ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ  https://loei2.go.th/main/datas/file/1580454422.pdf