สพป.เลย เขต ๒ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย(นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ปี พ.ศ.๒๕๖๓ บรรจุใหม่

วันพฤหัสบดีที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้มีการรับรายงานตัวบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ปี พ.ศ.๒๕๖๓  ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๕๑๓/๒๕๖๓  เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน  สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓  จำนวน  ๑๔  คน  วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๕ คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม โรงเรียนบ้านศรีรักษา  โรงเรียนบ้านน้ำทบ  โรงเรียนบ้านนาดินดำ   วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน  ๒ คน  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ คน โรงเรียนบ้านห้วยผุก   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ คน โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ โรงเรียนบ้านห้วยผุก   วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ คน โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข  วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ คน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  วิชาเอกฐมวัย จำนวน ๑ คน โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ  และวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๑ คน โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย    ได้มีการปฐมนิเทศ  โดย    นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ว่าด้วยเรื่อง  ระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีวินัยในตัวเอง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นครู  ครูต้องสามารถดำรงความเป็นครูอยู่ได้ทุกอิริยาบถ ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์  มีความทุ่มเทเสียสละ ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่   และให้จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น