กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นาง ปิยพร ราชโส
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูฯ
น.ส.ณัฐณิชา วงษา
ลูกจ้าง