ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีมานิต พันธ์โอภาส ผอ.โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ อย.น้อยโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ (อย.น้อย คือ กลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียนและชุมชน) ภายในโรงเรียน