การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันที่  ๒๗  ตุลาคม 2563 เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  กล่าวเปิดและให้แนวทางในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   (การยกระดับการประะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน : Integrity and Transparency Assessment Online:ITA) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จากนั้นได้มอบให้ นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานดำเนินการประชุมโดยวิเคราะห์ตัวชี้วัด กำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน ตามลำดับ  การปฏิบัติหน้าที่   คุณภาพการดำเนินงาน  การใช้อำนาจ  การเปิดเผยข้อมูล  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  การใช้งบประมาณ  การปรับปรุงระบบการทำงาน  และการป้องกันการทุจริต  ซึ่งการประชุมปฏิบัติการได้ดำเนินการ ๒ วัน วันที่ ๒๗-๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๓  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และตัวแทนบุคลากร กลุ่มละ ๒ คน เข้าประชุมปฏิบัติการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น