กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางกุสุมา แก้วไชยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ศศิลักษณ์ คำสุข
ลูกจ้าง