กลุ่มอำนวยการ

 

นางกฤตยากร วิชาเดช
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัชชา อินปัญญา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
น.ส.ภรัญยา คลังกลาง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
น.ส.ณัฐจรีย์ กาญจนรจิต
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
น.ส.แพรวพรรณ พวงพิลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศักดา พิมพ์เสนา
พนักงานธุรการ ส 4
นายสมร จิตรกล้า
ช่างไฟฟ้า ช 4
นายอรรถวิทย์ บุญปัน
ช่างไฟฟ้า ช 4
นายสมพร ขัติสอน
ลูกจ้าง
นางวริษฐา ยศพันธ์
ลูกจ้าง
นายไชยเชษฐ์ คูเมือง
ลูกจ้าง
นางญาณิศา บัวภาศรี
ลูกจ้าง