โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563