วันที่ 16 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เลย 2 ที่ได้ติดตาม ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนางาน การบริหารเงินและพัสดุของโรงเรียนบ้านหนองบัวและโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา