กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกาญจนา เต็มหลวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวศุภ์พัชรีพร สุวรรณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวผุสดี ทัดเที่ยง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวมณัสนันท์ ศรีจันทวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นายปวเรศร์ ปานะสุทธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวจุรีพร คำมา
พนักงานราชการ