กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๔๕ น.  ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สร้างความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ ส่งเสริมความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งภารกิจงานการนิเทศติดตามสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยตามแผนของคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดเลย ซึ่งโรงเรียนมีมาตรการปฏิบัติโดยรวมคือ  DMHTT (Distancing /Mask / Hand Washing /Test  Thai Chana หรือ MorChana) แสดงความยินดีกับนายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กับตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และแสดงความยินดีกับ นางนันทนา  สาระกิจจานนท์ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จาก สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย   รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวขอบคุณบุคลากรที่มอบความไว้วางใจในการลงคะแนนเลือกให้ทำหน้าที่เป็นประธานสหกรณ์ฯ จะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต สมกับที่ได้รับความไว้วางใจครั้งนี้  กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร  และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินงานเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต สพป.เลย เขต ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น