เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายในได้ออกติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านซำนกจิบ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อตืดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินการบริหารงบประมาณตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง