ข่าวกิจกรรม

วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมศรีสองรัก  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดเลย  นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดเลยเข้าประชุม  การประชุมคณะกรมการจังหวัดเป็นการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ภายใต้กรอบนโยบาย ทิศทาง  แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน ในการประชุมครั้งนี้ มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ซึ่ง นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้รับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นผลงานเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ พร้อมกันนี้ มีนายสุริยันต์  สะท้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ  นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์  ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ  นางเบญจมาภรณ์  จันนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลานวังทอง  นางเอวิกา  จันทวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านวังลานวังทอง  นายสรกฤช   สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบ่าง  นางสาววิชุดา  คณะคาย ครูโรงเรียนบ้านซำบ่าง   ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายจันทร์ลอย  สุรภีร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย   รางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) นางเฑียนกานดา  สิงห์ทองลา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    และรางวัลเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพ ซึ่งสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย  ได้จัดประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๕  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  ในจำนวนผลงาน  ๙๑๗ ภาพทั่วประเทศ  และในจำนวนนั้นเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐  จำนวน ๓ คน  ได้แก่ เด็กหญิงธนพร  บับที นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เด็กหญิงทัฆัมพร  ประสมศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ เด็กหญิงธีรดา  เมืองจันทึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  มีนายยันตรี  ดอกไม้ ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐ เป็นผู้สอน  ซึ่งทุกรางวัลเป็นการรับมอบจาก นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงาน ในคราวประชุม คณะกรมการจังหวัดเลยครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *