กลุ่มนโยบายและแผน

 

นางกุสุมา แก้วไชยะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.ขวัญจิรา พรมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางณัฐพร เสริมทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายธงชัย นามวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
น.ส.เกื้อกลู แพงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน