โรงเรียนจิตศึกษาการอบรมหลักสูตร Main Course โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Main Course โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน และโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา มีครูเข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น 60 คน  โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา  ในปีที่ 2 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้โรงเรียนดีประจำตำบลพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้มีนวัตกรรมที่ชัดเจนจำนวนทั้งสิ้น 500 โรงเรียน โดยให้เลือกแม่ข่ายในการพัฒนาจำนวน 10 แม่ข่าย  เช่น นวัตกรรม lesson study and open approach ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL ) ของมหาวิทยาลัยสขานครินทร์ เป็นต้น  สำหรับโครงการนี้มีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นแม่ข่าย  เน้นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม  จิตศึกษา PBL และ PLC  จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน PBL พัฒนาปัญญาภายนอก PLC ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของครูและผดุงไว้ซึ่งคุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้  ระยะเวลาโครงการ ๒ ปี วิทยากรจาก ผู้บริหารและครูโรงเรียนรุ่น 1 กสศ.และรุ่น 2 สสส.ที่ผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรจากมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาและมีประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติในหน้างาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น