การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

วันจันทร์ที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บ้านไร่ปลูกรักษ์ภูหอ เลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ ๗  บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายมหิทธา  พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางขวัญใจ  วายุวัฒนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ นายสันทวี  ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ นางสาวสรัญญา  ปานะสุทธิ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ผู้จัดการศึกษาคือ นางอัจฉรา  ไชยะคาม  ผู้เรียนคือ เด็กหญิงพรประเสริฐชัย  ไชยะคาม ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกตพฤติกรรม ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อแนะนำการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในครอบครัว จากการนิเทศติดตาม ประธานคณะกรรมการประเมินสรุปว่านักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ มีความฉลาด ด้านทักษะชีวิตเรียนรู้ดีเป็นไปตามวัย สิ่งที่ควรจะส่งเสริมคือให้เด็กได้เรียนรู้ทางสังคมควบคู่ไปด้วยโดยการพาไปเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ให้ผู้ปกครองได้จัดตารางเวลาที่ชัดเจนในการให้ความรู้ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะ ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ กลุ่มสาระ เนื้อหาที่ยังไม่ครบถ้วน  ในการนิเทศติดตามให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สพฐ. ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *