กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

น.ส.สรัญญา ปานะสุทธิ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกาญจนา เต็มหลวง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
น.ส.ผุสดี ทัดเที่ยง
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ศุภ์พัชรีพร สุวรรณศรี
นักวิชาการศึกษา
น.ส.มณัสนันท์ ศรีจันทวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จุรีพร คำมา
พนักงานราชการ