กลุ่มอำนวยการ

 

นายประยงยุทธ ธีระนนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางมนิภา ป้องศิริ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางกฤตยากร วิชาเดช
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัชชา อินปัญญา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
น.ส.ภรัญยา คลังกลาง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
น.ส.ณัฐจรีย์ กาญจนรจิต
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายปริญญ์ กาญจนรจิต
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นายศักดา พิมพ์เสนา
พนักงานธุรการ ส 4
นายวรวุฒิ พรมมี
พนักงานธุรการ ส 4
นายชัยยงค์ รามศิริ
ช่างไฟฟ้า ช 4
นายสมร จิตรกล้า
ช่างไฟฟ้า ช 4
นายอรรถวิทย์ บุญปัน
ช่างไฟฟ้า ช 4
นายรพี ปรีดี
ลูกจ้าง
นายสมพร ขัติสอน
ลูกจ้าง
นางวริษฐา ยศพันธ์
ลูกจ้าง
นายอุทัย สียอด
ลูกจ้าง
นายไชยเชษฐ์ คูเมือง
ลูกจ้าง
นางญาณิศา บัวภาศรี
ลูกจ้าง