กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางปิยพร ราชโส
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวณัฐณิชา วงษา
ลูกจ้างชั่วคราว