ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ   นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัดที่ ๙  นำโดย นายนรภัทร สิทธิจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นายณรงค์ สุราลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นางศิริพร ตริยาวธัญญู   ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสิริมา สอนคำหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ภายใต้การบริหารของนางสิริสมถวิล สิทธิสอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีการนำกระบวนการจิตศึกษา BBL และ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  มาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  มี นายวิมล ศรีพรม และ นางลำดวน ศรีพรม เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ในการนี้ มี นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ ในฐานะพ่อเมืองของเอราวัณ ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเอราวัณ นายวิจิตร หอมแสง ประธานคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  การประเมินครั้งนี้มีการแสดงต้อนรับของนักเรียน ชมวิดิทัศน์การจัดการศึกษา เยี่ยมชมความสามารถของเด็กนักเรียนตามห้องเรียนและฐานเรียนรู้  ดูเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน สรุปด้วยการชื่นชมการบริหารจัดการศึกษา มีเครือข่ายการจัดการศึกษาที่เข้มแข็งและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน   ในการนี้นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายวิเศษ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย(สกสค.) ผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอเอราวัณ ผู้แทนสถานีตำรวจอำเภอเอราวัณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้แทนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมินครั้งนี้

 

 

 

 

การประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัดที่ ๙โรงเรียนบ้านเอราวัณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *