วิสัยทัศน์ (Vision)       

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 21 เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

พันธกิจ (Mission)

  1. เร่งรัดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/เทียบเท่าระดับสากล
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
  4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  5. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

กลยุทธ์ (Strategy)

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเป้าหมาย มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ