การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต ๒

วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นการประชุมเพื่อแจ้งนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของทางจังหวัดเลย เพื่อการขับเคลื่อนงานการศึกษาให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรต่าง ๆ ได้แก่การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ การมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   การมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ) ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากงานศิลปกรรมเด็กนานาชาติ การลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และ นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มได้แจ้งงานตามภาระหน้าที่แก่ผู้เข้าประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น