การประชุมเพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team)

วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) พร้อมด้วย นายประเจน ปาประลิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ กรรมการ และ นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา โดยประธานกล่าวเปิดการประชุม และให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตผู้รับการประเมิน จำนวน ๑๓ คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีทั้ง ๔ เขตพื้นที่ จำนวน ๖ คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เขต ๒ จำนวน ๔ คน และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ จำนวน ๓ คน ได้นำเสนอผลงานคนละ ๕ นาที จากนั้นประธานให้สรุปว่าได้อะไรนอกเหนือจากที่ตนได้นำเสนอแล้วจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างไร ให้คำปรึกษา แนะนำ โดย ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาได้มอบแนวคิดว่าสิ่งที่ควรไปศึกษาและค้นหาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ๒ สิ่ง คือ เรื่องที่ควรทำก็ให้เร่งทำ และเรื่องที่ไม่ควรทำ และกรรมการ (นายประเจน ปาประลิต) ได้ยกคำสอนของ พาลีที่ได้สอนน้อง(สุคลีพ) ซึ่งเป็นเรื่องราวตอนหนึ่งในรามเกียรติ์ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการที่ดี เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป อีกทั้งได้มอบผลงานของนักเรียนเป็นที่ระลึกด้วย ในการจัดการประชุมดังกล่าว สำนักงานเขตได้ใช้มาตรการป้องกันในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น