กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

น.ส.สรัญญา ปานะสุทธิ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกาญจนา เต็มหลวง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
น.ส.ศุภนิช เพิ่มพูน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางนวลศรี สีแป้
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
น.ส.ณัฎฐิตตา จันชนะจิตร
ลูกจ้าง