กลุ่มนโยบายและแผน

นางกุสุมา แก้วไชยะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.ขวัญจิรา พรมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายปริญญ์ กาญจนรจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางบุญสิตา กลิ่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธงชัย นามวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
น.ส.เกื้อกลู แพงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน