สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารรวมใจ  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขยายผลการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กลุ่มเป้าหมายภาคเช้า ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๕๗ โรงเรียน ภาคบ่าย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียน นำแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ไปดำเนินการขยายผลสู่การปฏิบัติให้กับนักเรียน และชุมชน สามารถจัดทำ  Best Practice และการจัดทำบริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริตและเผยแพร่ต่อเพื่อนในโรงเรียนได้ และสามารถนำเข้าประกวดคัดเลือกเป็นต้นแบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้มี นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นายนภดล ศรีสว่าง ครูโรงเรียนบ้านกกดู่ นางสาวธณัฐชา ปัญสังกา ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกาเลย เขต ๒ เป็นวิทยากร   ก่อนประชุม ได้มีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เพื่อการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน ๒๕ คน  ซึ่งจุดมุ่งหมายของมูลนิธิ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เปล่าไม่ต่อเนื่อง ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน  จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง ๓ เขต และมัธยมศึกษา   เขตละ  ๕๐,๐๐๐ บาท  โดย นายสุเทพ  บุญเติม ประธานกรรมการมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก  เป็นผู้มอบทุน นอกจากนี้ประธานการประชุมได้มอบเกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือของนักเรียน  การคัดลายมือผู้บริหารสถานศึกษา  ชนะเลิศประกวดหนังสือเล่มเล็ก ในการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *