โครงสร้างหน่วยงาน

 

 

นายเจนภพ ชัยวรรณ
ผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นายอุทัย ปลีกล่ำ
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
0960901980