นายสมพร ไชยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ได้จัดทำพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพผาน้อยเข้าร่วมลงนามดังกล่าวทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกมน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย