ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนางสุนีย์ สิทธิธนะ สตผ.สพฐ. ได้ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเอราวัณ โดยมี ดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนางสิริสมถวิล สิทธิสอน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รอรับการตรวจราชการในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่บ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์