โครงสร้างของหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

นายสวัสดิ์ แสงขัน
ผู้อำนวยการ สพป.เลย 2

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นายอุทัย ปลีกล่ำ
นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์
0960901980