1. พัฒนาสมรรถนะการอ่านการเขียนและคัดลายมือของนักเรียนทุกระดับชั้น

เป้าหมาย

นักเรียนมีทักษะ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย และมีนิสัย รักการอ่าน

มาตรการ                               

– ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยตามช่วงวัย

– ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

  1. ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

มาตรการ                               

ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพตามองค์ประกอบ  ดังนี้

– คุณภาพผู้เรียน

– คุณภาพครู

– บรรยากาศ

– กิจกรรมการเรียนรู้

– สื่อเทคโนโลยี

  1. โรงเรียนคุณภาพโดยเน้นการประกันคุณภาพภายใน

   เป้าหมาย

–  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

– โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้ ระดับดีขึ้นไป

   มาตรการ                            

– ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

– ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   เป้าหมาย

– ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

– นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้รับการพัฒนามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระบบส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

   มาตรการ

– พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

– พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

– พัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

– ระบบการนิเทศติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษาและการนิเทศภายใน

– ระบบเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ