การประชุมกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมีอัตราว่าง จำนวน ๑๐๔ อัตรา ที่ได้รับจัดสรรคืน ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ๑๑ อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอน ๙๓ อัตรา โดยในรอบที่ ๑ ได้นำอัตราไปรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว จำนวน ๓๑ อัตรา และในรอบที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้จัดสรรคืนอัตราว่างผลจากการเกษียณอายุราชการให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)อย่างเคร่งครัด จำนวน ๗๓ อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ๑๑ อัตรา จำแนกเป็น ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๙ อัตรา ๒. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ อัตรา และครูผู้สอน ๖๒ อัตรา จำแนกเป็น ๑.ตำแหน่งครูสอบกรณีพิเศษ ตาม ว๑๖   สัดส่วน ๒๕% จำนวน ๑๖ อัตรา ๒.ครูที่ได้จากการบริหารจัดการ สรรหา บรรจุ แต่งตั้งย้าย จำนวน ๔๖ อัตรา โดยมี นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราว่าง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ๓๐๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เข้าประชุม   และหลังเสร็จสิ้นการประชุมกลั่นกรองการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ได้มีการประชุมจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งเป็นการย้ายกรณีพิเศษ การย้ายกรณีที่มีอัตราว่างจากการลาออก ว่างจากการย้ายไปต่างเขตและว่างจากการเปลี่ยนตำแหน่ง โดยคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการย้าย ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ข้อมูลความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *