การอบรมโครงการส่งเสริมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายเด่นพงษ์ พลฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนอีเลิศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนในโรงเรียนของแต่ละกลุ่มของกลุ่มพัฒนา คุณภาพการศึกษาในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน การจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสภานักเรียนในโรงเรียน และขับเคลื่อนงานสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคอย่าง มีความสุข โดยเคารพกฎ กติกา ในการดำเนินชีวิตทางสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้ได้คณะกรรมการ สภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดเป็นวิทยากร ก่อนเปิดการอบรม ประธานได้ทำการมอบเกียรติบัตรแก่คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *