นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมกับคณะที่ได้มาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุได้อย่างถูกต้อง