โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวน 157 โรง ดังนี้
ลำดับโรงเรียนรหัส Obecหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดรหัส ปณ.เว็บไซต์
1บ้านนาซำแซง520090หมู่ 5 บ้านนาซำแซงเขาหลวงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520090
2บ้านห้วยผุก520091หมู่ 1 บ้านห้วยผุกเขาหลวงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520091
3บ้านนาหลวงยางเดี่ยว520092หมู่ 9 บ้านนาหลวงเขาหลวงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520092
4บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์520093หมู่ 7 บ้านขอนแก่นเขาหลวงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520093
5บ้านน้ำทบ520094หมู่ 8 บ้านน้ำทบเขาหลวงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520094
6บ้านแก่งหินกกสะทอน520095หมู่ 4 บ้านแก่งหินเขาหลวงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520095
7บ้านขอนยาง520103หมู่ 9 บ้านขอนยางโคกขมิ้นวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520103
8บ้านป่าบง520106หมู่ 19 บ้านป่าบงโคกขมิ้นวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520106
9บ้านโคกขมิ้น520116หมู่ 13 บ้านนิกรสุขโคกขมิ้นวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520116
10บ้านหินเกิ้ง520118หมู่ 17 บ้านหินเกิ้งพัฒนาโคกขมิ้นวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520118
11บ้านลาด520119หมู่ 7 บ้านลาดโคกขมิ้นวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520119
12บ้านกุดลันน้อยคีรี520120หมู่ 15 บ้านน้อยคีรีโคกขมิ้นวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520120
13บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม520121หมู่ 6 บ้านโคกสว่างโคกขมิ้นวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520121
14บ้านซำนกจิบ520122หมู่ 8 บ้านซำนกจิบโคกขมิ้นวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520122
15ชุมชนบ้านทรายขาว520076หมู่ 5 บ้านทรายขาวทรายขาววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520076
16บ้านนาวัวโพนงาม520078หมู่ 16 บ้านนาวัวพัฒนาทรายขาววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520078
17บ้านบุ่งค้อ520080หมู่ 1 บ้านบุ่งค้อทรายขาววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520080
18บ้านกกซ้อ520081หมู่ 4 บ้านกกซ้อทรายขาววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520081
19บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ520082หมู่ 13 บ้านฟากห้วยทรายขาววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520082
20บ้านโพนทอง520083หมู่ 9 บ้านโพนทองทรายขาววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520083
21บ้านน้ำค้อ520084หมู่ 12 บ้านน้ำค้อทรายขาววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520084
22บ้านบุ่งตาข่าย520073หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่ายปากปวนวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520073
23บ้านกุดโง้งวังเดื่อ520075หมู่ 9 บ้านกุดโง้งปากปวนวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520075
24บ้านปากปวน520071หมู่ 11 บ้านปากปวนปากปวนวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520071
25บ้านวังแท่น520085หมู่ 15 บ้านศรีสุวรรณผาน้อยวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520085
26บ้านผาน้อย520086หมู่ 1 บ้านผาน้อยผาน้อยวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520086
27บ้านหนองขาม520098หมู่ 18 บ้านโนนงามผาน้อยวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520098
28บ้านโคกแฝก520101หมู่ 7 บ้านโคกแฝกผาน้อยวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520101
29บ้านกุดแกศรีสงคราม520087หมู่ 12 บ้านศรีสงครามผาน้อยวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520087
30บ้านโนน520088หมู่ 9 บ้านโนนผาน้อยวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520088
31บ้านโนนกกจาน520089หมู่ 8 บ้านโนนกกจานผาน้อยวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520089
32บ้านโคกมน520097หมู่ 6 บ้านโคกมนผาน้อยวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520097
33บ้านนาแก520077หมู่ 5 บ้านผาบิ้งผาบิ้งวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520077
34บ้านกกเกลี้ยง520113หมู่ 4 บ้านกกเกลี้ยงผาบิ้งวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520113
35บ้านนาอีเลิศ520115หมู่ 7 บ้านนาอีเลิศวังสะพุงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520115
36ชุมชนวังสะพุง520074หมู่ 10 บ้านศรีบุญเรืองวังสะพุงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520074
37บ้านวังสะพุง520109หมู่ 3 บ้านบุ่งผักก้ามวังสะพุงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520109
38บ้านน้ำอ้อมเล้า520111หมู่ 1 บ้านน้ำอ้อมวังสะพุงวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520111
39บ้านห้วยทรายคำ520112หมู่ 7 บ้านห้วยทรายคำศรีสงครามวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520112
40บ้านโนนสว่าง520114หมู่ 3 บ้านโนนสว่างศรีสงครามวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520114
41บ้านดงน้อยโคกหนองแก520117หมู่ 8 บ้านดงน้อยศรีสงครามวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520117
42บ้านเล้า520123หมู่ 3 บ้านเล้าหนองงิ้ววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520123
43บ้านกกบก520124หมู่ 5 บ้านกกบกหนองงิ้ววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520124
44บ้านน้ำจันทร์520125หมู่ 4 บ้านน้ำจันทร์หนองงิ้ววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520125
45เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)520126หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองงิ้ววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520126
46บ้านหมากแข้งกกกอก520127หมู่ 9 บ้านหมากแข้งกกกอกหนองงิ้ววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520127
47บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน520128หมู่ 1 บ้านหนองงิ้วหนองงิ้ววังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520128
48บ้านวังไหโนนสมบูรณ์520099หมู่ 4 บ้านวังไหหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520099
49บ้านหนองนอ520100หมู่ 9 บ้านหนองนอหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520100
50บ้านหนองปาดฟาน520105หมู่ 2 บ้านหนองปาดฟานหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520105
51บ้านศรีอุบลพัฒนา520107หมู่ 6 บ้านศรีอุบลพัฒนาหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520107
52บ้านบึงสวรรค์520108หมู่ 7 บ้านบึงสวรรค์หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520108
53บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120520096หมู่ 13 บ้านนาดอกไม้ ฯหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520096
54บ้านเหมืองแบ่ง520102หมู่ 3 บ้านเหมืองแบ่งหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520102
55บ้านวังกกเดื่อ520104หมู่ 5 บ้านวังกกเดื่อหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย42130https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520104
56ชุมชนบ้านผานกเค้า520276หมู่ 1 บ้านผานกเค้าผานกเค้าภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520276
57บ้านห้วยส้มใต้520277หมู่ 7 บ้านห้วยส้มใต้ผานกเค้าภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520277
58บ้านศรีรักษา520279หมู่ 6 บ้านบ้านศรีรักษาผานกเค้าภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520279
59บ้านวังลานวังทอง520280หมู่ 14 บ้านวังทองผานกเค้าภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520280
60บ้านห้วยหมาก520281หมู่ 9 บ้านห้วยหมากผานกเค้าภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520281
61บ้านผาสามยอด520282หมู่ 4 บ้านผาสามยอดผานกเค้าภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520282
62บ้านซำไฮ520283หมู่ 10 บ้านซำไฮผานกเค้าภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520283
63บ้านสงป่าเปลือย520274หมู่ 6 บ้านสงป่าเปลือยภูกระดึงภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520274
64อนุบาลชุมชนภูกระดึง520263หมู่ 8 บ้านภูกระดึงภูกระดึงภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520263
65บ้านทุ่งใหญ่520264หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งใหญ่ภูกระดึงภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520264
66บ้านหนองตูมท่ายาง520265หมู่ 10 บ้านท่ายางภูกระดึงภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520265
67ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)520266หมู่ 3 บ้านวงเวียนภูกระดึงภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520266
68บ้านนายาง520267หมู่ 5 บ้านนายางใต้ภูกระดึงภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520267
69บ้านห้วยคะมะ520268หมู่ 2 บ้านห้วยคะมะภูกระดึงภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520268
70บ้านนาแปน520269หมู่ 15 บ้านนาแปนศรีฐานภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520269
71บ้านนาโก520270หมู่ 6 บ้านนาโกศรีฐานภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520270
72บ้านนาน้อยแสนสุข520271หมู่ 7 บ้านนาน้อยศรีฐานภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520271
73บ้านพองหนีบ520275หมู่ 5 บ้านพองหนีบศรีฐานภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520275
74บ้านอีเลิศ520272หมู่ 13 บ้านอีเลิศศรีฐานภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520272
75บ้านวังยาง520273หมู่ 4 บ้านวังยางศรีฐานภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520273
76บ้านห้วยไผ่520288หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ห้วยส้มภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520288
77บ้านซำบ่าง520285หมู่ 5 บ้านซำบ่างห้วยส้มภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520285
78บ้านผาฆ้อง520286หมู่ 7 บ้านผาฆ้องห้วยส้มภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520286
79บ้านห้วยส้ม520284หมู่ 1 บ้านบ้านห้วยส้มห้วยส้มภูกระดึงเลย42180https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520284
80บ้านปวนพุ520291หมู่ 1 บ้านปวนพุปวนพุหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520291
81บ้านเหล่าใหญ่520292หมู่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ปวนพุหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520292
82บ้านหนองหมากแก้ว520293หมู่ 6 บ้านหนองหมากแก้วปวนพุหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520293
83บ้านผาหวาย520294หมู่ 3 บ้านผาหวายปวนพุหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520294
84บ้านสวนห้อมผางาม520295หมู่ 10 บ้านผางามปวนพุหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520295
85บ้านร่องป่าไผ่520304หมู่ 7 บ้านร่องป่าไผ่หนองหินหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520304
86บ้านตาดข่า520287หมู่ 2 บ้านน้อยสามัคคีตาดข่าหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520287
87บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18520289หมู่ 4 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18ตาดข่าหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520289
88บ้านห้วยไผ่เหนือ520296หมู่ 8 บ้านห้วยไผ่เหนือปวนพุหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520296
89บ้านห้วยเป้าเหนือ520297หมู่ 7 บ้านห้วยเป้าปวนพุหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520297
90บ้านห้วยเดื่อน้อย520299หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อน้อยปวนพุหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520299
91บ้านภูทองลานมันหลัก 160520298หมู่ 10 บ้านหลักร้อยหกสิบหนองหินหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520298
92ชุมชนหนองหิน520300หมู่ 5 บ้านน้ำใสหนองหินหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520300
93บ้านห้วยไผ่ใต้520301หมู่ 6 บ้านห้วยไผ่ใต้หนองหินหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520301
94บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง520302หมู่ 8 บ้านห้วยเดื่อหนองหินหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520302
95บ้านไร่ศรีอุบล520303หมู่ 3 บ้านไร่ศรีอุบลหนองหินหนองหินเลย42190https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520303
96บ้านแก่งศรีภูมิ520391หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนาแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520391
97บ้านนาดินดำ520396หมู่ 5 บ้านนาดินดำแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520396
98บ้านสวนปอ520397หมู่ 8 บ้านหนองขอนแก่นแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520397
99บ้านหนองบัว520399หมู่ 4 บ้านศรีอุบลภูหอภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520399
100บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)520400หมู่ 6 บ้านหนองเขียดภูหอภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520400
101บ้านหนองอีเก้ง520401หมู่ 13 บ้านหนองบงภูหอภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520401
102บ้านนาฝายนาโพธิ์520402หมู่ 8 บ้านนาโพธิ์ภูหอภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520402
103บ้านไร่สุขสันต์520403หมู่ 4 บ้านไร่สุขสันต์เลยวังไสย์ภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520403
104บ้านโคกศรีเจริญ520404หมู่ 3 บ้านโคกหนองแห้วเลยวังไสย์ภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520404
105บ้านเลยวังไสย์520405หมู่ 1 บ้านเลยวังไสย์เลยวังไสย์ภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520405
106เลยตาดโนนพัฒนา520406หมู่ 2 บ้านห้วยตาวตาดภูหอภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520406
107ชุมชนบ้านหนองคัน520389หมู่ 6 บ้านโนนสว่างหนองคันภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520389
108บ้านอุ่ม520390หมู่ 2 บ้านแก่งบงหนองคันภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520390
109บ้านนามูลตุ่น520392หมู่ 6 บ้านนาเจริญห้วยสีเสียดภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520392
110บ้านห้วยสีเสียด520393หมู่ 1 บ้านห้วยสีเสียดห้วยสีเสียดภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520393
111บ้านทรัพย์เจริญ520394หมู่ 2 บ้านทรัพย์เจริญห้วยสีเสียดภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520394
112วังน้ำพุ520398หมู่ 3 บ้านน้ำพุพัฒนาห้วยสีเสียดภูหลวงเลย42230https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520398
113บ้านพวยเด้งสันติสุข520431หมู่ 3 บ้านพวยเด้งท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520431
114บ้านหนองตานา520432หมู่ 5 บ้านหนองตานาท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520432
115บ้านนาตาดสมสะอาด520433หมู่ 7 บ้านสมสะอาดท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520433
116บ้านหนองแต้หนองโก520434หมู่ 9 บ้านหนองแต้ท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520434
117บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ520435หมู่ 14 บ้านบ้านโปร่งสุวรรณ์ท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520435
118บ้านหัวขัว520436หมู่ 10 บ้านบ้านหัวขัวท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520436
119บ้านนาเหมือดแอ่520437หมู่ 4 บ้านนาเหมือดแอ่ท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520437
120บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย520412หมู่ 1 บ้านท่าช้างคล้องท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520412
121บ้านโนนภูทอง520413หมู่ 2 บ้านโนนภูทองท่าช้างคล้องผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520413
122บ้านโนนปอแดง520408หมู่ 1 บ้านโนนปอแดงโนนปอแดงผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520408
123บ้านนาล้อม520409หมู่ 3 บ้านนาล้อมโนนปอแดงผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520409
124บ้านโนนกกข่า520410หมู่ 5 บ้านโนนกกข่าโนนปอแดงผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520410
125บ้านห้วยไคร้520411หมู่ 14 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนปอแดงผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520411
126บ้านซำกกค้อ520414หมู่ 11 บ้านซำจำปาโนนปอแดงผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520414
127บ้านศรีวิไลท่าสวนยา520415หมู่ 17 บ้านศรีวิไลโนนปอแดงผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520415
128บ้านซำไคร้520416หมู่ 9 บ้านซำไคร้โนนปอแดงผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520416
129บ้านโนนป่าซาง520424หมู่ 9 บ้านสันติภาพพัฒนาโนนป่าซางผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520424
130บ้านห้วยกาบเปลือย520429หมู่ 3 บ้านห้วยกาบเปลือยโนนป่าซางผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520429
131บ้านห้วยเดื่อเหนือ520430หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อเหนือโนนป่าซางผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520430
132บ้านห้วยยาง520425หมู่ 11 บ้านห้วยยางคำโนนป่าซางผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520425
133บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา520426หมู่ 8 บ้านโนนสว่างโนนป่าซางผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520426
134เจียรวนนท์อุทิศ 3520428หมู่ 7 บ้านห้วยไฮโนนป่าซางผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520428
135บ้านซำพร้าว520420หมู่ 2 บ้านซำพร้าวบ้านเพิ่มผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520420
136บ้านเพิ่ม520421หมู่ 7 บ้านเพิ่มสุขบ้านเพิ่มผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520421
137บ้านโคกผักหวาน520423หมู่ 10 บ้านโคกผักหวานผาขาวผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520423
138บ้านหัวฝาย520419หมู่ 5 บ้านหัวฝายผาขาวผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520419
139บ้านแสนสุข520422หมู่ 3 บ้านแสนสุขผาขาวผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520422
140บ้านผาขาว520417หมู่ 1 บ้านผาขาวผาขาวผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520417
141บ้านดงน้อย520418หมู่ 4 บ้านดงน้อยผาขาวผาขาวเลย42240https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520418
142บ้านซำบุ่น520452หมู่ 1 บ้านซำบุ่นทรัพย์ไพวัลย์เอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520452
143บ้านนาอ่างคำ520453หมู่ 3 บ้านนาอ่างคำทรัพย์ไพวัลย์เอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520453
144บ้านผาสามยอด520454หมู่ 2 บ้านผาสามยอดทรัพย์ไพวัลย์เอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520454
145บ้านผาสะนา520455หมู่ 4 บ้านบ้านผาสะนาทรัพย์ไพวัลย์เอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520455
146บ้านนาอุดม520450หมู่ 4 บ้านนาอุดมผาสามยอดเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520450
147บ้านซำม่วง520451หมู่ 5 บ้านซำม่วงผาสามยอดเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520451
148บ้านห้วยป่าน520447หมู่ 8 บ้านห้วยสวรรค์ผาสามยอดเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520447
149บ้านหนองตูม520448หมู่ 10 บ้านหนองตูมผาสามยอดเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520448
150บ้านโนนสวรรค์520449หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ผาสามยอดเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520449
151บ้านหนองใหญ่520442หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ผาอินทร์แปลงเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520442
152บ้านเอราวัณ520443หมู่ 3 บ้านเอราวัณผาอินทร์แปลงเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520443
153ผานาง-ผาเกิ้ง520444หมู่ 5 บ้านผานางผาอินทร์แปลงเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520444
154โคกสง่า520445หมู่ 6 บ้านดงนกกกผาอินทร์แปลงเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520445
155บ้านวังม่วง520438หมู่ 14 บ้านพรสว่างเอราวัณเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520438
156บ้านโป่งศรีโทน520439หมู่ 6 บ้านโป่งศรีโทนเอราวัณเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520439
157บ้านวังเลาหัวฝาย520440หมู่ 4 บ้านหัวฝายเอราวัณเอราวัณเลย42220https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520440