ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการยื่นความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลภัยแล้งและกระตุ้นเศรษฐกิจ และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑ บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ ๒ กิจการขนาดเล็ก พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวโดยกำหนดหลักเกณฑ์และช่องทางให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://dmsxupload.pea.co.th/cdp เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย มีคำสั่งเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้พิจารณาปิดสถานที่ พื้นที่ และงดกิจกรรมทุกประเภทที่เสี่ยงต่อการระบาด แออัดเบียดเสียด เป็นการชั่วคราว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว จังหวัดเลยจึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://dmsxupload.pea.co.th/cdp เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ลงทะเบียนรับค่ามิตเตอร์ไฟ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น