ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ (Mobile English Learning Center) ๒๐๒๐ ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ คน จากโรงเรียนในสังกัด  ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔ และโรงเรียนบ้านกกซ้อ กิจกรรม Mobile English Learning Center เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ร่วมกับศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประจำอำเภอ (PEER Center) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Activity-Based Learning คือ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเคลื่อนที่ไปตามอำเภอต่าง ๆ ในลักษณะศูนย์การเรียน จำนวน ๗ ศูนย์ ดำเนินการมาแล้ว ๓ ปี    ประธานกล่าวความว่า  “เด็กทุกคนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้นั่นคือเป้าหมายใหญ่ แล้วจะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ง่าย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นั่นคือพูดได้ สื่อสารได้”   สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ก็เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยอิงกิจกรรมและบริบทสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่ใกล้ตัวนักเรียน  เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงตามแนว Active Learning  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นจากพิธีเปิด ประธานได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ  โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและโรงเรียนศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประจำอำเภอ(PEER Center) ด้วย

การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ (Mobile English Learning Center) ๒๐๒๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *