นายมีชัย โสกันฑัต
ประธานอำเภอวังสะพุง 1
08-3360-1099
นายสมพร ไชยแสง
ประธานอำเภอวังสะพุง 2
08-1708-9367
นายจักรภัทร จำปาอ่อน
ประธานอำเภอหนองหิน
09-5671-5040
นายจักรพงษ์ เครือหงษ์
ประธานอำเภอภูหลวง
นายจันทร์ลอย สุรภีร์
ประธานอำเภอเอราวัณ
นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี
ประธานอำเภอผาขาว
09-6386-2155
นายเด่นพงษ์ พลฉวี
ประธานอำเภอภูกระดึง
08-1261-5243