กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อารยา ชาติอิสรพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสิริมา ปรีดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
น.ส.วารุณี สารถ้อย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
น.ส.ศุภนิช เพิ่มพูล
นักทรัพยากรบุคคล
นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
น.ส.ณัฐธยาน์ เขียวทอง
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.วรรณละออ ตังสุข
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศศิลักษณ์ คำสุข
พนักงานราชการ
น.ส. ณัฏฐ์ฐิตตา จันชนะจิตร
ลูกจ้างชั่วคราว