การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค (๒)

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เพื่อประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปโดยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔ วรรค ๓ เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) โดยมี นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น