กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางฐิติมา วันทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นางยุรี ศรีสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวแสนสุข วุทธนู
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวนินภา คำชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางพิรุณ สีหะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ มูลกองศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางวนิดา ศรีไตรภพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวฐิติภรณ์ เจริญพูนผล
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสุพรรณี หมอแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว