คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี