ข่าวกิจกรรม

สพป.เลย เขต ๒ จัดงาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และนิทรรศการ “ส่องนวัตกรรม เลย ๒”

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดงาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และนิทรรศการ “ส่องนวัตกรรม เลย ๒” เพื่อแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมของสำนักงานเขตฯ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ชมตู้ปันฮักเลย ๒ เปิดนิทรรศการและชมนิทรรศการ การแสดงผลงาน ๙ กิจกรรมได้แก่ นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนแบบ Co-๕STEPs โรงเรียนบ้านตาดข่า โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL,PLC โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า นิทรรศการการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่ โรงเรียนบ้านนาแก ทักษะชีวิต/ทักษะอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านวังแท่น   หลักสุตรมวยไทยศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต,สังคม โรงเรียนบ้านห้วยยาง นิทรรศการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยแบบไฮสโคป (High Scope)โรงเรียนบ้านเอราวัณ นิทรรศการ Open Approach โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม และนิทรรศการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตและรถห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จากนั้น เป็นพิธีเปิดงานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวว่า การจัดงาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และนิทรรศการ “ส่องนวัตกรรม เลย ๒” จัดขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพบุคลากร คุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพปัจจัยและทรัพยากรทางการศึกษา คุณภาพเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ทั้งนี้มีมิติในการขับเคลื่อนอยู่ ๔ มิติ คือ โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องนำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงได้กำหนดเป็นโครงการหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการไว้ ๓ ระยะคือ ระยะที่ ๑ เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงนวัตกรรมต้นแบบที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ใช้ชื่อกิจกรรม “ส่องนวัตกรรมเลย ๒” ระยะที่ ๒ การปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนวัตกรรมการขับเคลื่อนทุกระดับ ใช้ชื่อ “นวัตกรรมนำสู่คุณภาพ” ระยะที่๓ จัดเวทีการแสดงผลงานความสำเร็จ ประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลในกิจกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรม” เมื่อสิ้นปีงบประมาณในห้วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔

จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และต่อด้วยการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม สพป.เลย เขต ๒” โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  ในการจัดงาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และนิทรรศการ “ส่องนวัตกรรม เลย ๒” ภายใต้การขับเคลื่อนบริหารงานโดย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัด เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *