นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนางสุนีย์ สิทธิธนะ สตผ.สพฐ. ได้ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล อำเภอผาขาว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยมี ดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนายสมใจ โพธิ์ศรี ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ให้การตรวจรับและออกพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่บ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล