แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  •  แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  • ประเด็นการแก้ไข (Update: 23 กุมภาพันธ์ 2566)  
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 

 

สามารถรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลฯ ย้อนหลังได้ที่นี่

  • การประชุม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 (นโยบายเร่งด่วน,ตัวชี้วัด)  
  • การประชุม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (มาตรฐาน,การกรอกในระบบ) 
  • สารบัญเทปบันทึกการประชุม 

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Quick Policy : QP)                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ตาราง excel Quick Policy : QP

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP)                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  •  ตาราง excel Action Plan : AP