การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นางสรัญญา บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ครู โรงเรียนละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ คน เข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อยพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้มีความเชื่อถือได้ในด้านรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น รวมทั้งป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมี นายธนินทร์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น