คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2
ประธานกรรมการ
-
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
นายธีระศักดิ์ โสนะชัย
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.
นายสุขเสริญ คำอ่าง
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นายอิสระ ไชยปราบ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
- -
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
นายสุวรรณ ขันคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
นายอุทัย ปลีกล่ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายมหิทธา พรหมลิ
กรรมการและเลขานุการ