กลุ่มอำนวยการ

นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางกฤตยากร วิชาเดช
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัชชา อินปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวภรัญยา คลังกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายประวิทย์ นาเจิมพลอย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวแพรวพรรณ พวงพิลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศักดา พิมพ์เสนา
พนักงานธุรการ ส 4
นายสมร จิตรกล้า
ช่างไฟฟ้า ช 4
นายอรรถวิทย์ บุญปัน
ช่างไฟฟ้า ช 4
นายสมพร ขัติสอน
ลูกจ้างชั่วคราว
นางวริษฐา ยศพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายไชยเชษฐ์ คูเมือง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวญาณิศา บัวภาศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
นายธนวัฒน์ จรัญรกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน