การอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการวิจัย (LOEI ๒ Research)

วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการวิจัย (LOEI ๒ Research) ซึ่งดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยและเป็นทีมนักวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการวิจัยในการพัฒนางานประจำของตนเอง และวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานรวมถึงสร้างความตระหนักส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยในองค์กร มีกิจกรรมอบรมนักวิจัยหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยสู่การศึกษาไทยยุคดิจิทัล (Researcher Development to Digital Age Education of Thailand) กิจกรรม KM-PLC-Research
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและบุคลากรในสำนักงานเขต เพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสำนักงานเขต จำนวน  ๗๐ คน  โดยมี นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *