กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางฐิติมา วันทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางพิรุณ สีหะวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวนินภา คำชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวแสนสุข วุทธนู
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นายเฉลิมพล เพ็งน้ำคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวนราวดี ศรีพราย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางวนิดา ศรีไตรภพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุพรรณี หมอแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว