ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางโสภาพร บำรุงสำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทนา พงทะวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสาวิตรี สีน้ำคำ
ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ
นายทยากร จันทะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายยอดชาย จันทะวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางทวีพร พงศ์พิสุทธิ์โกศล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน