เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายยุทธชัย สุโกสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนป่าซาง ได้ทำพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพโนนป่าซางตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา