กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสิริมา ปรีดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นางสาววารุณี สารถ้อย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวศุภนิช เพิ่มพูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวณัฐธยาน์ เขียวทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววรรณละออ ตังสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศศิลักษณ์ คำสุข
พนักงานราชการ
นางสาวฐิติภรณ์ เจริญพูนผล
พนักงานราชการ
นางสาวณัฏฐ์ฐิตตา จันชนะจิตร
ลูกจ้างชั่วคราว