กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อารยา ชาติอิสรพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสิริมา ปรีดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
น.ส.วารุณี สารถ้อย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
น.ส.ยุวดี วังคีรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
น.ส.วนัสพร เจริญผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
นางอัจฉรา โคตรชัย
ลูกจ้าง