หน่วยตรวจสอบภายในออกตรวจติดตาม พร้อมแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณ ณ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข