การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านเอราวัณ   อำเภอเอราวัณ คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นำโดย นายเด่นพงษ์  พลฉวี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเลิศ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ประธานคณะกรรมการ  พร้อมด้วย นายอารีย์  สูงแข็ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายพิศพงษ์  ยนตะพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตวิทยา  นางสาวสรัญญา  ปานะสุทธิ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนันทนา  สาระกิจจานนท์  ศึกษานิเทศก์ และนางนวลศรี  สีแป้  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ได้เข้าประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเอราวัณ  เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อเสนอผลต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดต่อไป   ในการประเมินมีผู้แทนจากโรงพยาบาลอำเภอเอราวัณ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเอราวัณ  หน่วยงานเอกชน  ชุมชน และผู้ปกครอง  เข้าร่วมเป็นเกียรติ นอกจากนี้ยังมีคณะครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประเมินด้วย ซึ่งทำให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินทุกด้าน  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินโดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *